На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Податкові надходження

Реферати > Державне регулювання > Податкові надходження

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за 2002 рік становила 60131,8 млн.грн., що на 7405,3 І млн.грн., або на 14% більше за відповідний показник по­переднього року.*

Податкові надходження до зведеного бюджету Ук­раїни за звітний період становили 45397,1 млн.грн., що на 8680,3 млн.грн., або на 23,6% перевищує надходження по­переднього року, в тому числі:

надходження від прибуткового податку з грома­дян за минулий рік збільшились порівняно з попереднім роком на 2048,9 млн.грн., або на 23,4% і становили 10823,8 млн. гривень;

надходження від податку на прибуток підприємств за звітний період становили 9398,3 млн.грн., що на 1118,3 млн.грн., або на 13,5% більше за відповідний показник попереднього року;

надходження від податку на додану вартість збільшились порівняно з попереднім роком на 3122,8 млн.грн., або на 30,2 відсотка і за звітний період станови­ли 13471,2 млн. гривень;

надходження від акцизного збору з вироблених в Україні товарів за 2002 рік становили 3604,9 млн.грн., що на 1397,5 млн.грн., або на 63,3% перевищує надходження за попередній рік.

* Тут і далі доходи бюджету за 2001 рік — без враху­вання надходжень коштів від приватизації майна

Неподаткові надходження до зведеного бюджету за минулий рік становили 12906,2 млн.грн., що на 1312,9 млн.грн., або на 9,2% менше відповідного показника по­переднього року. Доходи від операцій з капіталом за звітний період збільшились порівняно з попереднім ро­ком на 643,1 млн.грн. і становили 1101,5 млн. гривень. Надходження до цільових фондів зведеного бюджету за звітний період становили 435,2 млн. гривень.

Рівень виконання доходів зведеного бюджету Ук­раїни за 2002 рік становив 98,2% затвердженого планово­го показника та 92,5% річного планового показника з ура­хуванням змін проти 106,4% та 93,9% відповідного по­казника попереднього року.

Рівень виконання податкових надходжень до зведе­ного бюджету за звітний період становив 98,1% річного планового показника з урахуванням змін проти 95,1% за попередній рік, в тому числі надходження від:

прибуткового податку з громадян становили 101,1% річного планового показника з урахуванням змін проти 102,8% за попередній рік;

податку на прибуток підприємств — відповідно 81,2% річного планового показника з урахуванням змін проти 93%;

податку на додану вартість — 104,5% річного планового показника з урахуванням змін проти 89%;

акцизного збору з вироблених в Україні товарів — 119,6% проти 89,5%.

Рівень виконання неподаткових надходжень за мину­лий рік становив 78,9% річного планового показника з урахуванням змін проти 93,3% за попередній рік. Рівень виконання доходів від операцій з капіталом за звітний період становив 84,5% річного планового показника з урахуванням змін проти 49,7% за попередній рік. Разом з тим, надходження до цільових фондів за минулий рік ста­новили 61,7% річного планового показника з урахуван­ням змін проти 96,7% за попередній рік.

Питома вага податкових надходжень зведеного бюд­жету в загальній сумі доходів за 2002 рік становила 75,5%, що на 0,2 відсоткового пункту більше затвердженого показника на рік, (в тому числі прибутковий податок з громадян за звітний період становив 18% загальної суми доходів проти 17,5% затвердженого показника на рік, питома вага податку на прибуток підприємств становила 15,6% доходів проти відповідно 18,9%, податку на додану вартість — відповідно 22,4% проти 21,1%, акцизного збо­ру — 6,8% проти 5,8%). Неподаткові надходження стано­вили 21,5% загальної суми доходів зведеного бюджету, що на 0,1 відсоткового пункту менше затвердженого по­казника. Питома вага надходжень в цільові фонди стано­вила 0,7% доходів, що на 0,3 відсоткового пункту менше затвердженого показника на рік.

Спостерігається така динаміка структури доходів за звітний період порівняно з відповідним показником попе­реднього року: питома вага податкових надходжень зведе­ного бюджету в загальній сумі доходів збільшилась на 5,9 відсоткового пункту (в тому числі питома вага прибутко­вого податку з громадян збільшилась на 1,4 відсоткового пункту порівняно з відповідним показником попередньо­го року, податку на прибуток підприємств зменшилась на 0,1 відсоткового пункту, податку на додану вартість збільшилась на 2,8 відсоткового пункту, акцизного збору збільшилась на 1,8 відсоткового пункту). Питома вага не­податкових надходжень зменшилась на 5,5 відсоткового пункту порівняно з відповідним показником попередньо­го року, доходів від операцій з капіталом збільшилась на 1 відсотковий пункт, надходжень до цільових фондів змен­шилась на 1,4 відсоткового пункту.

Загальна сума доходів Державного бюджету України за звітний період становила 43950,8 млн.грн., що на 6432,3 млн.грн., або на 17,1% перевищує відповідний по­казник 2001 року.

Податкові надходження до Державного бюджету Ук­раїни за минулий рік становили 28939,9 млн.грн., що на 6981,9 млн.грн., або на 31,8% перевищує відповідний по­казник попереднього року, в тому числі:

надходження від податку на прибуток підприємств за звітний період становили 8161,9 млн.грн., що на 1998,8 млн.грн., або на 32,4% більше відповідного показника попереднього року;

надходження від податку на додану вартість збільшились на 3122,8 млн.грн., або на 30,2% і становили 13471,2 млн. гривень;

надходження від акцизного збору з вироблених в Україні товарів становили 3394,2 млн.грн., що на 1457,8 млн.грн., або на 75,3% перевищує відповідний показник попереднього року.

Неподаткові надходження до державного бюджету за 2002 рік становили 11102,7 млн.грн., що на 933,3 млн.грн., або на 7,8% менше відповідного показника попереднього року. Доходи від операцій з капіталом збільшились на 135,1 млн.грн. і становили 484,5 млн. гривень. Надход­ження до цільових фондів становили 189,1 млн. грн.

Рівень виконання доходів державного бюджету за звітний період становив 96,8% затвердженого планового показника та 90,6% річного планового показника з ураху­ванням змін проти 104% та 92,8% відповідного показника попереднього року.

Рівень виконання податкових надходжень до дер­жавного бюджету за минулий рік становив 97,1% річного планового показника з урахуванням змін проти 93,2% за попередній рік, в тому числі надходження від:

податку на прибуток підприємств становили відповідно 79,9% проти 95,3% за попередній рік;

податку на додану вартість — відповідно 104,5% проти 89%;

акцизного збору з вироблених в Україні товарів — відповідно 124,8% проти 90,5%.

Рівень виконання неподаткових надходжень за 2002 рік становив 77,1% до річного планового показника з урахуван­ням змін проти 93,1% за попередній рік. Доходи від операцій з капіталом за звітний період виконані на рівні 65,7% до річного планового показника з урахуванням змін проти 49,6% за попе­редній рік. Разом з тим надходження до цільових фондів за мину­лий рік становили 109,8% від річного планового показника з урахуванням змін проти 119,6% за попередній рік.

Загальна сума доходів загального фонду Державного бюджету України за звітний період становила 34686,8 млн.грн., що на 8344,7 млн.грн., або на 17,3% перевищує відповідний показник попереднь­ого року. За співставною структурою доходи загального фонду дер­жавного бюджету збільшилися на 5113 млн.грн., або 17,3%.

Рівень виконання доходів загального фонду державного бю­джету за звітний період становив 94,1% від річного планового показника проти 95,5% за попередній рік.

Рівень виконання податкових надходжень загального фонду державного бюджету за минулий рік становив 97,3% від річного планового показника проти 93,6% за попередній рік, в тому числі надходження від:

податку на прибуток підприємств становили 79,9% проти 95,3% за попередній рік;

податку на додану вартість — 104,5% проти 89%;

акцизного збору з вироблених в Україні товарів — 126,7% проти 90,5%.

Рівень виконання неподаткових надходжень за 2002 рік ста­новив 76,9% від річного планового показника проти 117,2% за попередній рік. Доходи від операцій з капіталом за звітний період виконані на рівні 100,3% до річного планового показника проти 84,2% за попередній рік.

Питома вага податкових надходжень державного бюджету в загальній сумі доходів за 2002 рік становила 65,9%, що на 0,7 відсоткового пункту більше від запланованого показника на рік (у тому числі податок на прибуток підприємств за звітний період становив 18,6% від загальної суми доходів проти 22,5% від запланованого показника на рік, питома вага податку на до­дану вартість становила 30,7% від доходів, що на 2,3 відсотко­вого пункту більше від запланованого показника на рік, акцизно­го збору — відповідно 8,8%, що на 1,8 відсоткового пункту більше від запланованого показника на рік). Неподаткові надхо­дження становили 25,3% від загальної суми доходів державного бюджету, що на 0,7 відсоткового пункту менше від заплановано­го показника. Питома вага надходжень до цільових фондів стано­вила 0,4% доходів, що на 0,2 відсоткового пункту перевищує за­планований показник. Офіційні трансферти за звітний період становили 7,4%, що на 0,4 відсоткового пункту перевищує за­планований показник.

Спостерігається така динаміка структури доходів за звітний період порівняно з відповідним показником попереднього року: питома вага податкових надходжень державного бюджету в за­гальній сумі доходів збільшилась на 7,3 відсоткового пункту (у тому числі питома вага податку на прибуток підприємств збільшилась на 2,1 відсоткового пункту, податку на додану вартість збільшилась на 3,1 відсоткового пункту, акцизного збо­ру — збільшилась на 2,5 відсоткового пункту). Питома вага непо­даткових надходжень зменшилась на 6,8 відсоткового пункту порівняно з відповідним показником попереднього року, доходів від операцій з капіталом збільшилась на 0,2 відсоткового пункту, надходжень до цільових фондів зменшилась на 0,7 відсоткового пункту.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат