На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз оборотних коштів на підприємстві

Реферати > Економіка підприємства > Аналіз оборотних коштів на підприємстві

Протягом трьох років оборотні кошти підприємства скорочуються (у 1995р. 56180 тис.грн., 1996р. - 24116 тис.грн., 1997 - 21991 тис.грн. - суми оборотних коштів).

Це пов‘язано з тим, що вони не інвестуються, тобто у підприємства немає доходів для поповнення оборотних коштів. На прикладі структури оборотного капіталу видно, що значна питома вага припадає на матеріальну - виробничі запаси. Це свідчить, що підприємство зазнає труднощі зі збутом своєї продукції, що обумовлено низькою якістю продукції, порушення технології, втратою ринку збуту і т.і..

У 1997 році у порівнянні з 1996 роком збільшилася частка незавершеного виробництва, що обумовлено збільшення тривалості виробничого циклу. Все це негативно впливає на стійкість та платоспроможність ВАТ "Більшовик".

Як вже зазначалось важливим для підприємства є тривалість обертання оборотних коштів.

У загальному випадку швидкість обороту активів можна розрахувати таким чином:

Виручка від реалізації

К обер.пот.акт.=-----------------------------

Середня величина поточ.активів

Одночасно може бути розраховано тривалість одного обороту в днях:

365*сер.велич.поточ.акт.

Тривалість обороту = -----------

Виручка від реалізації

Середня величина поточних активів найбільш простим способом розраховується за даними бухгалтерського балансу:

Оп + Ок

Сер.величина активів= ---------; де

2

Оп, Ок = величина поточних активів на початок та кінець року.

Як видно із таблиці у порівнянні з 1996 роком, у 1997 році на ВАТ "Більшовик" тривалість обороту поточних активів на 466,4 дні, що говорить про погіршення фінансового стану підприємства, (кошти вкладені в періоді, що аналізується, в поточні активи, проходять повний цикл та знову приймають грошову форму на 466,6 днів повільніше, ніж у 1996 році). Як наслідок цього з‘явилась необхідність залучення додаткових коштів.

Таблиця. Динаміка показників обертання активів у порівнянні з минулим роком на ВАТ "Більшовик".

Показники

№ строки

1996

1997

Відхилення

Виручка від реалізації

1

9310000

7426000

-1884000

Середня величина поточних активів

2

13723000

20430000

-6707000

Оберненість поточних активів (стр.1/стр.2)

3

0,6784

0,3634

-0,315

Тривалість оборот.поточ.активів, дні (365/стр.3)

4

538,0

1004,4

466,6

Розрахунок додатково залучених в оборот коштів здійснюється за формулою:

Вир.від реаліз.

Дод.зал кошти=-------------*(Трив.об.пот.р.-трив.об.мин.р.)

365

У нашому випадку: 7426/365*(1004,4-538,0)=9486,5 тис.грн.

Таким чином уповільнення обороту на 466,4 днів потребувало залучення додаткових коштів в обіг у розмірі 9486,5 тис.грн.. Як було визначено раніше, оборотність поточних активів у 1997 році склала 0,3634 рази, таким чином сума додатково залучених коштів за весь рік склала: 9486,5*0,3634=3443,6 тис.грн.

Тепер проаналізуємо як змінився стан товарно-матеріальних запасів за рік на ВАТ "Більшовик". Оцінку їх обертання слід проводити по кожному виду (виробничі запаси, сировина, готова продукція і т.д.).

Оскільки виробничі запаси враховуються по вартості їх заготівлі, то для розрахунку коефіцієнту обертання запасів використовується не виручка від реалізації, а собівартість реалізованої продукції. Для оцінки швидкості обороту запасів використовуються формули:

Собів.реаліз.продукції

Оберт.запасів=------------------------

Середня величина запасів

Зал.зап.на поч.р.+зал.зап.на кон.р.

Сер.вел.зап.=--------------------------------

2

Строк зберігання запасів визначається за формулою:

365

Строк зберіг.=-----------------------------

Обертання тов. - мат.запасів

В таблиці запропонований аналіз складу та динаміки обертання запасів на підприємстві. Данні таблиці свідчать про зменшення обертання товарно-матеріальних запасів на підприємстві, що має негативний характер. Строк зберігання запасів порівняно з 1996 оком зріс на 564,8 днів, з них строк зберігання виробничих запасів на 252,9 днів, а готової продукції на 109,9 днів, що дозволяє зробити висновки про їх накопичення. Адже вже було сказано, що на заводі "Більшовик" майже немає попиту на продукцію, тому що немає покупців і вона накопичується на складах.

Висновок.

Економіка перехідного періоду має ряд особливостей і якщо їх на враховувати в управлінні виробництвом, то це спричинить небажані соціально-економічні наслідки.

Основними напрямками роботи підприємства в області управління джерелами оборотних коштів є:

визначення потреби підприємства в оборотних коштах;

визначення наявності власних оборотних коштів і приведення їх обсягів до оптимально значення;

визначення обсягу залучених коштів і облік ефективності їх використання за допомогою будь-яких методів;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат