На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Доходи бюджету України

Реферати > Державне регулювання > Доходи бюджету України

Загальна сума доходів місцевих бюджетів за 2002 рік стано­вила 27940,7 млн.грн., що на 2968 млн.грн., або на 11,9% переви­щує відповідний показник попереднього року.

Податкові надходження до місцевих бюджетів за минулий рік становили 16457,1 млн.грн., що на 1698,5 млн.грн., або на 11,5% перевищує відповідний показник 2001 року, в тому числі:

надходження від прибуткового податку з громадян за звітний період збільшились порівняно з відповідним показни­ком 2001 року на 2048,9 млн.грн., або на 23,4% і становили 10823,8 млн. гривень;

надходження від податку на прибуток підприємств становили 1236,4 млн. гривень;

надходження від плати за землю за 2002 рік становили 1806,3 млн.грн., що на 187,7 млн.грн., або на 11,6% перевищує відповідний показник попереднього року;

надходження від акцизного збору з вироблених в Україні товарів становили 210,7 млн. грн.

Неподаткові надходження до місцевих бюджетів за звітний період становили 1803,4 млн.грн., що на 379,7 млн.грн., або на 17,4 % менше за відповідний показник 2001 року. Надходження до цільових фондів становили 246,1 млн. гривень.

Рівень виконання доходів місцевих бюджетів за звітний період становив 100,3% затвердженого плану на рік та 98% до річного плану з урахуванням змін проти 99,8% та 85,5% за попе­редній рік.

Рівень виконання податкових надходжень до місцевих бюд­жетів за 2002 рік становив 99,8% від річного планового показни­ка з урахуванням змін проти 98,2% за попередній рік, в тому числі надходження від:

прибуткового податку з громадян становили 101,1% проти 102,8%;

податку на прибуток підприємств — 90,5% проти 86,9%;

плати за землю — 95,5% проти 95,3%;

акцизного збору з вироблених в Україні товарів — 71,6% проти 82,9%.

Рівень виконання неподаткових надходжень становив 91,9% від плану на рік з урахуванням змін проти 94,4% за 2001 рік. Надходження до цільових фондів за звітний період виконано на 46,1% до річного планового показника з урахуванням змін проти 86,4% за попередній рік.

Питома вага податкових надходжень місцевих бюджетів у загальній сумі доходів за звітний період становила 58,9%, що на 0,3 відсоткового пункту менше запланованого показника на рік (у тому числі прибутковий податок з громадян становив 38,7% від загальної суми доходів проти 38,3% від запланованого по­казника на рік, питома вага податку на прибуток підприємств становила 4,4% від доходів проти відповідно 4,9%, плати за землю — 6,5% проти відповідно 6,8%, акцизного збору з вироб­лених в Україні товарів — 0,8% проти 1,2%). Неподаткові над­ходження становили 6,5% від загальної суми доходів місцевих бюджетів, що на 1,4 відсоткового пункту більше запланованого показника. Доходи від операцій з капіталом становили 2,2% від доходів, що на 0,3 відсоткового пункту більше від заплановано­го показника. Питома вага надходжень до цільових фондів стано­вила 0,9% від доходів, що на 0,8 відсоткового пункту менше запланованого показника. Офіційні трансферти становили 31,6% від доходів, що на 0,6 відсоткового пункту менше від запланованого показника.

Спостерігається така динаміка структури доходів за звітний період: питома вага податкових надходжень місцевих бюджетів у загальній сумі доходів зменшилась на 0,2 відсотко­вого пункту порівняно з відповідним показником 2001 року (у тому числі питома вага прибуткового податку з громадян збільшилась на 3,6 відсоткового пункту, податку на прибуток підприємств зменшилась на 4,1 відсоткового пункту, плати за землю становила 6,5 відсоткового пункту, що відповідає рівню попереднього року, акцизного збору з вироблених в Україні товарів — зменшилась на 0,3 відсоткового пункту). Питома вага неподаткових надходжень зменшилась на 2,3 відсоткового пункту порівняно з відповідним показником 2001 року, доходів від операцій з капіталом збільшилась на 1,8 відсоткового пункту, надходжень до цільових фондів зменшилась на 1,9 відсоткового пункту, офіційних трансфертів збільшилась на 2,6 відсоткового пункту.

Видатки Державного бюджету України за 2002 рік станови­ли 43209,3 млн.грн. або 81,5% річного плану, у тому числі по за­гальному фонду виконання склало 33891,1 млн.грн. або 85,2% річного плану. Порівняно з 2001 роком видатки державного бюд­жету збільшились на 2802,2 млн.грн. або на 6,9%, в тому числі по загальному фонду — на 4930,3 млн.грн. або на 17%.

Згідно статті 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2002 рік» в першу чергу здійснювалися видатки на заробітну плату, грошове забезпечення, пенсії, стипендії та інші соціальні виплати.

Соціальні виплати по загальному фонду державного бюд­жету профінансовано у сумі 14894,8 млн.грн., що становить 99,4% річного плану і на 1822 млн.грн. або на І3,9% більше, ніж у 2001 році. З них:

заробітну плату з нарахуваннями та грошове забезпе­чення військовослужбовців профінансовано у сумі 9502,4 млн.грн., що становить 100% річного плану і на 1858,6 млн.грн. або на 24,3% більше, ніж у 2001 році;

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, профінансовано у сумі 1844,1 млн.грн., що становить 100% річного плану і на 284,5 млн.грн. або на 18,2% більше, ніж у 2001 році;

пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ профінансовано у сумі 1747,1 млн.грн. або на 98% річного плану;

на поступову компенсацію громадянам втрат від знецінених грошових заощаджень виділено 500 млн.грн. або 100% планових призначень на рік.

Оплату комунальних послуг та енергоносіїв профінансо­вано у сумі 954,7 млн.грн., що становить 81,7% річного плану і на 195,7 млн.грн. або на 25,8% більше, ніж у 2001 році.

На вугільні програми спрямовано 2281,2 млн.грн., що стано­вить 86,1% річного плану. З них на:

державну підтримку вугледобувних підприємств спря­мовано 930 млн.грн.;

реструктуризацію вугільної та торфодобувної промис­ловості — 618,9 млн.грн.;

участь у будівництві та технічне переоснащення підприємств з видобутку вугілля і торфу — 508,2 млн.грн.; .

видатки, пов'язані з гірничо-рятувальними заходами — 75 млн.грн.;

часткове покриття витрат по виплаті заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги — 73 млн.грн.

У 2002 році Кабінетом Міністрів України прийнято 75 поста­нов, згідно з якими передбачено видатки за рахунок резервного фонду державного бюджету на загальну суму 198,6 млн.грн.; виділено 145,3 млн.грн., що становить 58,1% річного плану.

На державні централізовані капітальні вкладення у 2002 році виділено 292,6 млн.грн. або 59,7% річного плану.

У 2002 році місцевим бюджетам перераховано дотацій у сумі 4,7 млрд.грн. Дотації вирівнювання перераховані у сумі 4,3 млрд.грн. або на 100% річного плану, що на 235,4 млн.грн. більше, ніж у 2001 році.

На виконання статті 37 Закону України «Про Державний бюджет України на 2002 рік» бюджети областей отримали до­даткову дотацію у сумі 402,7 млн.грн.

За 2002 рік місцевим бюджетам перераховано субвенцій:

субвенцію на надання пільг та субсидій населенню на оп­лату електроенергії, природного газу, послуг тепло; водопоста­чання і водовідведення та послуг зв'язку — у сумі 2,1 млрд.грн. або 93,2% річного плану;

субвенцію на надання пільг та субсидій населенню на оп­лату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів — у сумі 488,5 млн.грн. або 77% річного плану;

субвенцію на надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату електроенергії, природного і скрапленого га­зу, твердого і рідкого пічного побутового палива, житлово-кому­нальних послуг і послуг зв'язку) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян — у сумі 226,5 млн.грн. або 79,4% річного плану;

субвенцію на виплату допомог сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам — у сумі 1,1 млрд.грн. або 100% річного плану.

Заборгованість із заробітної плати, грошового забезпечення, стипендій, пенсій з державного бюджету станом на 1 грудня 2002 року відсутня. Має місце лише заборгованість із Чорнобильських виплат у сумі 669,9 млн.грн., яка з початку року зменшилась на 97,2 млн.грн.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ, що фінан­суються з державного бюджету, на 01.12.2002 року становила 3991,4 млн.грн. і порівняно з початком року збільшилась на 583,3 млн.грн. або на 17,1%, у тому числі по загальному фонду — на 556 млн.грн. або на 28,5% і становила 2510,2 млн.грн! (у тому числі прострочена кредиторська заборгованість — 870,6 млн.грн.).

Державний борг України станом на 31.12.2002 склав 75744,2 млн.грн. або 14204,5 млн.дол. США і збільшився порівняно з початком року на 1114,5 млн.грн. Прямий держав­ний борг становив 64487,3 млн.грн. (12093,5 млн.дол. США) або 85,1 відсотка загальної суми державного боргу, гарантований -11256,9 млн.грн. (2111 млн.дол. США) або 14,9% відповідно.

Прямий державний внутрішній борг становив 21386,1 млн.грн. або 4010,6 млн.дол. США і збільшився порівняно з по­чатком року на 367,7 млн.грн. або 43,7 млн.дол. США.

Прямий державний зовнішній борг становив 43101,2 млн.грн. або 8082,9 млн.дол. США і порівняно з початком року збільшив­ся на 827,2 млн.грн. або 104,4 млн.дол. США.

За 2002 рік витрати на погашення основного боргу склали 5671,6 млн.грн., у тому числі внутрішнього — 2621,5 млн.грн., зовнішнього — 3050,1 млн.грн., що на 448 млн.грн. або на 7,3% менше, ніж передбачено планом на рік.

Видатки на обслуговування державного боргу за 2002 рік склали 2869,8 млн.грн., у тому числі внутрішнього — 629,9 млн.грн., зовнішнього — 2239,9 млн.грн., що на 1083,3 млн.грн. або на 27,4% менше, ніж передбачено планом на рік.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат