На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ПРИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Реферати > Правознавство > ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ПРИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

38. Маляренко В., Пилипчук П. Межі судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії попереднього розслідування кримінальної справи // Право України. - 2001. - .№ 4.

39. Мельник О. В. Форми та методи прокурорського нагляду за додержанням законів органами досудового слідства при розслідуванні справ про вимагання // Вісник. - Х., 2003. - Вип.23. - С.66–70.

40. Мельник О.Л. Проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні вимагань : Автореф. дис . канд. юрид. наук: 12.00.10. / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2006. - 20 с.

41. Мінюков П., Мінюков А. Співвідношення прокурорського нагляду і відомчого контролю при розслідуванні кримінальних справ слідчими // Право України.- 1999.- №1.- С.111-115.

42. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан.- К: Юринком.-Интер, 1999.- 448 с.

43. Михайленко О. Р. Проблеми конституційного регулювання прокурорського нагляду // Ідеологія державотворення в Україні: Історія і сучасність. - К., 1997. - С.260-262

44. Михайленко О. Р. Система меж прокурорського нагляду по забезпеченню законності // Проблеми розвитку прокуратури України в умовах становлення демократичної правової держави. - К., 1996. - С.56-60.

45. Михайленко О. Проблеми розвитку й удосконалення правового регулювання організації та діяльності прокуратури України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. - Львів, 2003. - С.526-528.

46. Молдован В.В. Кримінальний процес України : Практикум: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл./ В.В.Молдован, Р.С.Кацавець; Міжгалуз. ін-т упр. - К.: Алерта, 2006. – 295 с.

47. Назаров В.В. Кримінальний процес України : посіб. для підгот. до іспитів. / В. В. Назаров; Київ. міжнар. ун-т. - К.: Магістр-XXI, 2008. – 214 с.

48. Панов О. І. Наглядова функція прокуратури в контексті становлення правової держави і захисту прав людини // Держава і право. - К., 2002. - Вип.18: Юридичні і політичні науки. - С.140-148.

49. Півненко В. П. Без прокурорського нагляду Україна не може стати правовою державою // Збірник наукових праць. - Х., 2007. - Вип. 8. - С. 155–158.

50. Піскун С. М. Прокурорський нагляд за додержанням законності в діяльності органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю (теоретичний аспект) // Вісник. - Х., 2003. - Вип.21, ч.1. - С.78-82.

51. Погорецький М.А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія. – Х: АРСІС, 2002.

52. Полянський Ю. Є. Про деякі проблеми прокурорського нагляду в Україні // Актуальні проблеми політики. - Одеса, 1998. - Вип.3–4. - С.170–173.

53. Проект нового КПК України підготовлений робочою групою Верховної Ради України ( реєстраційний № 3456-1) – К., 2003. – С. 60.

54. Прокуратура України. / В. В. Сухонос, В. П. Лакизюк, Л. Р. Грицаєнко, В. М. Руденко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005.

55. Прокурорський нагляд в Україні : Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / Марочкін І.Є., Грошевой Ю.М., Червякова О.Б. та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого; За ред. Ю.М.Грошевого, І.Є.Марочкіна. - Донецьк: Донеччина, 1997. - 255 с.

56. Прокурорський нагляд в Україні : Курс лекцій для студ. вищ. навч. закл. / В.Т.Нор, Я.О.Береський, І.І.Когутич та ін.; За ред. В.Т.Нора]; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Каф. кримін. процесу і криміналістики. - Львів: Тріада плюс, 2002. - 279 с.

57. Руденко В. Ю. Наглядова функція прокуратури як інструмент реалізації соціально-економічних прав людини і громадянина // Держава і право. - К., 2008. - Вип.41: Юридичні і політичні науки. - С.250-253.

58. Смирнов М.І. Кримінальний процес України : навч.-метод. посіб. / М.І.Смирнов, І.В.Гловюк; відпов. ред. Аленін Ю. П.; М-во освіти та науки України, Одес. нац. юрид. акад. - О.: Фенікс, 2008. - 649 с.

59. Соловйов В. М. Судовий контроль та прокурорський нагляд як спеціальні способи забезпечення законності в державному управлінні України // Актуальні проблеми державного управління. - Х., 2005. - N2 (25), ч.2. - С.182-187.

60. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України : Підручник. - 5-е вид., допов. і перероб. - К.: А.С.К., 2007. - 846 с.

61. Толочко Я.М. Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти довкілля : Автореф. дис . канд. юрид. наук: 12.00.10. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2007. - 20 с.

62. Трагнюк Р.Р. Прокурор як гарант забезпечення прав обвинуваченого і підозрюваного у процесі здійснення досудового слідства // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України, - 2003.- № 1 (22).- С. 262-268.

63. Трагнюк Р.Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого - Х.: Факт, 2004. – 198 с.

64. Трагнюк Р.Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. 12.00.10. / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2003. - 19 с.

65. Харченко І. О. Судовий контроль та прокурорський нагляд у процесі виконання покарань // Держава і право. - К., 2004. - Вип.25. - С.507-512.

66. Чепурний О. Розмежування функцій судового контролю та прокурорського нагляду на досудових стадіях кримінального процесу // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - Донецьк, 2007. - N3. - С.204–208.

67. Шандула О. О. Деякі аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини // Вісник. - Х., 2004. - Вип.28. - С.24–27.

68. Шевченко Є.О. Прокурорський нагляд додержанням законодавства про звернення громадян : автореф. дис канд. юрид. наук: 12.00.10. / Шевченко Євген Олексійович; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х., 2008. - 19 с.

69. Шевчук Л. М. Правове регулювання нагляду прокуратури за додержанням законів митними органами у справах про контрабанду та порушення митних правил: окремі аспекти // Актуальні питання реформування правової системи України. - Луцьк, 2006. - Т.1. - С.234-237.

70. Якимчук М. К. До питання про предмет та об’єкт прокурорського нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів // Чернівецький ун-т. Науковий вісник. - Чернівці, 1999. - Вип.48: Правознавство. - С.96–98.

71. Єдиний державний реєстр судових рішень // http://www.reyestr.court.gov.ua/pls/apex/f?p=300:1:3517573844838397

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат