На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз чутливості


9. Врахування ризику в процесі прийняття інвестиційних рішень.

В процесі прийняття інвестиційних рішень використовується два методи врахування ризику:

Метод еквівалента впевненості

Метод визначення дисконтної ставки з урахуванням ризику.

10. Метод визначення дисконтної ставки з урахуванням ризику.

Дисконтна ставка дає змогу провести експертизу проекту з урахуванням наявного в ньому ризику, а також порівняти різні інвестиційні проекти.

Дисконтна ставка Ко, що враховує ризик повинна мати таку структуру

Ко = Кrf + Kr,

де Кrf – дисконтна ставка без урахування ризику; Kr – премія за ризик.

Значення чистої наведеної вартості проекту, розраховані за формулою:

NPV = .

Здебільшого фірми розвинених країн розглядають одночасно всю сукупність інвестиційних проектів. У такому разі на практиці застосовується 2-крокова процедура введення параметра ризику в дисконтну ставку.

На 1-шому кроці вся сукупність поданих на розгляд проектів поділяється на групи відповідно до середнього ризику та структури капіталу для кожної групи.

На 2-гому кроці в кожній групі виділяються 3-и типи проектів:

з високим ризиком;

середнім ризиком;

низьким ризиком.

11. Управління проектними ризиками.

Теорія управління ризиками заснована на таких принципах:

у ринковій економіці межа між макро- і мікрорівнями стирається з огляду на спільність інтересів учасників ринку;

всі ризики справляють вплив на всіх учасників ринку одночасно на всіх рівнях економіки, але неоднаковою мірою та різною залежністю;

із збільшенням ризику доходність зменшується у процентному відношенні до ризику;

сферою допустимих значень доходності є довірчий інтервал ризику з певними граничними значеннями;

при оцінці ефективності проекту ставка дисконту (і) та внутрішня норма рентабельності (IRR), окрім складових реальної доходності, темпів інфляції та їх добутку, повинні враховувати ступінь ризику проекту;

зміни основних показників доходності залежать від можливості фірми управляти ризиком.

Для ефективного управління ризиками застосовуються методи:

диверсифікації;

страхування;

хеджирування.

Диверсифікація передбачає два основні способи управління ризиками :

активний;

пасивний.

Страхування ризиків – це передбачає певних ризиків страхової компанії.


Хеджирування – це процес страхування ризику від можливих збитків шляхом переносу ризику зміни ціни з однієї особи на іншу.

Хеджирування здійснюється через укладання контракту, та стороною, що перебирає ризик на себе (спекулянт).


Тести до теми: “Критерії оцінки інвестиційних проектів”

1. До якого виду поточних витрат не можуть відноситися витрати на оплату праці:

а) прямих витрат;

б) умовно-змінних витрат;

в) загальнозаводських витрат;

г) загальних витрат;

д) витрат на персонал.

2. Амортизація відноситься до:

а) експлуатаційних витрат;

б) непрямих витрат;

в) матеріальних витрат;

г) операційних витрат;

д) умовно-змінних витрат.

3. Витрати на сировину становлять – 100 одиниць, на оплату праці з відрахуваннями – 60 одиниць, амортизація – 30 одиниць, виплата процентом за борговими зобов’язаннями – 10 одиниць, витрати на реклами – 40 одиниць, витрати на обслуговування виробничого процесу – 30 одиниць.

Непрямі витрати становлять:

а) 116

б) 110

в) 90

г) 70

д) 60.

4. Змінні витрати становлять 16 грн. на одиницю продукції. Ціна – 36 грн. за одиницю. Постійні витрати – 600 тис. грн. Точка беззбитковості дорівнює -

а) 40

б) 60

в) 86

г) 400.

5. З річних поточних витрат фірми $ 3,6 млн. постійні витрати становлять $ 1,6 млн. продається один вид продукції по ціні $ 100 за тонну. При якому обсязі реалізації точка беззбитковості дорівнюватиме 80 тис.?

а) 8

б) 10

в) 16

г) 36

д) 80.

6. Чистий обсяг продажу продукту “А” – 100 тис. грн., частка продукту “Б” у чистому обсязі продажу – 75%, прямі витрати на реалізацію продукту “А” – 60 тис. грн., продукту “Б” – 140 тис. грн. Непрямі витрати – 250 тис. грн. Точка беззбитковості дорівнює:

а) 100 тис. грн.

б) 250 тис. грн.

в) 400 тис. грн.

г) 500 тис. грн.

7. Для одержання коректних результатів при проведенні розрахунків ефективності проекту не є необхідним:

а) узгодження у рахунках по часу грошових потоків;

б) врахування масштабу проекту;

в) вибір моменту часу для дисконтування;

г) вимір витрат і вигід проекту.

8. Найчастіше неуживаними критеріями є:

а) чиста поточна вартість;

б) внутрішня норма рентабельності;

в) коефіцієнт вигід і витрат;

г) критерії прибутку в перший рік експлуатації.

9. NPV являє собою:

а) різницю між майбутньою вартістю потоку майбутніх вигід та поточною вартістю теперішніх і майбутніх витрат проекту протягом усього його циклу;

б) майбутню вартість вигід від зроблених капіталовкладень;

в) алгебраїчну дисконтова ну суму поточної вартості майбутніх вигід та поточної вартості теперішніх і майбутніх витрат проекту протягом усього його циклу.

11. Проекти ухвалюються лише, коли NPV:

а) менше 0

б) більше 0

в) дорівнює 0

г) більша одиниці

д) менша одиниці.

12. При взаємовиключних проектах використовуються:

а) NPV та IRR

б) тільки NPV

в) тільки IRR

г) тільки NPV

д) NPV, IRR та BCR.

13. Ризик інвестиційного проекту це:

а) ймовірність того, що проект буде реалізовано;

б) очікуване значення NPV проекту;

в) міра невизначеності одержання очікуваного рівня доходності при реалізації даного проекту;

г) міра очікуваного рівня доходності даного проекту.

14. Несхильність інвесторів до ризику означає що:

а) інвестори не вкладатимуть кошти в ризиковані проекти;

б) інвестори вкладуть кошти в ризиковані проекти;

в) інвестори не підуть на додатковий ризик, якщо не очікують, що це буде компенсовано додатковими доходами;

г) інвестори використовують ефект диверсифікації.

15. Статистична невизначеність має місце тоді, коли:

а) невизначено параметри проекту;

б) невизначені параметри можуть спостерігатися достатню кількість разів, щоб визначити частоти появи цікавих нам подій;

в) здійснюється нормативний закон розподілу випадкової величини;

г) дисперсія дорівнює нулю.

16. Для кількісної оцінки ризику використовується показник:

а) строк окупності;

б) коефіцієнт трансформації;

в) точка беззбитковості;

г) середньоквадратичне відхилення.

17. Проекти А, Б, В, Г характеризуються показниками:

Проект

Очікуване значення доходності

Стандартне відхилення

А

100

30

Б

150

60

В

200

70

Г

250

80

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат