На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Міжнародна правова статистика

Реферати > Правознавство > Міжнародна правова статистика

2. Правова статистика міжнародних організацій

Велика різноманітність статистичних показників, які надають окремі держави з міжнародної правової статистики, спричинили необхідність ство­рення спеціальних організацій, які збирають і обробляють відомості про стан правопорядку в окремих державах і в цілому в світі. Ці організації можуть бути як національними, так і інтернаціональними.

Міжнародні статистичні організації не тільки розробляють статистич­ну методологію і програми спостережень, але й збирають і опрацьовують статистичні дані.

Серед міжнародних організацій найважливіше значення мають статис­тичні органи ООН. Методологічним центром цих служб є Міжнародний ста­тистичний інститут. На сесіях інституту затверджують методологію, визна­чають різні показники, а також узгоджують методи спостережень у різних країнах.

Практичну діяльність ООН здійснює через Статистичну комісію ООН і статистичний відділ секретаріату ООН.

Статистична комісія ООН (заснована у 1946 р.) як провідний орган сучасної міжнародної статистики здійснює розробку міжнародних стандартів і координує статистичну діяльність різних міжнародних організацій, які співробітничають з ООН в галузі статистики.

Такими організаціями є:

Міжнародна організація праці (МОП);

Продовольча і сільськогосподарська організація Об`єднаних Націй (ФАО);

Організація Об`єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО);

Організація Об`єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО);

Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР);

Міжнародний валютний фон (МВФ);

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВОЗ);

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО);

Всесвітня поштова спілка (ВПС);

Міжнародна спілка інтербачення (МСІ);

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО);

Міжнародна морська організація (ММО);

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ);

Міжнародна асоціація розвитку (МАР);

Міжнародна фінансова корпорація (МФК);

Міжнародна спілка електрозв`язку (МСЕ);

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР);

До інших міжурядових установ відносять:

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ);

Генеральна угода по тарифах і торгівлі (ГАТТ);

Міжнародний торговий центр ЮНКТАД – ГАТТ (МТЦ).

Рекомендації, які розробляє Статистична комісія, є основою діяльності Статистичного бюро ООН. Комісія підпорядкована Економічній і Соціальній раді ООН, якій вона надає доповіді про рішення, що прийняті на сесіях. Комісія діє у таких напрямках:

1. Аналіз досвіду окремих країн у розробці статистичної методології.

2. Поліпшення порівнянності даних і розробка міжнародних стандартів.

3. Розробка заходів щодо надання допомоги різним країнам в організації національної статистики.

У підпорядкованості центральному апарату ООН знаходиться демографічна статистика і всі інші галузі економічної статистики, за винятком статистики сільського господарства і праці. Відповідальність за їх розвиток покладено відповідно на Продовольчу і сільськогосподарську орга­нізацію Об`єднаних Націй (ФАО) і Міжнародну організацію праці (МОП).

Статистична комісія і Статичне бюро координують діяльність міжна­родних спеціалізованих установ в галузі статистики, розробляють, узгоджу­ють і поширюють міжнародні статистичні рекомендації, видають міжнародні щорічники тощо.

Статистична комісія разом із Статичним бюро ООН та іншими міжнародними статистичними та економічними організаціями розробляє міжна­родні стандарти: наприклад, міжнародні класифікації галузей економічної діяльності та класифікацію товарів. При цьому вона здійснює аналіз досвіду переписів населення і промисловості у різних країнах світу, методів та орга­нізації статистики транспорту, зв`язку, торгівлі, статистики рівня життя на­селення та ін. Крім того, комісія розробляє міжнародні стандарти в галузі зведених господарських показників (системи національних рахунків, міжга­лузевих балансів, капітальних вкладень та інвестицій). На своїх сесіях Ста­тистична комісія приділяє багато уваги поліпшенню методів розрахунку по­казників зовнішньої торгівлі, статистиці оптових цін, а також соціальній статистиці.

Проблеми статистики населення крім Статистичної комісії детально вивчає Комісія з питань народонаселення Економічної і Соціальної ради ООН.

Останнім часом регіональні економічні комісії ООН і насамперед Економічна комісія ООН для Європи, виконують велику роботу з міжнародної статистики. При комісії створена постійно діюча Конференція європейських статистиків, пленарні засідання якої, починаючи з 1953 р., щорічно прово­дяться у Женеві.

Важливу роль у розвитку сучасної міжнародної статистики відіграють Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), Статистична комісія Європейського економічного співтовариства (ЄЕС), відділи міжна­родної статистики ряду зарубіжних країн, зокрема США, Великобританії, Японії.

Широкого визначення набуває статистична діяльність країн, що розви­ваються, в галузі міжнародної статистики (Конференція азіатських і афри­канських статистиків у ЮНІДО – Організація ООН сприяння промисловому розвитку).

В 1973 р. було засновано Міжнародну асоціацію статистичних обсте­жень (the International Association of Survey Statisticians – IASS), як одну із секцій Міжнародного статистичного інституту з метою сприяння вивченню та розвитку теоретичних та практичних засад вибіркових обстежень та переписів, підвищення зацікавленості щодо проблем обстежень та переписів з боку фахівців-статистиків, урядів та суспільства в різних країнах світу.

У галузі кримінально-правової статистики головна роль належить Економічній і Соціальній Раді ООН (ЕКОСОС), на яку покладено завдання координації співпраці держав у галузі попередження злочинності.

У 1971 р. ООН заснувала Комітет щодо попередження злочинності і боротьби з нею, в обов`язки якого входить надання доповідей по різних сис­темах боротьби зі злочинністю і поводження з правопорушниками, проведен­ня статистичного аналізу, підготовка конгресів ООН по попередженню зло­чинності. На всіх конгресах ООН, які проводяться кожні п`ять років, велике значення надавалося вивченню тенденцій в динаміці злочинності, проблемам її прогнозу, плануванню заходів протидії, уніфікації статистичних показни­ків.

Головним методологічним центром ООН є заснований в 1968 р. Цент­ральний науково-дослідний інститут по попередженню злочинності і повод­ження з правопорушниками ООН і регіональні інститути для Східної і Захід­ної Європи, для Азії і Далекого Сходу, для Центральної і Південної Африки.

До числа найбільш значних міжнародних організацій, які займаються вибірковим статистичним спостереженням відносяться: Міжнародна Асоціа­ція кримінального права (МАКП); Міжнародне кримінологічне об`єднання; Міжнародна соціологічна асоціація; Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол). Крім того проблемами кримінальної статистики займаєть­ся багато приватних соціологічних організацій, які проводять вибіркові до­слідження у різних країнах світу.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат