На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Договори


План

Поняття договору.

Договір з господарської діяльності.

Трудові договори.

1. Договір – це документ, в якому зафіксовано угоду між сторонами про взаємодію і належним чином оформлено.

Сторонами договору можуть бути фізичні особи, працівники підприємства, організації, установи, фірми.

Договори складаються з урахуванням інтересів сторін відповідно до законодавства. Проект договору готує сторона-ініціатор (друга сторона може підготувати свій варіант проекту).

Підготовлений та належним чином оформлений договір підписується сторонами. В окремих випадках необхідно переконатися в повноваженнях особи, яка підписує договір.

Розрізняють договори з господарської діяльності і трудові договори.

2. Договір з господарської діяльності - це службовий документ, в якому фіксують угоду між сторонами про встановлення ділових відносин, пов’язаних з господарською діяльністю, і який регулює ці відносини.

Договори з господарської діяльності оформляють на загальних, трафаретних (нечасто) бланках або на чистих аркушах паперу формату А4. Якщо договір складено на кількох сторінках, то їх нумерують, і кількість сторінок зазначають у тексті документа.

Реквізити договору з господарської діяльності: назва виду документа; дата (підписання); індекс; місце складання чи видання; заголовок до тексту; текст (Текст поділяють на дві частини: вступну, де зазначають назви сторін, між якими укладається договір, посади, прізвища, імена, по батькові осіб, які підписуватимуть договір; у разі потреби наводять посилання на документи, що засвідчують уповноваження особи, котра підписує договір; основну, в якій є пункти “Предмет договору”, “Обов’язки сторін”, “Порядок розрахунків”, “Відповідальність сторін”, “Порядок розірвання договору”, “Загальна сума договору”, “Термін дії договору”, “Інші умови договору” і т.ін.); позначка про наявність додатка; відбиток печатки.

Нижче від реквізиту 22 оформляють пункт “Юридичні адреси та підписи сторін”.

3. Трудовий договір – це угода між особою, що наймається на роботу, та керівником підприємства або уповноваженим ним органом, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а керівник (власник) підприємства або уповноважений ним орган зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням керівника або уповноваженого ним органу про зачислення особи на роботу.

До початку роботи за укладеним трудовим договором керівник (власник) зобов’язаний: роз’яснити працівникові його права і обов’язки та поінформувати під розписку про умови праці, про небезпечні й шкідливі виробничі чинники та можливі наслідки для здоров’я, про його права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору; ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та з колективним договором; надати працівникові належно оформлене робоче місце; проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Види трудових договорів: трудові контракти, трудові угоди.

Різниця між трудовим договором та трудовим контрактом:

контракт укладають тільки на певний термін, а трудовий договір – як на період виконання роботи, так і на невизначений термін;

у контракті можуть визначатися такі підстави для розриву трудових відносин, які не передбачені законодавством про працю, а розрив трудового договору можливий тільки на підставах, що записані у законодавстві про працю;

виконання працівником своїх обов’язків за контрактом завжди пов’язане з додержанням чітко визначеного режиму роботи, тоді як за трудовим договором працівник повинен дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, якими передбачено й режим роботи;

в разі роботи за контрактом порядок надання працівникові відпустки та оплати може визначатися на розсуд керівника, тоді як трудовий договір передбачає централізоване регулювання відпустки;

у контракті, на відміну від трудового договору, можуть застерігатися наслідки дострокового його розірвання з ініціативи однієї із сторін без поважних причин.

Усі умови контракту обов’язково мають погоджуватися сторонами.

Контракт складається не менше як у двох примірниках, які зберігаються в кожної із сторін. Він набирає чинності з моменту його підписання сторонами.

Контракт слугує підставою для видання наказу про прийняття на роботу.

Контракт може бути укладено на строк до 5 років (але не менше 1 року).

Трудова угода укладається між підприємством та особою, яка не є штатним працівником даного підприємства, для виконання нею певної роботи і разі, якщо на підприємстві бракує фахівців з даної галузі.

Трудову угоду оформляють на чистому аркуші паперу формату А4 або на трафаретному чи загальному бланку підприємства.

Реквізити трудової угоди: назва виду документа; дата; індекс; текст (Складається із вступної та основної частини. У вступній частині зазначають сторони, між якими укладено трудову угоду. В основній частині можуть бути розділи: “Предмет угоди”, “Розмір та порядок оплати”, “Відповідальність сторін” та ін.); підпис (зазначають адреси та підписи сторін); відбиток печатки організації.