На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

Реферати > Економіка підприємства > Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання

17. У статті "Збиток (прибуток) від не операційної діяльності" у графі "Надходження" відображають збиток, у графі "Вида­ток" - прибуток від володіння (дивіденди, відсотки тощо) і реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довготермінових активів, інших прибутків і збитків від інвестиційної та фінансової діяльності.

18. У статті "Витрати на сплату відсотків" відображають витрати на сплату відсотків за користування кредитами і позиками, нараховані протягом звітного періоду.

19. У статті "Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах" відображають різницю між сумами грошових надходжень і видатків, відображених відповідно до п. 13-18 цього Положення (стандарту).

20. У статті "Зменшення (збільшення) оборотних активів" у графі "Надходження" відображають зменшення, у графі "Видаток" - збільшення статей у балансі оборотних активів (крім статей "Грошові кошти та їх еквіваленти", "Поточні фінансові інвестиції" й інших статей не операційних оборотних активів), що відбулися протягом звітного періоду.

21. У статті "Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів" у графі "Надходження" відображають зменшення, у графі "Видаток" - збільшення у складі витрат майбутніх періодів, що відбулися протягом звітного періоду.

22. У статті "Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань" у графі "Надходження" відображають зменшення, у графі "Видаток" - збільшення у статтях розділу балансу "Поточні зобов'язання" (крім статей "Короткострокові кредити банків", "Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях", "Поточні зобов’язання по розрахунках з учасниками", зобов'язань по відсотках та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю).

23. У статті "Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів" у графі "Надходження" відображають збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду.

24. У статті "Грошові кошти від операційної діяльності" відображають різницю між сумами надходжень і видатків, відображених відповідно до п. 19-23 цього Положення (стандарту).

25. У статті "Сплачені відсотки" відображають суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за коригування кредитами і позиками.

26. У статті "Сплачені податки з прибутку" показують використання грошових коштів для сплати податків з прибутку за умовами, що їх конкретно не ототожнюють з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

27. У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показують надходження або видаток коштів, відображених у статті "Грошові кошти від операційної діяльності", з урахуванням видатку коштів, відображених відповідно до п. 25 - 26 цього Положення (стандарту).

28. У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відобра­жають надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичай­ними подіями в процесі операційної діяльності.

29. У статті "Чистий рух коштів від операційної діяльності" відображають результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

30. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначають на основі аналізу змін у статтях розділу балансу "Необоротні активи" та статті "Поточні фінансові інвестиції".

31. У статті "Реалізація фінансових інвестицій" відображають суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, які визнають як еквіваленти грошових коштів, або за такими, які утримують для дилерських або торговельних цілей).

32. У статті "Реалізація необоротних активів" відображають надходження грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довготермінових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

33. У статті "Реалізація майнових комплексів" показують надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, реалізованих у складі майнового комплексу).

34. У статті "Отримані відсотки" відображають надходження грошових коштів у вигляді відсотків за аванси грошовими коштами та позик, наданих іншим сторонам (інші, ніж аванси і позики, здійснені фінансовою установою).

35. У статті "Отримані дивіденди" відображають суми грошових надходжень у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (крім виплат за такими інструментами, які визнають як еквіваленти грошових коштів, або за такими, які утримають для дилерських або торговельних цілей).

36. У статті "Інші надходження" показуються надходження грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов’язаних з операційною діяльністю) і позик, наданих іншим сторонам (інші надходження, ніж аванси та позики фінансової установи), надходження грошових коштів від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонів тощо (за винятком тих контрактів, які укладають для основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікують як фінансову діяльність), та інші надходження, не передбачені у вищезазначених статтях.

37. У статті "Придбання фінансових інвестицій" відображають виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, які визначають як еквіваленти грошових коштів, або за такими, які утримують для дилерських або торговельних цілей).

38. У статті "Придбання необоротних активів" показують виплати грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

39. У статті “Придбання майнових комплексів" відображають грошові кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу).

40. У статті "Інші платежі" показують аванси (крім пов'язаних з операційною діяльністю) і позики грошовими коштами, надані іншим сторонам (крім авансів і позик фінансових установ), виплати грошових коштів за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами тощо (за винятком випадків, коли такі контракти укладають для операційної діяльності підприємства або виплати класифікують як фінансову діяльність); інші платежі, не передбачені у вищезазначених статтях.

41. У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показують різницю між сумою грошових надходжень і видатків, відображених відповідно до п. 31 - 40 цього Положення (стандарту).

42. У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображають надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності.

43. У статті "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" відображають результат руху коштів від інвестиційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності

44. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначають на основі змін у статтях балансу за розділом "Власний капітал" і статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: "Забезпечення наступних витрат і платежів", "Довгострокові зобов'язання" і "Поточні зобов'язання" ("Короткострокові кредити банків" і "Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях", "Поточні зобов'язання по розрахунках з учасниками" тощо).

45. У статті "Надходження власного капіталу" відображаються надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що ведуть до збільшення власного капіталу.

46. У статті "Отримані позики" відображають надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткотермі­нових і довготермінових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю).

47. У статті "Інші надходження" показують інші надходження грошових коштів, пов'язані з фінансовою діяльністю.

48. У статті "Погашення позик" відображають виплати грошових коштів для погашення отриманих позик.

49. У статті "Сплачені дивіденди" показують суми дивідендів, сплачені грошовими коштами.

50. У статті "Інші платежі" показують використання грошових коштів для викуплення раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою і за іншими платежами, пов'язаними з фінансовою діяльністю.

51. У статті «Чистий рух коштів до надзвичайних подій» показують різницю між сумою грошових надходжень і видатків, відображених відповідно до п. 45 - 50 цього Положення (стандарту).

52. У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображають надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат