На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Підстави припинення діяльності суб'єктів господарювання: загально-правова характеристика

Реферати > Правознавство > Підстави припинення діяльності суб'єктів господарювання: загально-правова характеристика

Актуальним є розгляд даного питання в нинішніх умовах господарювання, пов’язаних з еволюційними та революційними процесами, які виникають під дією зовнішніх і внутрішніх джерел.

Можна виділити такі форми реорганізації:

- злиття – припинення діяльності двох та більше юридичних осіб з передачею за передавальним актом (балансом) всіх майнових прав та обов’язків цих осіб юридичній особі – правонаступнику, створеному в результаті реорганізації;

- приєднання – припинення діяльності однієї юридичної особи з передачею за передавальним актом (балансом) всіх належних йому майнових прав та обов’язків іншій юридичній особі (правонаступнику);

- виділення – створення одного або кількох юридичних осіб, до яких за розділовим актом (балансом) у відповідних частинах переходять майнові права та обов’язки юридичної особи, що реорганізовується;

- перетворення – зміна організаційно-правової форми юридичної особи, внаслідок чого виникає нова юридична особа, до якої переходять всі права та обов’язки реорганізованої юридичної особи.

Причини реорганізації можна поділити на декілька видів:

- зовнішні і внутрішні (щодо підприємства);

- організаційні, економічні, фінансові, технологічні та соціальні (за сферою дії);

- плавні, або еволюційні, і стрибкоподібні, або революційні (за способом дії).

Економічну природу реорганізації можна прослідкувати на прикладі впливу введення нового закону (приміром, такого, який торкається оподаткування). До еволюційних економічних причин можна віднести стан економіки галузі.

До внутрішніх економічних причин належать зміна структури власності та значні збитки.

Одним зі способів реорганізації є поділ. До поділу за звичаєм удаються у разі суміщення різних видів діяльності (продаж продукції різних видів, надання різних послуг і т.д.), коли розвиток кожного з них починає заважати один одному, тобто управління підприємством ускладнюється і доцільним стає поділ великого підприємства на незалежні підприємства з відповідним перетворенням організаційних структур. У світовій практиці однією з причин поділу також називають психологічну несумісність власників-партнерів.

Інший ефективний спосіб реорганізації – виділення, яке найчастіше зводиться до утворення дочірніх або залежних підприємств, а також філій і представництв. Причинами виділення можуть бути:

- диверсифікація операцій. При розширенні масштабів діяльності часто відбувається збільшення номенклатури продукції та послуг. У цих умовах доцільно перегрупувати ресурси підприємства і виділити найбільш перспективні напрями у спеціалізовані дочірні підприємства (ДП). Найчастіше ДП створюється під певні товар або послугу;

- відокремлення ліцензійних видів діяльності. Ліцензована діяльність звичайно є високоспеціалізованою, тому вона може бути виділена в окремі підприємства. Деякі види ліцензійного бізнесу, наприклад страхування, управління інвестиційними фондами, банківська діяльність і т.д., здійснюються на окремих підприємствах. В Україні підприємства, які здійснюють такі види діяльності, мають в основному акціонерну організаційно-правову форму;

- оптимізація структури управління. Створення ДП допомагає материнському підприємству зосередити свою діяльність на вирішення стратегічно важливих питань, пере-розподіляючи рутинні операції з управління на ДП;

- маневрування матеріальними та фінансовими ресурсами. На базі ДП зручно застосовувати такі види діяльності, як спільна діяльність, поділ продукції, лізинг, франчайзинг. Це дозволяє невеликими ресурсами охопити більшу сферу діяльності і, крім того, оперативно зосередити необхідні мате-ріальні та фінансові ресурси у ключових сферах діяльності;

- необхідність покращання схеми фінансових потоків. Використання дочірніх структур може покращити схему внутрішньофірмових фінансових потоків і зменшити фінансові і податкові втрати. Зручні організаційно-фінансові схеми з участю ДП допомагають перерозподілити витрати і доходи між підприємствами групи, створити додаткові центри прибутку, оптимізувати внутрішньофірмове фінансування, а також внутрішньофірмове і зовнішнє інвестування;

- управління ризиком та підвищення стійкості діяльності полягає у перенесенні ризикованих операцій на ДП, яке несе обмежену відповідність, не займаючи майна материнського підприємства. При цьому фінансові труднощі і банкрутство ДП не призведуть до краху материнського підприємства.

У загальному випадку виділення частини підприємства говорить про стійкий стан на ринку і є результатом назрілої реорганізації.

Як на одному з важливих аспектів проблеми зупинимося на ліквідації. Ліквідація– це припинення його діяльності без переходу прав та обов’язків у порядку правонаступництва. На практиці ліквідація найчастіше відбувається в результаті розорення і банкрутства підприємства.

Процеси реструктуризації і реорганізації – це один зі способів зробити їх інвестиційно привабливими, враховуючи всілякі макро-економічні та політичні ризики. При цьому вирішуються питання нестачі обігових коштів, заміни старого обладнання новим, раціонального розподілу наявних коштів і т.д. Сьогодні за допомогою вільного застосування корпоративного управління можна розв’язати багато, в тому числі й фінансових, проблем. І лише після розв’язання цих завдань українські підприємства стануть конкурентоспроможними і зможуть вийти на світовий фондовий і товарний ринки, що, у свою чергу, значно підвищить рівень економіч-ного розвитку країни. Нижче у таблиці 3.1 наведена карта антикризових заходів розвитку підприємництва в сучасних умовах господарювання.

Таблиця 3.1 Карта антикризових заходів розвитку підприємництва в сучасних умовах господарювання.

Проблемата її суть

Вжиті заходи, в тому числі прийняті нормативно-правові акти

Стан опрацювання

Короткий зміст (доцільність, обґрунтування) прийняття нормативно правових актів

 

Комплексні питання (дозвільна система, система ліцензування, реєстрації, соціальні питання)

1

Удосконалення питання державної реєстрації припинення діяльності

Необхідно прийняти:Проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб’єктів господарювання”.

30.03.2009 зазначений законопроект подано на розгляд до Верховної Ради

Передбачено внесення змін до Закону України ”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення юридичних осіб.

2

Підтримка суб’єктів господарювання в умовах фінансової кризи та створення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мінімізації негативних наслідків фінансової кризи для суб’єктів господарської діяльності», реєстраційний № 3429від 02.12.2008р.

Рекомендований на друге читання

- оптимізація процедури видачі документів дозвільного характеру та забезпечення дотримання посадовими особами дозвільних органів дотримуватись порядку видачі дозволів;- законодавче закріплення практики довгострокової оренди державного і комунального майна строком не менше 5 років, що сприятиме ефективному використанню об’єктів власності;

- заборона до 2011 р. на перегляд орендної плати в сторону збільшення;- покращення рівня захищеності прав суб’єктів підприємницької діяльності та запобігти зловживанню владою або службовим становищем посадових осіб органів державної пожежної охорони у відношенні до суб’єктів господарювання та уникнути корупційних діянь;- зменшення вартості ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями з 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат та 2000 гривень - на кожне місце торгівлі на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами до 780 гривень на кожне місце торгівлі;- сприятиме розвитку транзитного потенціалу України, створенню нових робочих місць, розвитку інфраструктури портів, оновленню портової механізації та допоміжного флоту;- оптимізація процедури видачі документів дозвільного характеру та забезпечення дотримання посадовими особами дозвільних органів порядку видачі дозволів, у тому числі запровадження «принципу мовчазної згоди», суть якої полягає в набутті суб'єктом господарювання права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без одержання відповідного документа дозвільного характеру за умови, якщо суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою було подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, проте у встановлений законом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову в його видачі видано або направлено не було;- встановлення мораторію на внесення змін до податкового законодавства та проведення перевірок.

3

Підтримка суб’єктів господарювання в умовах фінансової кризи та створення сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності

Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 18.02.2009 № 176-р «Про затвердження плану заходів з виконання у 2009 році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»

Прийнято

Створення належних умов для реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність, а також підвищення добробуту громадян України шляхом залучення широких верств населення до такої діяльності.Основними очікуваними наслідками реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України є прискорення розвитку малого підприємництва, повноцінне використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв'язання економічних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудові економіки, зміцнення економічної бази регіонів, швидке насичення вітчизняного ринку товарами та послугами.

4

Залучення широких верств населення до здобуття знань, необхідних для започаткування та ведення власної справи, підвищення ефективності діяльності суб'єктів малого підприємництва в регіонах

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 № 298 «Про порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»

Прийнята

Забезпечення спрямування фінансової державної підтримки у реалізацію освітньої програми для підприємців та широких верств населення, що сприятиме підвищенню освітнього рівня громадян України з питань започаткування та ведення власної справи.

5

Забезпечення участь суб’єктів підприємницької діяльності у формуванні державної політики у сфері розвитку підприємництва

Постанова КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

В процесі розробки

Забезпечення участь суб’єктів підприємницької діяльності у формуванні державної політики у сфері розвитку підприємництва (в частині участі представників об’єднань громадян у конкурсній комісії для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців)

6

 

Проект Рішення Київської міської Ради «Щодо антикризової підтримки підприємців, що здійснюють підприємницьку діяльність у тимчасових спорудах та малих архітектурних формах у м. Києві»

На опрацюванні в комісіях Київради

Спрямовано на підтримки підприємців, що здійснюють підприємницьку діяльність у тимчасових спорудах та малих архітектурних формах

7

 

Проект Рішення Київської міської Ради «Щодо ритуальних послуг в м. Києві»

В процесі розробки

Спрямовано на впорядкування надання ритуальних послуг.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат