На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї

Реферати > Державне регулювання > Мiсцеве самоврядування в Українi. Довга дорога до демократiї

самостiйно вирiшувати питання мiсцевого значення в межах Конституцiї i

законiв України." Стаття 3 Хартiї : "Пiд мiсцевим самоврядуванням

розумiється право i реальна здатнiсть органiв мiсцевого самоврядування

регламентувати значну частину мiсцевих справ i управляти нею, дiючи у

межах закону, пiд свою вiдповiдальнiсть i в iнтересах мiсцевого

населення."(курсив автора) Як видно з цих текстiв, важливе питання

"реальної здатностi" мiсцевого самоврядування вирiшувати мiсцевi

справи "пiд свою вiдповiдальнiсть i в iнтересах мiсцевого населення"

не знайшло мiсця в Конституцiї. Звичайно можна надiятись, що майбутнє

законодавство вирiшить питання здатностi виконувати свої повноваження,

проте вiдсутнiсть конституцiйного закрiплення права мiсцевого

самоврядування на свiй автономний вiд державного бюджет та свої

податки i збори завжди висiтиме над мiсцевим самоврядуванням

дамокловим мечем. Адже в Конституцiї, стаття 95 , що стосується

!n$&%b-.u системи України встановлює: " Бюджетна система України

будується на засадах справедливого i неупередженого розподiлу

супiльного багатства мiж громадянами i територiальними громадами.",

проте з цiєї норми прямо не слiдує, що бюджетну систему складають

державний та мiсцевi бюджети, автономнi вiд державного. Забезпечити

мiсцеве самоврядування правом на достатнi фiнансовi ресурси тепер

можна спробувати на основi частини 3 статтi 142 "Держава бере участь у

формуваннi доходiв бюджетiв мiсцевого самоврядування, фiнансово

пiдтримує мiсцеве самоврядування. Витрати органiв мiсцевого

самоврядування, що виникли внаслiдок рiшень органiв державної влади,

компенсуються державою." Ще однiєю проблемою, що не знайшла вирiшення

у Конституцiї є невизначений статус i порядок формування мiсцевих рад

районного та обласного рiвня. Адже, коли в Конституцiї немає чiткого

визначення статусу i порядку формування цих рад, то застосувується

чинне законодавство, а саме Закон "Про мiсцевi Ради народних депутатiв

та мiсцеве i регiональне самоврядування". Звичайно пiсля прийняття

нової Конституцiї законодавство, в тому числi i про мiсцеве

самоврядування, потребує зараз суттєвих змiн. Також потрiбно прийняти

ряд нових законiв. Основними законами тут мають стати закони "Про

мiсцеве самоврядування" та "Про мiсцеву державну адмiнiстрацiю". Назва

однакова, але пiдходи рiзнi. Конституцiя України, прийнята 28 червня

1996 року, встановила новi правила за якими мають органiзовуватись i

функцiонувати системи мiсцевої державної влади i мiсцевого

самоврядування. На жаль, роздiл 11 Конституцiї України "Мiсцеве

самоврядування"про що уже йшлося вище, не зовсiм чiтко встановлює

норми-принципи, за якими мають утворюватись i дiяти мiсцевi ради

рiзних рiвнiв, особливо в частинi, що стосується районних i обласних

рад. Така нечiткiсть зразу ж матерiалiзувалась у два рiзнi пiдходи до

розробки нового закону про мiсцеве самоврядування. 29 жовтня 1996

року, Верховна Рада України в пленарному засiданнi розглянула два

проекти Закону "Про мiсцеве самоврядування". Перший проект "Про

мiсцеве самоврядування в Українi", розроблений робочою групою комiсiї

з питань державного будiвництва, дiяльностi рад i самоврядування вiд

18 вересня 1996 року.(далi: проект Комiсiї)

Другий проект з такою ж назвою, розроблений робочою групою,

сформованою iз представникiв Фонду сприяння мiсцевому самоврядуванню

України, Мiнюсту, науковцiв рiзних навчальних закладiв України на

замовлення Асоцiацiї мiст України(АМУ).(далi: проект АМУ). Цi два

проекти сповiдували не тiльки два рiзнi пiдходи до вирiшення проблем

законодавчого закрiплення статусу органiв a ,."`o$c" --o в державi,

розмежування повноважень мiж органами самоврядування та виконавчої

влади, тощо, але i є документами вiдмiнних юридичних шкiл, хоча зовнi

багато норм i статей цих законiв спiвпадають за змiстом. Основнi

концептуальнi вiдмiнностi цих двох проектiв зведенi в таблицю. №

Проект комiсiї Проект Асоцiацiї мiст 1. Закон носить характер Закон

мiстить передусiм

детального документу, який матерiальнi норми та деякi регулює всi

матерiальнi та процесуальнi, якi є процесуальнi норми щодо

одинаковими для всiх органiв органiв мiсцевого самоврядування.

Питання самоврядування саме цим детальної регламентацiї законом.

Прийняття органами процесуальних норм самоврядування власних

переноситься на рiвень статутiв не передбачається. мiсцевих

статутiв, якi можуть Питання самоврядування прийматись органами

регулюютья Конституцiєю та самоврядування чи громадами законами.

окремих мiст. Тобто питання

самоврядування регулюються

Конституцiєю, законами та мiсцевими

статутами.

2. Законопроект передбачає Мiсцеве самоврядування здiйснення

самоврядування на здiйснюється на всiй всiх рiвнях адмiнтерподiлу:

територiї України в селах, "Мiсцеве самоврядування об`єднаннях

сiл, селищах, здiйснюється територiальними мiстах. громадами сiл,

селищ, мiст як безпосередньо, так i через сiльськi, селищнi,

мiськi ради та їх виконавчi органи, а також через районнi та

обласнi ради, якi представляють їх спiльнi iнтереси."

3. Ради населених пунктiв та Формування рад поселень та ради районiв i

областей рад районiв i областей рiзне. формуються за однаковим

Територiальнi громади на принципом: " Сiльськi, основi загального,

рiвного, селищнi, мiськi, районнi у прямого виборчого права

мiстах, районнi, обласнi ради шляхом таємного голосування

складаються з депутатiв, якi обирають на 4 роки вiдповiдно

обираються населенням депутатiв сiльської, вiдповiдної територiї

на селищної, мiської ради та основi загального, рiвного i

сiльського, селищного та прямого виборчого права мiського голову.

шляхом таємного голосування Територiальнi громади строком на 4

роки." сiл(об`єднань сiл), селищ та

мiст (мiст районного значення) в

районних радах представляють

сiльськi, селищнi, мiськi (мiст

районного значення) голови за

посадою.

4. Передбачається обов`язкове У мiстi територiальною видiлення

територiальної громадою є всi мешканцi громади на рiвнi районiв у

мiста. мiстах i як наслiдок районних "Мiсцеве самоврядування може

у мiстах органiв здiйснюватись i на районному самоврядування.

рiвнi в мiстах з районним "У мiстах з районним подiлом подiлом,

якщо рiшенням територiальнi громади дiють i територiальної громади

мiста на рiвнi окремих районiв або або мiської ради чи статутом

добровiльно об`єднуються в мiста передбачено видiлення одну

територiальну громаду територiальної громади цього мiста". мiста."

5. Повноваження органiв Визначається в загальному мiсцевого

самоврядування власна компетенцiя органiв виписанi дуже детально

за самоврядування та делегованi галузевим принципом.( повноваження

вiд держави. культура, планування, будiвництво, соцiальний захист,

тощо)

6. Бюджети мiсцевого Бюджети мiсцевого самоврядування формуються за

самоврядування формуються за рахунок мiсцевих податкiв та рахунок

мiсцевих податкiв i вiдрахувань з зборiв, частини

загальнодержавних податкiв загальнодержавних податкiв нормативи

яких для областей i визначеної у вiдповiдностi до мiст, що є

обласними центрами нормативiв, затверджених встановлює Верховна

Рада; до парламентом України на бюджетiв районiв i мiст

довгостроковiй основi. обласного значення - обласними радами; до

бюджетiв сiл, селищ, мiст районного значення - районними радами.

7. Не встановлюються вимоги до Встановлюється порядок обов`язкового

розподiлу формування i використання бюджету на поточний бюджет та

поточного бюджету та бюджету бюджет розвитку. iнвестицiй та

розвитку

мiсцевого самоврядування.

8. Повноваження голови Повноваження голови достроково припиняються

достроково припиняються Верховною Радою за поданням Президентом

України за голови вiдповiдної державної висновком суду про

порушення адмiнiстрацiї за висновком головою законiв та суду.

Конституцiї України.

9. Посадових осiб з самостiйним Представницькi органи статусом не

передбачається. мiсцевого самоврядування

можуть передбачити обрання

посадових осiд мiсцевого

самоврядування iз самостiйним

статусом.(наприклад - скарбник чи

керiвник мунiципальної мiлiцiї).

10. Форма врядування за цим Форма врядування визначається проектом:

слабкий мер(голова) територiальною громадою( її - сильна рада.

Кiлькiсний i представницьким органом) i персональний склад

виконкому закрiплюється рiшенням ради визначається радою за або у

статутi поселення. пропозицiєю голови. До складу виконкому входить

i секретар ради. Виконком є пiдконтрольним, пiдпорядкованим та

пiдзвiтним радi, що його утворила.

Навiть iз наведених у таблицi вiдмiнностей, можна зрозумiти принципову

рiзницю у цих законопроектах. Це не просто рiзниця проектiв. Це

рiзниця пiдходiв. Перший проект фактично консервує ситуацiю в такому

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат