На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

Реферати > Економіка підприємства > Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена

1. Загальні положення

1.1. Відкрите акціонерне товариство "Коломийський завод сільськогосподарських машин" (надалі-Товариство) засновано згідно з наказом Фонду державного майна України від 24 лютого 1995 року N5-АТ відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств", Закону України "Про господарські товариства" та Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.1992р. №' 686 "Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства".

1.2. Найменування Товариства:

повне - відкрите акціонерне товариство "Коломийський завод сільськогосподарських машин", скорочене - АТ "Коломиясільмаш".

1.3. Місце знаходження Товариства:

Івано-Франківська обл., 78200, м. Коломия, вул. Пушкіна, 6.

1.4. Установчі документи Товариства: Статут АТ "Коломиясільмаш".

2. Мета та предмет діяльності Товариства

2.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, а також його працівників.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виготовлення навантажувачів та інших машин, інструменту, обладнання;

- виготовлення товарів народного вжитку і надання послуг населенню;

- проведення товарообмінних та торгівельно-закупівельних операцій, бартерних, клірінгових та інших угод;

- надання посередницьких послуг у сферах підприємницької діяльності;

- інвестиційна діяльність у сфері підприємницької діяльності;

- зовнішньоекономічна діяльність;

- ведення імпортно-експортних операцій, необхідних для господарської діяльності;

- виконання автотранспортних послуг;

прискорення науково-технічного прогресу в галузі виробництва навантажувачів, інструменту, обладнання та інших машин на базі науки, техніки, технології та організації виробництва, "ноухау";

- проведення науково-дослідних робіт;

- проведення інформаційно-консультативної діяльності;

- виконання робіт по маркетингу, в т.ч. створення баз (підприємств) по проведенню ремонту, продажу та сервісному обслуговуванню;

- проведення конкурсів, фестивалів, ярмарок, симпозіумів, аукціонів, виставок на території України та за кордоном;

- готельне обслуговування, організація відпочинку;

- експлуатація та створення кафе, барів, клубів та спортивних споруд (зали, стадіон, басейни тощо);

- надання медичних та лікувально-оздоровчих послуг;

- посередницька, закупівельна та торговельна діяльність, в т.ч. у вигляді комісійної, комерційної, фірмової, оптової та роздрібної торгівлі, зокрема продуктами харчування, експлуатації та створення власних магазинів, реалізація власної продукції та товарів інших юридичних та фізичних осіб, в т.ч. закуплених у іноземців, за валюту;

- холдінгова діяльність;

- рекламно-видавнича діяльність;

- проведення лізингових операцій;

- організація фірмової торгівлі в Україні та за її межами;

- надання послуг телефонного зв'язку;

- виробництво та реалізація засобів виробництва;

- інвестиційна діяльність;

- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація;

- деревообробне виробництво та реалізація його продукції;

- оренда та надання у користування рухомого та нерухомого майна ;

- виробництво сільськогосподарської та харчової продукції;

- організація та комплексна експлуатація автозаправних станцій, готелів, станцій технічного обслуговування підприємств та пунктів громадського харчування;

- здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

3. Юридичний статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою з дня державної реєстрації його Статуту. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку з власним найменуванням, інші печатки і штампи, а також фірмовий знак, які затверджуються Правлінням Товариства і реєструються в установленому порядку, товарний знак відповідно до діючого положення, а також друкований орган.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.

Товариство не відповідає за зобов'язання засновника, а засновник за зобов'язання Товариства.

3.3. Товариство є правонаступником державного підприємства "Коломийський завод сільськогосподарських машин".

3.4. Майно, гроші та інші активи Товариства, його дочірніх підприємств, організацій, філій та представництв, а також надане йому майно, захищене правом власності відповідно до законодавства України.

3.5. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство має право укладати угоди (договори, контракти), в т.ч. договори купівлі-продажу, набувати майнових і немайнових прав, нести відповідні зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді.

3.6. Товариство має право в установленому чинним законодавством України порядку:

- випускати цінні папери;

- засновувати самостійно і разом з іншими юридичними і фізичними особами, як на території України так і за її межами спільні підприємства, господарчі товариства з правом юридичної особи;

- створювати на території та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства.

3.7. Створювані Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та обіговими коштами, які є власністю Товариства.

Дочірні підприємства, філії та представництва діють згідно з Статутом, та Положенням, затвердженим Загальними зборами акціонерів.

3.8. Товариство може вкладати грошові кошти в облігації, позики, сертифікати банків, депозитні та інші папери, що знаходяться в обігу, проводити аукціони, виставки, ярмарки, бути учасниками асоціацій, концернів, консорціумів та інших об'єднань, здійснювати операції на товарних біржах.

3.9. Товариство самостійно планує свою виробничу і фінансово-господарську діяльність, а також соціальний розвиток колективу, проводить роботу на основі договорів із замовниками та постачальниками.

3.10. Товариство може відкривати в установах банків рахунки в національній та іноземній валюті як за місцем свого знаходження, так і за місцем розташування своїх дочірніх підприємств, філій та представництв згідно чинного законодавства.

Товариство має право відкривати рахунки в закордонних банках відповідно до чинного законодавства України і зарубіжних держав.

3.11. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав юридичної особи згідно з діючим законодавством України та цим Статутом.

3.12. Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

3.13. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником у власність;

- майна, придбаного внаслідок його фінансово-господарської діяльності;

- продукції, виробленої в результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності.

3.14. Товариство може самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду, відчужувати іншим способом юридичним і фізичним особам майно та інші матеріальні цінності, що належать йому.

3.15. Товариство несе відповідальність за свої зобов'язання в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

3.16. Товариство має право укладати угоди (договори), контракти, в тому числі договори купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, набувати майнові права, нести зобов'язання, виступати позивачем в суді, арбітражному суді. Товариство має право на придбання та надання права володіння та використання охоронних документів, технологій, науково-технічної інформації, конструкторських розробок.

3.17. Товариство самостійно розпоряджається грошовими коштами згідно Статуту та чинного законодавства.

3.18. Частка майна та обігових коштів Товариства може бути передана дочірнім підприємствам, філіям або представництвам Товариства у господарське відання на основі рішення Загальних зборів. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Правлінням.

4. Засновники і учасники Товариства

4.1. Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна України.

4.2. Акціонерами-учасниками Товариства можуть бути:

- юридичні та фізичні особи України, а також іноземних держав відповідно до законодавства України, що набули прав власності на акції в процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

4.3. Акціонери Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;

- брати участь в розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

- одержувати інформацію про діяльність Товариства;

- вийти в установленому порядку з Товариства;

- у разі ліквідації Товариства отримати частину вартості його ма:":::а, пропорційно розміру своєї частки в Статутному фонді Товариства;

- продавати, передавати акції, які належать йому, в порядку згідно з діючим законодавством та цим Статутом, заповідати їх у спадщину, дарувати;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат