На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

Реферати > Економіка підприємства > Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

3. Особливості складання консолідованого Звіту про власний капітал визначає окреме положення (стандарт).

4. Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

5. Звіт про власний капітал складають за формою, наведеною у додатку до цього Положення (стандарту).

6. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства мусять додавати до річного звіту Звіт про власний капітал за попередній рік.

Зміст статей звіту про власний капітал

7. У статтях "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець року" показують суми власного капіталу, наведені у балансі підприємства відповідно на початок і кінець звітного періоду.

8. У статтях "Зміна облікової політики", "Виправлення помилок" та "Інші зміни" відображають суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

9. У статті "Скоригований залишок" показують залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань.

10. У статтях розділу "Переоцінка активів" наводять дані, що відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінювання основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).

11. У статті "Чистий прибуток (збиток) за звітний період" показують суму чистого прибутку (збитку) зі Звіту про фінансові результати.

12. У статтях розділу "Розподіл прибутку" наводять дані, що відображають розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо.

13. У статтях розділу "Внески учасників" наводять дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства.

14. У статтях розділу "Вилучення капіталу" наводять дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.

15. У статтях розділу "Інші зміни в капіталі" наводять дані про всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не були внесені до вищезазначених статей, зокрема списання невідшко­дованих збитків, безкоштовно отримані активи та ін.

16. У статті "Разом змін у капіталі" наводять підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначають як суму скоригованого залишку власного капіталу на початок року та всіх змін протягом звітного року внаслідок переоцінювання активів, використання чистого прибутку, вилучення капіталу та ін.

17. Дані у графах 3-11 наводять зі знаком "+" або "-", що означає збільшення або зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу.

Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів

18. Усі підприємства розкривають у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елементу власного капіталу (крім статутного капіталу).

19. Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

19. 1. Загальну кількість і номінальну вартість акцій, на які передбачають здійснити передплату.

19. 2. Загальну кількість і номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата порівняно передбаченими величинами.

19. 3. Загальну суму коштів, одержаних у ході передплати на акції, у такому розрізі:

19. 3. 1. Всі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

19. 3. 2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

19. 3. 3. Загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій і курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

19.4. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

19. 4. 1. Кількість випущених акцій із зазначенням неопла-ченої частини статутного капіталу.

19. 4. 2. Номінальна вартість акції.

19. 4. 3. Зміни протягом звітного періоду в кількості акцій, що перебувають в обігу.

19. 4. 4. Права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів і повернення капіталу.

19.4. 5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім й асоційованим підприємствам.

19. 4. 6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.

19. 4. 7. Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%.

19. 4. 8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум.

19.5. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.

19. 6. Суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

20. Всі інші підприємства наводять у примітках до фінан­сових звітів інформацію про:

20. 1. Розподіл часток статутного капіталу між власниками. 20. 2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток. 20. 3. Зміни в складі часток власників у статутному капіталі.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТИ

Загальні положення

1. Це Положення (стандарт) визначає зміст і форму Звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про рух грошових коштів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого Звіту про рух грошових коштів визначає окреме Положення (стандарт).

4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають наступне значення.

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Група - материнське підприємство та його дочірні підприємства.

Еквіваленти грошових коштів - короткотермінові високоліквідні фінансові інвестиції, що вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Не грошові операції – операції, що не потребують викорис­тання грошових коштів та їх еквівалентів.

Інвестиційна діяльність – придбання і реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, що не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

Фінансова діяльність – діяльність, що призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

5. Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі - грошові кошти) за звітний період.

6. У Звіті про рух грошових коштів наводять дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

7. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, що належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.

8. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до Звіту про рух грошових коштів не вносять.

9. Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

10. Не грошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не вносять до Звіту про рух грошових коштів.

11. Звіт про рух грошових коштів складають за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту). Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності

12. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначають шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми:

• змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, пов'язаної з операційною діяльністю, протягом звітного періоду;

• наведені у не грошових статтях;

• наведені у статтях, пов'язаних з рухом грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності.

13. У статті "Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування" відображають прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, наведений у Звіті про фінансові результати.

14. У статті "Амортизація необоротних активів" відображають амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних активів, нараховані протягом звітного періоду.

15. У статті "Збільшення (зменшення) забезпечень" відображають зміну (у графі "Надходження" - збільшення, у графі "Видаток" - зменшення) у складі забезпечень подальших витрат і платежів, не пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

16. У статті "Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць" у графі "Надходження" відображають збитки, у графі "Видаток" - прибутки від курсових різниць унаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті, не пов'язаних з операційною діяльністю.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат