На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ПРИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Реферати > Правознавство > ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ПРИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Барабаш Т.М., Данченко Т.В. Цимбал Кримінальний процес України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.; Держ. податк. адмін. України, Нац. акад. Держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2007. - 339 с.

2. Басков В.И. Прокурорский надзор в СССР. - М. 1991. -С.117;

3. Благута Р.І., Гуцуляк Ю.В. Кримінальний процес: порушення кримінальної справи. : Досудове розслідування: (альбом схем): навч.-метод посіб.; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2006. - 123 с.

4. Бояров В.І., Варфоломеєва Т.В. Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар: станом на 1 берез. 2007 р.; за заг. ред. В.Т.Маляренка, В.Г.Гончаренка; Верхов. Суд України. - Вид. 4-е, переробл. та доповн. - К.: Юрисконсульт: КНТ, 2007. - 896 с.

5. Бородін І. Л. Про організаційно-контрольну та наглядову діяльність прокуратури України // Вісник. - Х., 2003. - Вип.21, ч.1. - С.48-54.

6. Бринцев В. Прокурорський нагляд у системі контрольної влади: конституційні засади та проблеми здійснення в Україні: // Право України. - 2008. - № 11. - С.87-91.

7. Горбачов В. П. Питання прокурорського нагляду на досудових стадіях кримінального судочинства // Наук. вісн. - Д., 2004. - №1 (16): Актуальні проблеми вдосконалення кримінально-процесуального законодавства. - С.65–70.

8. Гриненко А.В., Каткова Т.В., Кожевников Г.К. Руководство по расследованию преступлений: Научно-практическое пособие. – Х.: Консум, 2001. – С. 73.

9. Грицаєнко Л. Правова природа діяльності прокурора на досудовому слідстві: процесуальне керівництво чи прокурорський нагляд: // Вісн. прокуратури. - 2008. - № 11. - С.68-76.

10. Давиденко С.В. Потерпілий як суб’єкт кримінально-процесуального доказування / С.В.Давиденко; за наук. ред. Грошевого Ю. М.; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Х.: Фінн, 2008. - 295 с.

11. Довідник прокурора: Законодавчі та відомчі акти з питань прокурорської діяльності. – К.: “Воля”, 2003.

12. Дьомін Ю. Формування прокурорського нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності: // Вісн. прокуратури. - 2008. - № 12. - С.56-61.

13. Жиліна Л.С. Прокурорський нагляд за додержанням законів при провадженні слідчих дій : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. 12.00.10. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 1999. - 18с.

14. Іляшко О. О. Співвідношення прокурорського нагляду з державним позавідомчим контролем за виконанням законів // Вісник. - Запоріжжя, 2006. - N1 (34). - С.19-28.

15. Кирій Л.С. Відомчий, судовий контроль та прокурорський нагляд за відмовою в порушенні кримінальної справи : автореф. дис канд. юрид. наук: 12.00.09. / Кирій Леся Миколаївна; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К., 2007. - 15 с.

16. Клочков В. Поняття ефективності прокурорського нагляду: // Підприємництво, госп-во і право. - 2008. - № 11. - С.47-49.

17. Копетюк М.І. Особливості прокурорського нагляду при розслідуванні кримінальних справ про злочини неповнолітніх : автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.10. / Копетюк Микола Іванович; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2008. - 20 c.

18. Копетюк М. І. Правові аспекти попередження правопорушень і злочинів засобами прокурорського нагляду // Актуальні питання реформування правової системи України. - Луцьк, 2006. - Т.2. - С.177–182

19. Клочков В.Г. Прокурорський нагляд за законністю і обґрунтованістю обрання та продовження строків тримання під вартою : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Вид. дім «Ін Юре», 2005. - 62 с.

20. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : підручник. / Є.Г.Коваленко, В.Т.Маляренко; спец. ред. Т.Н.Роцька - 2-е вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2008. – 710 с.

21. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : Підручник. / Є.Г.Коваленко, В.Т.Маляренко; Спец. ред. Роцька Т.Н. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 703 с.

22. Копетюк М. І. Нагляд прокурора на початкових стадіях досудового провадження у справах неповнолітніх // Актуальні питання реформування правової системи України. - Луцьк, 2007. - Т.2. - С.237-240.

23. Копетюк М.І. Особливості прокурорського нагляду при розслідуванні кримінальних справ про злочини неповнолітніх : автореф. дис канд. юрид. наук: 12.00.10. / Копетюк Микола Іванович; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2008. - 20 c.

24. Кримінальний процес України. Підручник//За ред. Ю.М.Грошевого та В.М.Хотенця.- Х: Право.-2000.- 496 с.

25. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар // За заг.ред.В.Т.Маляренка, В.Г.Гончаренка.-К: Форум, 2003.

26. Кримінально-процесуальний кодекс України : проект: редакція, запропонована нар. депутатами України – членами Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохорон. діяльн. для другого читання. - Х.: 2004. - 140 с.

27. Кримінально-процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар: станом на 1 берез. 2008 р. / Бояров В.І., Варфоломеєва Т.В., Вернидубов І.В. та ін.; за заг. ред. В.Т.Маляренка, В.Г.Гончаренка; Верхов. Суд України. - Вид. 5-е, переробл. та допов. - К.: Юрисконсульт: КНТ, 2008. - 896 с.

28. Кримінально-процесуальний кодекс України; Коментар основних положень / упоряд. В.М.Тертишник - К.: Літера, 2006. - 270, с.

29. Курочка М.Й. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Е.О.Дідоренка; Луган. акад. внутр. справ. ім. 10-річчя незалежності України. - Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. - 174 с.

30. Курочка М.Й. Прокурорський нагляд в Україні : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.Й.Курочка, П.М.Каркач; За ред. Е.О.Дідоренка; Луган. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України. - Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. - 423 с.

31. Курочка М.Й. Законність в ОРД та прокурорський нагляд за її дотриманням / За ред. Е.О.Дідоренка; Луган. ін-т внутр. справ. - Луганськ: РВВ ЛІВС, 2001. – 156 с.

32. Курільчук І. Г. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи: співвідношення судового контролю та прокурорського нагляду // Наук. вісн. - Д., 2006. - N1 (28): Актуальні питання розкриття та розслідування злочинів. - С.107–113.

33. Кучинська О.П. Кримінально-процесуальне законодавство України : Посібник. / О.П.Кучинська, О.А.Кучинська, О.Г.Яновська; Акад. адвокатури України. Шк. адвокат. підготовки. - К.: Прецедент, 2006. - 143 с.

34. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право : Навч. посіб. для підготов. до держ. іспиту. / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - К.: Істина, 2006. - 207 с.

35. Ляш А.О. Кримінальний процес (загальна частина) : Навч. посіб. для дистанц. навчання. / Відкр. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» - К.: Ун-т «Україна», 2006. - 223 с.

36. Маляренко В. Т. Співвідношення прокурорського нагляду з правосуддям // Проблеми розвитку прокуратури України в умовах становлення демократичної правової держави. - К., 1996. - С.48-50.

37. Маркуш М.А. Принцип змагальності в кримінальному процесі України / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х.: Вапнярчук, 2007. - 207 с.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат