На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Економіка галузі, менеджмент та маркетинг

Реферати > Економіка підприємства > Економіка галузі, менеджмент та маркетинг

Зміст:

Вступ 3

Розрахунок капітальних вкладень. 4

Розрахунок чисельності штату. 6

Розрахунок витрат по експлуатації засобів зв’язку. 8

Розрахунок показників економічної ефективності капітальних вкладень. 11

Аналіз результатів розрахунків. Висновки. 14

Література. 16

ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Розробив

Віхастий В.Р.

18.02.01

Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

Літ.

Лист

Листів

Перевірив

Томчук К.Д.

К

2

16

ОБК – 51з

Н. контр.

Затвер.

Вступ

Розвиток всіх галузей народного господарства здійснюється за рахунок капітального будівництва, на яке щорічно витрачаються мільйони гривень. Ці кошти на достатньо великий термін вилучаються з грошового обігу держави і “заморожуються”, тобто не дають ніякої віддачі. Тому дуже велике значення має те, в які технічні рішення вкладаються кошти, що дасть державі їх впровадження у виробництво.

Для держави, як і для підприємства, важливо щоб кінцеві результати використання нових технологій і нової техніки були найбільш вагомішими, бо чим більше ефекту буде отримано на кожну гривну вкладень, тим вище їх ефективність, а значить багатша економіка і вищий добробут людей.

Тому остаточне рішення про впровадження у виробництво будь-якого технічного проекту приймається після того як буде доведена його прогресивність і економічна доцільність, що і є метою даної курсової роботи.

1. Розрахунок капітальних вкладень

Перед розрахунком економічної ефективності реконструкції кабельної лінії передач необхідно коротко охарактеризувати існуючу магістраль.

Кабельна лінія передач довжиною 102 км. ущільнена апаратурою К-60П (8 систем), що забезпечує 480 телефонних каналів. На даний час на цьому напрямку виникла необхідність збільшення кількості каналів шляхом зміни даної апаратури К-60П на апаратуру ІКМ-120У (8 систем), що дозволить отримати 960 телефонних каналів.

Існуюча магістраль характеризується наступними даними:

Капітальні вкладення;

Чисельність штату;

Обсяг продукції в натуральному вимірі;

Експлуатаційні витрати;

Продуктивність праці;

Собівартість одиниці продукції та собівартість даного канало-кілометру;

Коефіцієнт фондовіддачі;

Питомі капітальні вкладення.

Так як у курсовій роботі передбачено реконструкцію лінії передач для визначення економічної ефективності та обгрунтування доцільності реконструції необхідно визначити додаткові капіталні вкладення.

Капітальні вкладення - це сукупність витрат на створення нових, розміщення реконструкції та технічне переозброєння діючих структурних підрозділів підприємства зв’язку.

Для визначення загальної суми капітальних вкладень у будівництво та переобладнання кабельної лінії зв’язку необхідно розрахувати капітільні вкладення:

Лінійні споруди;

Станційні споруди;

Технічні та житлові будинки;

Інші витрати.

Розрахунок капітальних вкладень для будівництва магістральних та внутрішньо-зонових кабельних ліній зв’язку здійснюються на підставі нормативів питомих капітальних вкладень, що розроблені інститутом

ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ

Лист.

4

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

«Дніпрозв’язок».

При визначені витрат кабелю довжину траси слід помножити на 1,02 для врахування витрат кабелю на введення у НРП, тобто

L=102*1,02=104(км).

Розрахунок капітальних вкладень здійснюється у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування

показника

Кількість одиниць

Нормиатив капітальних вкладень, тис.грн.

Сума капіталальних вкладень, тис.грн.

до

після

до

після

до

після

1. лінійні споруди:

1.1 прокладка кабелю (в тому числі вартість кабелю), км

104

104

6,591

7,431

685,7

772,8

1.2 захист кабелю від впливу ліній електропередач, корозії, блискавок, км

102

102

0,054

0,18

5,5

18,36

1.3 обладнання для лінійних споруд, систем

8

8

0,09

0,09

0,72

0,72

1.4 підготовчі роботи

102

102

0,137

0,36

13,9

36,7

1.5НРП, одиниць

3

23

3,668

4,57

11

105,11

2. станційні споруди:

2.1 ЛАЦ КП, пункт

2

2

135

202,3

270

404,6

2.2 ЛАЦ ОРП, пункт

2

2

267

360

534

720

2.3 настройка каналів, канали

480

960

0,037

0,037

17,76

35,5

2.4 електро живильні установки, пункт

4

4

57

75

228

292

2.5 дизельні електростанції

4

4

110

110

440

440

3. будинки:

3.1 будинки ОРП

2

2

337

474

674

948

3.2 будинки житлові

2

2

0,158

0,068

315

315

Разом

-

-

-

-

3195,6

3908,7

Інші витрати (12% від попередн.)

-

-

-

-

383,5

469

Всього

-

-

-

-

3579

4377,7

ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ

Лист.

5

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

1. Розрахунок чисельності штату

Для визначення загального штату по обслуговувані лінії зв’язку потрібно розрахувати штат для обслуговування лінійних споруд, або лінії зв’язку, для обслуговування ЛАЦ КП і підсилювальних пунктів НРП і ОРП.

Штат для обслуговуання лінії зв’язку розраховується за формулою:

Рл=1,08*L*Hшт/173 (1)

де L - довжина лінії зв’язку, км;

173 - місячний фонд робочого часу одного працівника, год.;

1,08 - коефіцієнт, який враховує резерв працівників для підміни під час чергових відпусток;

Hшт – штатний норматив на 1 км. кабелю, який до реконструкції дорівнював 3,9 людино-години на місяць, а після реконструкції 2,6 людино-години.

Розраховуємо штат для обслуговування лінії:

до реконструкції

Рл1=102*3,9*1,08/173=3 (робітника)

після реконструкції

Рл2=102*2,6*1,08/173=2 (робітника)

Для розрахунку штату по обслуговуванню ОРП з допомогою апарату К-60П на один ОРП за нормативами береться:

а) 1 інженер;

б) 1 старший електромеханік;

в) 4 електромеханіки;

г) електромонтер по обслуговуванню електроживильної установки;

тобто 7 працівників на 1 ОРП, а для 2 ОРП – 14 працівників.

При впроваджені апаратури ІКМ-120У згідно наказу № 56 від 17.03.1999р. державного комітету зв’язку та інформатизації України штат для обслуговування ОРП в на пів обслуговуваному режимі береться 2 інженера, 1 електромеханік, тобто, 3 працівника на 1 ОРП і 6 робітників для 2 ОРП.

Штат по обслуговуванню НРП, береться з розрахунку 20 НРП на одного працівника, розраховуємо за формулою:

РНРП1=1,08*NНРП/20=1,08*3/20=1 (робітник) (2)

де NНРП – кількість НРП, одиниць;

20 – штатний норматив на одного електромеханіка, одиниць.

ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ

Лист.

6

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Після впровадження апаратури ІКМ-120У штат на обслуговування НРП не розраховується, так як дані про пошкодження лінійного і станційного обладнання виводятся на комп’ютері, а профілактичне обслуговування апаратури не проводиться. Ремонт за даними комп’ютера проводиться персоналом ОРП.

РНРП2=0 (робітників)

Штат ЛАЦ КП на технічне обслуговування, поточний ремонт апаратури, систем передач, профілактику систем передач, трактів і каналів, розвиток зв’язків, кросування і переключення, обробку технічної та оперативно-статистичної документації, введення схем і тому подібне, розраховується на підставі нормативів обслуговування в людино-годинах в місяць для кінцевої апаратури на одну систему за формулою:

РЛАЦ КП=2*1,08*N*Hшт/173 (3)

РЛАЦ КП=2*1,08*20*8/173=2 (робітника)

де Ншт – штатний норматив на 1 СП = 20

N – кількість обладнання (систем передач), одиниць;

2 – кількість ЛАЦ КП.

Крім того, для збереження оперативного та технічного керівництва для кожного ЛАЦ КП потрібно передбачити ще посаду одного інженера, одного начальника зміни, одного змінного інженера та двох електромеханіків, тобто ще 5 чоловік, а для двох ЛАЦ КП – 10 чоловік.

Для розрахунку штату основної діяльності необхідно звести в таблицю 2. Таблиця 2

Найменування показників

Кількість штатних одиниць

До реконструкції

Після реконструкції

Лінія передач

3

2

ОРП

14

6

НРП

1

0

ЛАЦ КП

1 2

12

Разом

30

20

ЛЕТЗ.КР.5.092406.011.ПЗ

Лист.

7

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

3. Розрахунок витрат по експлуатації засобів зв’язку

Експлуатаційні витрати – це поточні витрати підприємства по обслуговуванню лінії зв’язку. Загальна сума витрат по експлуатації засобів зв’язку складається з витрат по слідуючи статтях:

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат