На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Процесуальні строки в цивільному процесі

Реферати > Правознавство > Процесуальні строки в цивільному процесі

План

Вступ

1. Поняття та значення строків у цивільному процесі

2. Види процесуальних строків: встановлені законом, встановлені судом, абсолютно визначені, відносно визначені

3. Обчислення процесуальних строків

4. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків

5. Задача 123

6. Задача 224

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Для виконання завдань цивільного судочинства важливим є не тільки встановлення порядку відправлення правосуддя у цивільних справах, але й темпоральні межі здійснення судочинства та його етапів (стадій), в тому числі щодо вчинення процесуальних дій учасниками цивільного процесу. Адже надзвичайно важливо, щоб цивільне судочинство здійснювалось не лише правильно, але й своєчасно. Саме задля досягнення цієї мети і спрямоване існування цивільних процесуальних строків. При цьому існування та чітке їх дотримання є не лише гарантією здійснення учасників процесу їх суб'єктивних процесуальних прав, але й запорукою ефективності здійснення цивільного судочинства.

Поняття та правове врегулювання строків в різних галузях судочинства дуже подібне, а загальні положення обчислення строків в юриспруденції взагалі однакові. Разом з тим, кожна із галузей судочинства безперечно, оперує досить об’ємною кількістю специфічних строків, які можуть бути застосовані лише при провадженні або цивільного, або кримінального, або адміністративного чи певного іншого процесу. Спробуємо подати загальну характеристику строків, якою вона є в цивільному процесі, та виділити ті специфічні строки, правомочності, котрі вони обумовлюють, а також наслідки їх недотримання – саме в сфері цивільного судочинства.

Метою написання контрольної роботи є всебічне вивчення поняття процесуальних строків в цивільному праві, а саме, їх значення, видів, порядку обчислення, зупинення, поновлення та продовження.

Структура контрольної роботи складається з чотирьох теоретичних питань та двох практичних задач. В першому з них розглянуто поняття та значення строків у цивільному процесі. В другому питанні наведено класифікацію процесуальних строків. Третє питання розглядає особливості обчислення процесуальних строків, а четверте підстави зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків. Розв’язання практичних завдань закріплює теоретичні положення щодо строків у цивільному процесі.

1 Поняття та значення строків у цивільному процесі

Загалом, як визначено у ч. 1 ст. 251 Цивільного кодексу (далі: ЦК) України, строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Цивільні процесуальні строки — це встановлені Цивільним процесуальним кодексом (далі: ЦПК) України проміжки часу для вчинення процесуальних дій судом і учасниками процесу в цивільному судочинстві.

З огляду на це визначення можна виділити такі ознаки цивільного процесуального строку:

1) він є певним темпоральним періодом у часі;

2) повинен чітко регламентований в законі або встановлений судом;

3) впродовж цього строку суб'єкти цивільного процесу мають право або зобов’язані здійснити певні процесуальну дію.

Значення процесуальних строків полягає в тому, що вони

– забезпечують стабільність і визначеність цивільних процесуальних правовідносин, цивільного провадження у справі;

– забезпечують суб'єктам правовідносин можливість належно підготуватися і виконати певні процесуальні дії;

– є процесуальними засобами впливу на поведінку несумлінних учасників процесу, на виконання ними процесуальних обов'язків засобами реалізації принципу раціональної процесуальної форми.

Отже, цивільні процесуальні строки поряд з іншими цивільними процесуальними засобами покликані забезпечити гарантованість, реальність і оперативність судового захисту суб'єктивних прав заінтересованих осіб, які беруть участь у справі, та інтересів держави.

2 Види процесуальних строків: встановлені законом, встановлені судом, абсолютно визначені, відносно визначені

У ст. 67 ЦПК України визначено види процесуальних строків шляхом вказівки на те, що строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо не визначені законом, –– встановлюються судом. Таким чином, в цивільному процесі є строки, встановлені законом, та строки, встановлені судом.

Встановлені законом строки можуть бути як абсолютно визначені (конкретно встановлені в нормах ЦПК) так відносно визначені (пов’язані з іншою дією чи подією). Можливість встановлення судових строків може бути передбачена в самій нормі або випливати з її змісту.

Залежно від суб’єкта процесуальні строки можна розподілити на 3 види:

1) строки вчинення процесуальних дій судом (службові строки);

2) строки вчинення процесуальних дій особами, які беруть участь у справі;

3) строки вчинення процесуальних дій іншими учасниками процесу.

В статті Демінської А.А. “Строки в цивільному процесі” було систематизовано строки, визначені ЦПК України [11]. Таблиця була запозичена при написанні цієї контрольної роботи.

Таблиця 1

Строки, визначені ЦПК України

Які дії вчиняються В який строк Спеціальні наслідки пропуску строку, коли такі передбачені Якою нормою передбачено
Особи, які беруть участь у справі позовного провад-ження, для підтвердження своїх вимог або заперечень зобов'язані подати усі наявні у них докази або повідомити про них суд до або під час попереднього судового засідання ч. 2 ст. 27 ЦПК України
Позивач має право змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову, а відповідач має право визнати позов повністю або частково, пред'явити зустрічний позов протягом усього часу розгляду справи ч. 2 ст. 31 ЦПК України
Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового розгляду ч. 3 ст. 31 ЦПК України
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу до закінчення судового розгляду ч. 1 ст. 34 ЦПК України
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо пред-мета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до ухвалення судом рішення ч. 1 ст. 35 ЦПК України
У разі неможливості прибуття за викликом суду свідок зобов'я-заний повідомити про це суд. завчасно ч. 3 ст. 50 ЦПК України
Експерт повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів. невідкладно ч. 6 ст. 53 ЦПК України
Судова повістка про виклик з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за сім днів до судового засідання ч. 4 ст. 74 ЦПК України
Судова повістка-повідомлення повинна бути вручена завчасно ч. 4 ст. 74 ЦПК України
Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи на визначений строк не більше, як до ухвалення судового рішення у справі якщо у встановлений судом строк судові витрати не будуть оплачені, заява залишається без розгляду, або витрати стягуються за судовим рішенням у справі, коли оплата судових витрат була відстрочена або розстрочена до ухвалення цього рішення ст. ст. 82, 207 ЦПК України
У разі прийняття заяви стягувача про видачу судового наказу суд видає судовий наказ по суті заявлених вимог у триденний строк ч. 1 ст. 102 ЦПК України
Після видачі судового наказу суд надсилає його копію боржникові рекомендованим листом із повідомленням одночасно з копією заяви стягувача та копіями доданих до неї документів невідкладно ч. 1, 2 ст. 104 ЦПК України
Боржник, котрий заперечує проти судового наказу, має право подати заяву про його скасування протягом 10 днів з дня отримання копії судового наказу у разі ненадходження заяви від боржника протягом трьох днів після закінчення строку на її подання та за наявності даних про отримання боржником копії наказу судовий наказ набирає законної сили і суд видає його стягувачеві для пред'явлення до виконання. ст. ст. 104, 105 ЦПК України
Заява боржника про скасування судового наказу, що подана в установлений строк, розглядається судом без судового розгляду і виклику сторін, про що постановяється ухвала, якою скасовується судовий наказ протягом п'яти днів з дня її надходження заява боржника про скасуван-ня судового наказу, подана після закінчення строку, встановленого частиною другою статті 104 цього Кодексу, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку подання цієї заяви ч. 1, 2 ст. 106 ЦПК України
Копії ухвали про скасування судового наказу надсилаються стягувачеві та боржникові не пізніше трьох днів після її постановлення ч. 4 ст. 106 ЦПК України
Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 119 і 120 ЦПК України, або не сплачено судовий збір чи не оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечен-ня розгляду справи, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків визначається суддею заява вважається неподаною і повертається позивачеві ст. 121 ЦПК України
Питання про відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі суддя вирішує не пізніше десяти днів з дня надходження заяви до суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків ч. 3 ст. 122 ЦПК України
В ухвалі про відкриття провадження у справі зазначаються: 4) час і місце попереднього судового засідання; 5) пропозиція відповідачу подати в зазначений строк письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються час і місце, а також строк визначається суддею ч. 4 ст. 122 ЦПК України
Відповідач має право пред'явити зустрічний позов до або під час попереднього судового засідання ч. 1 ст. 123 ЦПК України
Після відкриття провадження у справі суд надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали про відкриття провад-ження у справі одночасно з копією позовної заяви та копіями доданих до неї документів, а третій особі - копією позовної заяви невідкладно ч. 1, 2 ст. 127 ЦПК України
Відповідач має право подати суду письмове заперечення проти позову після одержання копій ухвали про відкриття провадження у справі і позовної заяви ч. 1 ст. 128 ЦПК України
Попереднє судове засідання повинно бути призначено і проведено протягом одного місяця з дня відкриття провадження у справі ч. 1 ст. 129 ЦПК України
Сторони зобов'язані подати свої докази чи повідомити про них суд до або під час попереднього судового засідання у справі. Докази подаються у строк, встановлений судом з урахуванням часу, необхідного для подання доказів докази, подані з порушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті, не приймаються, якщо сторона не доведе, що докази подано несвоєчасно з поважних причин ч. 1, 2 ст. 131 ЦПК України
У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен подати позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів у разі неподання позовної заяви у зазначений строк особа, яка подала заяву про забезпечення доказів, зобов'язана відшкодувати судові витрати, а також збитки, заподіяні у зв'язку із забезпеченням доказів ч. 3, 4 ст. 133 ЦПК України
Заява про забезпечення доказів розглядається з повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі протягом п'яти днів з дня надходження заяви, а у разі обґрунтованої вимоги заявника, а також якщо не можна встановити, до кого може бути згодом пред'явлено позов, - невідкладно лише за участю заявника ч. 2, 3 ст. 135 ЦПК України
Особи, які не мають можли-вості подати доказ, який вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня отримання ухвали ч. 4 ст. 137 ЦПК України
Проведення експертизи за ухвалою суду строк проведення визначається в ухвалі суду про призначення експертизи ч. 1 ст. 144 ЦПК України
Забезпечення позову, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду допускається на будь-якій стадії розгляду справи ч. 3 ст. 151 ЦПК України
За заявою заінтересованої особи суд може забезпечити позов з метою запобігання порушенню права інтелекту-альної власності. до подання позовної заяви ч. 4 ст. 151 ЦПК України
У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен подати відповідну позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову заходи забезпечення позову, вжиті судом до подання позовної заяви, скасовуються ч. 5 ст. 151, ч. 7 ст. 154 ЦПК України
Заява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа в день її надходження ч. 1 ст. 153 ЦПК України
Заява про забезпечення позову, подана до подання позовної заяви, а також заява про зміну одного виду забезпечення іншим розглядається судом не пізніше двох днів з дня її подання ч. 2 ст. 153, ч. 1 ст. 154 ЦПК України
Копія ухвали про забезпечення позову надсилається заявнику та заінтересованим особам негайно після її постановлення. ч. 5 ст. 153 ЦПК України
У разі постановлення ухвали без повідомлення особи, щодо якої просять вжити заходи забезпечення позову, копія ухвали надсилається особі, щодо якої вжито заходи забезпечення позову негайно після виконання ухвали ч. 7 ст. 153 ЦПК України
Ухвала про забезпечення позову виконується в порядку, встановленому для виконання судових рішень негайно, а в разі забезпечення вимог заявника заставою - негайно після внесення предмета застави в повному розмірі ч. 9 ст. 153 ЦПК України
Особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову без її повідомлення, може подати до суду заяву про їх скасування, яка розглядається судом протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали протягом двох днів ч. 4 ст. 154 ЦПК України
Якщо у задоволенні позову було відмовлено, провадження у справі закрито або заяву залишено без розгляду, вжиті заходи забезпечення позову застосовуються до набрання судовим рішенням законної сили. ч. 6 ст. 154 ЦПК України
Справа має бути призначена до розгляду не пізніше п'ятнадцяти днів після закінчення дій підготовки до судового розгляду ч. 2 ст. 156 ЦПК України
Суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - одного місяця, а у виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на один місяць ч. 1, 2 ст. 157 ЦПК України
У судовому засіданні можуть бути оголошені перерви тривалість перерв визначається судом відповідно до обставин розгляду справи, що їх викликали (так само визначається строк, на який розгляд справи відкладається) ч. 3 ст. 159 ЦПК України
Суд роз'яснює сторонам наслідки укладення мирової угоди, перевіряє, чи не обмежений представник сторони, який висловив намір вчинити ці дії, у повноваженнях на їх вчинення до ухвалення судового рішення у зв'язку з укладенням сторонами мирової угоди. ч. 3 ст. 175 ЦПК України
У справі про розірвання шлюбу суд може відкласти розгляд справи і призначити подружжю строк для примирення строк на примирення визначається судом ч. 5 ст. 191 ЦПК України
Журнал судового засідання ведеться секретарем судового засідання та підписується ним і приєднується до справи невідкладно після судового засідання ч. 3 ст. 198 ЦПК України
Особи, які беруть участь у справі, мають право ознайомитися із технічним записом судового засідання, журналом судового засідання та подати до суду письмові зауваження щодо неповноти або неправильності їх запису протягом семи днів з дня проголошення рішення у справі у разі пропуску строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду ч. 1, 3 ст. 199 ЦПК України
Зауваження щодо технічного запису судового засідання чи журналу судового засідання повинні бути розглянуті не пізніше п'яти днів з дня їх подання ч. 4 ст. 199 ЦПК України
Протокол (про вчинення окремої процесуальної дії) повинен бути оформлений не пізніше наступного дня після вчинення окремої процесуальної дії ч. 3 ст. 200 ЦПК України
Провадження у справі зупиняється: (з дня відновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується) в разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, яка булла стороною у справі, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво; в разі злиття, приєднання, поділу, перетворення юридичної особи, яка була стороною у справі; в разі призначення або заміни законного представника сторони чи третьої особи, - до залучення до участі у справі правонаступника чи законного представника; в інших випадках:- до припинення перебування сторони у складі Збройних Сил України або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан, на строковій військовій службі, альтернативній (невійськовій) службі, службового відрядження;- на час хвороби сторони;- до розшуку відповідача;- на час проведення експертизи;– до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи ст. ст. 201 – 203 ЦПК України
У виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи ч. 3 ст. 209 ЦПК України
Ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються негайно після їх постановлення. ч. 6 ст. 209 ЦПК України
Рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються негайно після закінчення судового розгляду ч. 1 ст. 218 ЦПК України
Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення ч. 2 ст. 220 ЦПК України
Подання заяви про роз'яснення рішення суду допускається якщо воно ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред'явлене до примусового виконання ч. 2 ст. 221 ЦПК України
Заява про роз'яснення рішення суду розглядається протягом десяти днів. ч. 3 ст. 221 ЦПК України
Копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, на їхню вимогу не пізніше п'яти днів з дня проголошення рішення ч. 2 ст. 222 ЦПК України
Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії судового рішення надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом п'яти днів з дня проголошення рішення ч. 3 ст. 222 ЦПК України
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо заяву про апеляційне оскарження не було подано.Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у встановлений строк, - після закінчення цього строку.У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом ч. 1 ст. 223 ЦПК України
Відповідачам, які не з'явилися в судове засідання, направляється рекомендованим листом із повідомленням копія заочного рішення не пізніше п'яти днів з дня його проголошення ч. 1 ст. 227 ЦПК України
Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано відповідачем протягом десяти днів з дня отримання його копії ч. 1, 2 ст. 228 ЦПК України
Прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення, суд надсилає її копію та копії доданих до неї матеріалів іншим особам, які беруть участь у справі, одночасно повідомляючи про час і місце розгляду заяви невідкладно ч. 1 ст. 230 ЦПК України
Заява про перегляд заочного рішення повинна бути розглянута протягом п'ятнадцяти днів з дня її надходження (У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому ЦПК України, при чому строк, протягом якого розглядалася заява, не включається до строку на апеляційне оскарження рішення) ч. 2 ст. 230,ч. 4 ст. 231 ЦПК України
Якщо батьки дитини відкликали свою згоду на її усиновлення, суд скасовує своє рішення і поновлює розгляд справи якщо така заява внесена після ухвалення рішення про усиновлення, але до набрання ним законної сили ч. 5 ст. 255 ЦПК України
У разі відкликання заяви про усиновлення суд скасовує своє рішення і залишає заяву без розгляду коли таке відкликання зроблено після ухвалення рішення про усиновлення, але до набрання ним законної сили ч. 6 ст. 255 ЦПК України
Якщо держатель втраченого цінного папера на пред'явника або векселя подасть заяву до суду, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду та встановлює строк (не більше 2 місяців) для пред'явлення заявником позову в загальному порядку до держателя цього цінного папера на пред'явника або векселя про їх витребування якщо заявник у встановлений судом строк не пред'явить позову до держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя, суд постановляє ухвалу про зняття заборони здійснювати будь-які операції за цінним папером на пред'явника або за векселем ч. 1, 2, 3 ст. 265 ЦПК України
Суд призначає справу про визнання втраченого цінного папера на пред'явника або векселя недійсним та відновлення прав на нього до розгляду якщо протягом тримісячного строку з дня публікації про виклик держателя втраченого цінного папера на пред'явника або векселя не надійде заяви, зазначеної у статті 264 ЦПК України чт. 264, ч. 1 ст. 266 ЦПК України
Суд відмовляє в прийнятті заяви про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади, якщо вона не взята на облік органом, який здійснює державну реєстрацію права на нерухоме майно, або якщо заяву подано до закінчення одного року з дня прийняття її на облік ч. 1 ст. 271 ЦПК України
Суд відмовляє в прийнятті заяви про визнання спадщини відумерлою якщо орган місцевого самоврядування подасть заяву до закінчення одного року з часу відкриття спадщини ч. 1 ст. 276 ЦПК України
У випадках, коли відповідно до закону госпіталізація у примусовому порядку була проведена за рішенням лікаря-психіатра і визнана доцільною комісією лікарів-психіатрів, психіатричний заклад, в якому перебуває особа, направляє до суду заяву про її госпіталізацію у примусовому порядку протягом 24 годин ч. 4 ст. 280 ЦПК України
Заява фізичної особи або її законного представника про припинення надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку може бути подана через три місяці з дня ухвалення рішення суду про надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку або її продовження, госпіталізацію у примусовому порядку, її продовження ч. 5 ст. 280 ЦПК України
Заява про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку розглядається судом у такі строки з дня її надходження до суду: - про госпіталізацію особи до психіатричного закладу - протягом 24 годин;- про психіатричний огляд - протягом трьох днів;- про надання амбулаторної психіатричної допомоги, її продовження та продовження госпіталізації - протягом десяти днів ч. 1 ст. 281 ЦПК України
Заява (про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження лікування) подається протягом 24-х годин з часу виявлення в особи загрозливої форми туберкульозу ч. 2 ст. 284 ЦПК України
Справи про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження лікування суд розглядає не пізніше трьох днів після відкриття провадження у справі ч. 1 ст. 285 ЦПК України
Справа про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, розглядається у п'ятиденний строк з дня надходження заяви ч. 1 ст. 289 ЦПК України
Особа, щодо якої банк розкриває банківську таємницю, або заявник мають право оскаржити ухвалене судом рішення до апеляційного суду в установленому порядку у п'ятиденний строк ч. 3 ст. 290 ЦПК України
Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня проголошення рішення протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скарга залишаються без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка їх подала, не знайде підстав для поновлення строку ч. 1, 3 ст. 294 ЦПК України
Заяву про апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції може бути подано Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. протягом десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скарга залишаються без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка їх подала, не знайде підстав для поновлення строку ч. 2, 3 ст. 294 ЦПК України
Апеляційний суд надсилає копії заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду;і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані ними заперечення на апеляційну скаргу ч. 1 ст. 298 ЦПК України
Заяву про приєднання до апеляційної скарги може бути подано до початку розгляду справи в апеляційному суді ч. 2 ст. 299 ЦПК України
Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право доповнити чи змінити її протягом строку на апеляційне оскарження. ч. 1 ст. 300 ЦПК України
Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати її, а друга сторона має право визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному обсязі чи в певній частині до початку розгляду справи в апеляційному суді ч. 2 ст. 300 ЦПК України
Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї повністю або частково протягом усього часу розгляду справи ч. 4 ст. 300 ЦПК України
суддя-доповідач вчиняє підготовчі дії до розгляду справи апеляційним судом протягом десяти днів з дня отримання справи ч. 1 ст. 301 ЦПК України
Справа має бути призначена апеляційним судом до розгляду у розумний строк, але не пізніше п'ятнадцяти днів після закінчення дій підготовки справи до розгляду ч. 2 ст. 302 ЦПК України
Рішення або ухвала апеляційного суду набирають законної сили з моменту їх проголошення ч. 1 ст. 319 ЦПК України
Після закінчення апеляційного провадження справа направляється до суду першої інстанції, який її розглянув у семиденний строк ч. 1 ст. 322 ЦПК України
Касаційна скарга може бути подана протягом двох місяців з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду e разі пропущення строку з причин, визнаних судом поважними, суд касаційної інстанції за заявою особи, яка подала скаргу, може поновити цей строк, але не більш як у межах одного року з дня виникнення права на касаційне оскарження. Касаційна скарга, подана після закінчення строку на касаційне оскарження, повертається судом касаційної інстанції особі, яка її подала, якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у поновленні строку відмовлено ч. 1, 2, 3 ст. 325 ЦПК України
Cуддя-доповідач вирішує питання про прийняття касаційної скарги до розгляду касаційним судом протягом десятиденного строку з дня надходження скарги ч. 1 ст. 327 ЦПК України
Одержавши належно оформлену касаційну скаргу, суд касаційної інстанції витребовує справу, надсилає копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі у десятиденний строк з дня постановлення ухвали про прийняття касаційної скарги і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу ч. 1 ст. 328 ЦПК України
Заява про приєднання до касаційної скарги може бути подана протягом десяти днів з дня одержання копії касаційної скарги ч. 2 ст. 329 ЦПК України
Особа, яка подала касаційну скаргу, має право доповнити чи змінити її протягом строку на касаційне оскарження ч. 1 ст. 330 ЦПК України
Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відкликати її до початку розгляду справи у суді касаційної інстанції. ч. 2 ст. 330 ЦПК України
Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення касаційного провадження ч. 3 ст. 330 ЦПК України
Суддя-доповідач готує доповідь, у якій викладає обставини, необхідні для ухвалення рішення суду касаційної інстанції, з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі протягом десяти днів після отримання справи ч. 1 ст. 331 ЦПК України
Попередній розгляд справи судом касаційної інстанції має бути проведений протягом п'яти днів після складення доповіді суддею-доповідачем ч. 1 ст. 332 ЦПК України
Рішення і ухвала суду касаційної інстанції набирають законної сили з моменту їх проголошення ч. 1 ст. 349 ЦПК України
Скасовані рішення та ухвали суду першої або апеляційної інстанції втрачають законну силу з моменту проголошення рішення або ухвали судом касаційної інстанції ч. 2 ст. 349 ЦПК України
Після закінчення касаційного провадження справа повертається до суду, який її розглядав протягом семи днів ч. 1 ст. 352 ЦПК України
Скарга у зв’язку з винятковими обставинами може бути подана протягом одного місяця з дня відкриття виняткових обставин ч. 1 ст. 355 ЦПК України
У разі надходження скарги, оформленої без дотримання вимог, або у разі несплати суми судового збору чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи суддею-доповідачем постановляється відповідна ухвала за правилами ст. 121 ЦПК протягом десяти днів з дня отримання скарги ч. 4 ст. 355 ЦПК України
Питання про допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами і витребування справи вирішується колегією у складі семи суддів без виклику осіб, які беруть участь у справі (одночасно може бути вирішене питання про поновлення строку на оскарження у зв'язку з винятковими обставинами) протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження скарги ч. 1 ст. 356 ЦПК України
Ухвалені Верховним Судом України рішення або постановлені ним ухвали набирають законної сили з моменту їх проголошення ч. 1 ст. 360 ЦПК України
Заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі протягом трьох місяців з дня встановлення обставини, що є підставою для перегляду ч. 1, 2 ст. 362 ЦПК України
у справах про:1) стягнення аліментів - у межах суми платежу за один місяць;2) присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць;3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, - у межах суми стягнення за один місяць;4) поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника;5) відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала;6) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб яуд допускає негайне виконання рішень, а також може допустити негайне його виконання у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні платежів, визначених пунктами 1, 2 і 3 частини першої ст. 367 ЦПК України ч. 1, 2 ст. 367 ЦПК України
Заява про поновлення пропущеного строку розглядається в судовому засіданні у десятиденний строк ч. 1 ст. 371 ЦПК України
Суд розглядає питання про відстрочку або розстрочку виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання рішення в судовому засіданні у десятиденний строк ч. 1 ст. 373 ЦПК України
Питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу; про оголошення розшуку боржника або дитини вирішується судом за поданням державного виконавця; про заміну сторони виконавчого провадження; про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами у десятиденний строк ч. 1, 2 ст. 374;ч. 3 ст. 375;ч. 2 ст. 378;ч. 2 ст. 379 ЦПК України
Суд розглядає подання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або дитина, щодо якої є виконавчий документ про її відібрання, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), а також питання про проникнення до житла чи іншого володіння боржника при виконанні рішень інших органів (посадових осіб); а також подання державного виконавця про звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб грошові кошти, що знаходяться на рахунках цих осіб в установах банків та інших фінансових установах, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), а також питання про звернення стягнення на грошові кошти боржника, що знаходяться на його рахунках в установах банків та інших фінансових установах, при виконанні рішень інших органів (посадових осіб) негайно ч. 2 ст. 376;ч. 2 ст. 377 ЦПК України
заява відповідача про повернення стягненого з нього за скасованим рішенням майна розглядається судом, у якому перебуває справа заяву про поворот виконання можна подати у межах позовної давності ч. 1 ст. 381 ЦПК України
Скаргу на дії державного виконавця може бути подано до суду: - у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод;- у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій Пропущений з поважних причин строк для подання скарги може бути поновлено судом. ч. 1, 2 ст. 385 ЦПК України
Скарга на дії державного виконавця розглядається судом з постановленням відповідної ухвали у десятиденний строк ч. 1 ст. 386 ЦПК України
Про виконання ухвали відповідний орган державної виконавчої служби повідомляє суд і заявника не пізніше ніж у місячний строк з дня одержання ухвали суду ч. 1 ст. 389 ЦПК України
Рішення іноземного суду може бути пред'явлено до примусового виконання в Україні протягом трьох років з дня набрання ним законної сили, за винятком рішення про стягнення періодичних платежів, яке може бути пред'явлено до примусового виконання протягом усього строку проведення стягнення з погашенням заборгованості за останні три роки у задоволенні клопотання може бути відмовлено ч. 1 ст. 391;п. 5 ч. 2 ст. 396 ЦПК України
Про надходження клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду суд письмово повідомляє боржника і пропонує йому подати можливі заперечення проти цього клопотання у п'ятиденний строк у місячний строк коли у місячний строк з часу повідомлення боржника про одержане судом клопотання заперечення не подано, суддя постановляє ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду клопотання, про що стягувач і боржник повідомляються письмово не пізніше ніж за десять днів до його розгляду ч. 1, 2 ст. 395 ЦПК України
Копія ухвали про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання з цього питання надсилається судом стягувачеві та боржникові у триденний строк з дня постановлення ухвали ч. 6 ст. 395 ЦПК України
Про надходження клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, суд письмово повідомляє заінтересовану особу і пропонує їй подати можливі заперечення проти цього клопотання у п'ятиденний строк у місячний строк коли у місячний строк з часу повідомлення заінтересованої особи про одержане судом клопотання заперечення не подано, судя постановляє ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду клопотання, про що заінтересовані особи повідомляються письмово не пізніше ніж за десять днів до його розгляду ч. 1, 2 ст. 401 ЦПК України
Копія ухвали про про визнання рішення іноземного суду надсилається судом заінтересованим особам у триденний строк з дня постановлення ухвали ч. 8 ст. 401 ЦПК України
Для вирішення заяви про відновлення втраченого судового провадження строк зберігання судового провадження не має значення, крім випадку звернення з такою заявою для виконання рішення, якщо строк на пред'явлення виконавчого листа для виконання закінчився і судом не поновлено ч. 4 ст. 408 ЦПК України

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат