На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

Реферати > Економіка підприємства > Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого

Порівняльний аналіз ТЕП курсової роботи і підприємства .

Економічний аналіз господарської діяльності - це комплексне вивчення роботи цеха з метою об'єктивної оцінки досягнутих результатів і подальшого підвищення ефективності господарювання.

Економічний аналіз - важливий етап процесу керування, мета якого полягає в тому, щоб дати належну оцінку стану об’єкта і показати, наскільки цей стан відрізняється від потрібного,

Економічний аналіз відіграє важливу роль у підготовці даних для розробки планів підприємства, оцінки якості і обгрунтованності планових рішень, перевірки та об'єктивної оцінки виконання плану, виявленні резервів, визначення їх розмірів та шляхів вирішення.

При проектуванні даного цеху на підставі діючого була проведена заміна застарілого обладнання на більш нове, технологічне, використані більш ефективні засоби обробки.

Це надало можливість знизити трудомісткість виготовлення виробу на с, що дозволило знизити розцінку на вироб на %, зменшити частку заробітної плати в структурі собівартості, скоротити накладні витрати.

За рахунок зниження витрат на обробку виробу знизилась собівартість одиниці виробу на %. Використання поопераційної форми розподілу праці, впровадження поточного методу виробництва дозволило підвищити продуктивність праці на одного працівника і одного працюючого у натуральних і собівартісних показниках на %.

Після впровадження усіх заходів по підвищенню продуктивності праці та зниженно собівартості додатково вироблено тис. одиниць виробів на суму тис.грн., вивільнилось працівників, економія по заробітній платі склала тис.грн., а економія по зниженню собівартості - тис.грн.

Після зміни організаційної форми потоку вдалося покращити умови праці працівників, покращити ТЕП проектуємого потоку у порівнянні з діючим.

Розраховуэмо додатковий випуск продукцii в натуральному i вартiсному виразi за рахунок пiдвищення продуктивностi працi:

^ М = ( Мрiч.*% ПП) / 100

^ М = ( 318,5*6,6) / 100 = 21,02тис.од.

Розраховуэмо додатковий випуск товарноi продукцii :

^ТП = ^М* Цопт.

^ТП = 318,5*105,524 = 33609,394 тис.грн.

Розраховуэмо чисельнiсть умовно визволених робочих:

Np.ум. = ((Тр1-Тр2)*Мрiчн.) /Фр.ч.

Nр.ум. = ((1,78-1,67)*318,5 )/ 2016 = 17 чол.

Розраховуэмо економiю по фонду заробiтноi плати:

Еф.з/пл. = Eр.ум.*Ср.м.з/пл.*12мiс.

Еф з/пл. = 17*381,83*12 = 77893,32 = 77,89 тис.грн.

Розраховуэмо економiю по зниженню витрат на виготовлення продукцii:

Ес/вр. = ( Пс/в2-Пс/в1)*Мрiчн.

Ес/вр. = (96,155-94,214)*318,5 = 618,21 тис.грн.


висновки

В даній курсовій роботі проводились розрахунки техніко-економічні показники швейного цеху по виготовленню демісезоних жіночих пальто. Потужність потоку за рік складається з потужності потоку за зміну, кількості змін ,кількості потоків та кількості робочих днів у році . За даними курсової роботи потужність потоку за рік складає 234,192 тис одиниць.

Продуктивність праці – це показник , що характеризує її ефективність і показує здатність працівників випускати певну кількість продукції за одиницю часу.

Методи визначення виробітку :

натуральний ( ділення обсягу виробничої продукції у фізичних одиницях на кількість затраченого часу в нормі , годинах ) , різновидом натуральних вимірів обчислення виробітку є умовно – натуральні ;

вартісний ( ділення обсягу виготовленої продукції в гривнях на затрати часу, виражені в середньо списковій чисельності робітників , або відпрацьованій ними кількості людино – днів , людино – годин ) ;

трудовий ( ділення обсягу продукції , представленої в затратах робочого часу в норма – годинах на кількість робітників ).

Рівень продуктивності праці характеризується показником виробітку, який показує кількість продукції ,що вироблена за одиницю часу .

Оберненим до виробітку є показник трудомісткості. Трудомісткість показує фактичні витрати робочого часу окремого робітника , що припадають на одиницю готової продукції. За даними розрахунків курсової роботи продуктивність праці ,а трудомісткість на один виріб.

Відрядна розцінка визначається виходячи з тарифної ставки ,що відповідає даному розряду робіт та встановленій нормі виробітку . За даними розрахунку курсової роботи за одиницю виробу відрядна розцінка складає.

Заробітна плата – це частина національного доходу , призначена для задоволення особистих потреб працівників , що видається в грошовій формі відповідно до кількості та якості витраченої праці . Уся заробітна плата працівників поділяється на номінальну та реальну :

номінальна – це сума коштів , отриманих працівником за його роботу продовж розрахункового періоду ( день , рік , місяць ) ;

реальна - це кількість товарів та послуг , що можна придбати на номінальну заробітню плату.

Організація оплати праці на підприємстві передбачає :

визначення форм та систем оплати праці працівників підприємства ;

розробку системи посадових окладів службовців та спеціалістів ;

розробку критеріїв і визначення розмірів доплат за окремі досягнення працівників та спеціалістів фірми ;

обгрунтування показників та системи преміювання співробітників.

Основним документом , що регулює організацію праці , є Закон України „ Про оплату праці „ , згідно з яким визначаються основні положення оплати праці , розмір та особливості нарахування мінімальної заробітної плати . За розрахунками

курсової роботи середньомісячна заробітна плата складає одного робітника ------ грн , одного працюючого ------- грн .

Собівартість продукції - це грошовий вираз затрат підприємства на виробництво і реалізацію прдукції. Собівартість продукції характеризує ефективність всього процесу виробництва на підприємстві. Собівартість продукції як показник використовується для контролю за використанням ресурсів виробництва , визначення економічної ефективності організаційно-технічних заходів , встановлення цін на продукцію. За умов самофінансування зниження собівартості є одним джерелом зростання прибутку підприємства. За розрахунками курсової роботи собівартість одиниці виробу -----грн.

Ціна – це грошовий вираз вартості , кількості грошей , що сплачуються або одержуються за одиницю товару або послуг.

Оптова ціна – це ціни , за якими державні , колективні та приватні підприємства розраховуються між собою або з гуртовими посередниками за великі партії товарів.

Вільна ціна встановлюється підприємствами самостійно або на договорній основі із врахуванням попиту і пропозиції на ринку товарів; орієнтовані на економічну зацікавленість виробників у розширені асортименту товарів та запобігання ажіотажного попиту і спекуляції .За даними розрахунку ціна оптова ----- грн , ціна вільна -----грн .

Дані розрахунку підтвердили доцільність реорганізації швейного цеху.


ЛІТЕРАТУРА

Послання Президента України до Верховної Ради "Стратегія економічного та
соціального розвитку на 2000 - 2004 роки"

Закон України "Про підприємництво в Україні", - К.: 1991.

Закон України "Про оплату праці", - К.: 1996.

Закон України "Про добавлену вартість", - К.; 1997.

Покропивний С.Ф. "Економіка підприємництва", - М.: 1996.

Бойчук І.М., Харів Н.С., Хопчан М.І., Піга Ю.В. "Економіка підприємства", -
К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ-2000", 2001.

Примак Т.О. "Економіка підприємства", - К.: МАУП, 1999.

Афанасьєва А.Г,, Овчинніков С.Г., Смірнова Л.М. "Управління, організація та
планування виробництва", - М.: Легпромбудвидав, 1990.

Горфинкель В.Я. "Економіка підприємства", - М., 1996.

Мамедов Р.А. "Сучасна економіка", - М., 1996.

Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт та професій робочих, розділ
"Швейне виробництво", - М., 1981.

Положення про систему технічного обслуговування та ремонту технологічно­
го обладнання у виробничих об'єднаннях на підприємствах системи легкої
промисловості, - М., 1987.

Журнал "Легка промисловість" 2001 - 2002.

Першина Л.Ф., Петрова С.В. "Технологія швейного виробництва", - М.: Легп­
ромбудвидав, 1991.

Галузеві типові норми часу та контроль основних видів готових швейних ви-
робів підприємств швейної промисловості. Видавництво ВНЗів "Технологія
легкої промисловості", 1988, т. 31, № 3-4.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат