На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Загальна частина характеристика підприємства

Реферати > Економіка підприємства > Загальна частина характеристика підприємства

28. Юридична група - забезпечення дотримання законності в діяльності підприємства, захист його правових інтересів, пропагування державного законодавства.

г) Структура бухгалтерії

Бухгалтерський апарат, його структура і функції.

Вся робота пов'язана з веденням бухгалтерського обліку на підприємстві, в організаціях і установах, здійснюється бухгалтерським апаратом. Очолює бухгалтерський апарат головний бухгалтер, а на підприємствах і в установах, де посада головного бухгалтера не передбачена, його функції виконує старший бухгалтер. Головний бухгалтер несе безпосередню відповідальність за правильну організацію обліку, достовірність звітних показників.

Найбільш поширена така структура апарату бухгалтерії коли в її складі виділяють групи (сектори, підрозділи) обліку матеріальних цінностей, праці і заробітної плати, затрат на виробництво готової продукції та її реалізації та інші.

Головна бухгалтерія підприємства може мати такі групи (сектори):

- фінансово-розрахункова - здійснює облік коштів у касі і банку, розрахункових і кредитних операцій, а також підзвітних сум. Якщо на підприємстві не відокремлено фінансову службу, ця група забезпечує також фінансове планування, контролює додержання платіжної дисципліни;

- праці і заробітної плати (оплати праці) - здійснюється облік виробітку і розрахунків по заробітній платі з робітниками і службовцями, облік розрахунків з депонентами, фінансовими органами.

по податках, утримання із заробітної плати робітників і службовців, органами соціального забезпечення і соціального страхування, а також складає звітність про використання фонду заробітної плати;

- матеріального обліку - веде облік матеріальних цінностей, придбання і використання їх, здійснює облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками, контролює стан складського обліку, бере участь в інвентаризації цих цінностей, складає встановлену звітність;

- виробництва і калькуляції - здійснює облік затрат на виробництво, складає калькуляції собівартості продукції, робіт і послуг, виявляє результати роботи окремих виробничих ділянок і підприємства в цілому, бере участь в інвентаризації незавершеного виробництва, складає звітність про виконання плану виробництва і собівартості продукції;

- готової продукції та її реалізації - обліковує надходження з виробництва готової продукції, її відвантаження і реалізацію, веде розрахунки з покупцями, а також складає звітність про реалізацію продукції;

- зведено-балансова - здійснює облік решти господарських операцій, веде узагальнюючі облікові, складає баланс та інші форми звітності з основної діяльності підприємства, організовує бухгалтерський архів.

Роботу кожної групи (сектору) очолює старший бухгалтер. Головний бухгалтер здійснює загальне керівництво роботою всього бухгалтерського апарату і, як правило, безпосередньо керує роботою фінансово-розрахункової і зведено-балансової груп. Всі інші групи підпорядковуються заступнику головного бухгалтера.

Функції кожного облікового працівника, його обов'язки, відповідальність за ведення обліку і права визначаються службовими характеристиками і посадовими інструкціями.

Головна бухгалтерія тісно взаємозв'язана з усіма виробничими підрозділами, службами й відділами підприємства, які зобов'язані своєчасно подавати їй потрібні для обліку і контролю документи, звітні відомості, а також планові, кошторисні, нормативні та інші дані. Так, від відділу кадрів бухгалтерія дістає відомості про зарахування робітників на роботу, переміщення і звільнення їх; від планового відділу - плани, кошториси, нормативи та ін. У свою чергу бухгалтерія забезпечує оперативні відділи тією обліково-звітною інформацією, яка потрібна для їхньої роботи. Зокрема, планово-виробничому відділу вона подає матеріали для складання виробничо-фінансового плану (звітні калькуляції, відомості про залишки і рух товарно-матеріальних цінностей та ін.)

Разом з відділом постачання і збуту бухгалтерія виявляє непотрібні підприємству матеріальні цінності, неходові, тобто такі, що не мають попиту, вироби, повсякденно контролює операції, пов'язані з реалізацією продукції, вживає заходів щодо прискорення розрахунків з покупцями за відвантажену їм продукцію. Ці заходи сприяють виявленню додаткових резервів зростання ефективності виробництва, здійсненню суворого режиму економії, зміцненню господарського розрахунку, підвищенню рентабельності підприємства.

Робота з документами і нормативними актами, які необхідні для виконання завдання

а) Організація виробничих запасів. Класифікація. Оцінка.

Виробничі запаси – це предмети праці, які беруть участь в одному виробничому процесі і свою вартість переносять на вартість готової продукції повністю.

До виробничих запасів належать матеріали, паливо, запасні частини, насіння та корми, а також МШП.

Для забезпечення безперебійної роботи виробництва на складах підприємства завжди мають бути виробничі запаси в межах норм, передбачених потребою підприємства. У складських приміщеннях підприємства здійснюються операції по збереженню виробничих запасів, що надходять, а також відпуску їх у виробництво. Бухгалтерський облік має забезпечити контроль за залишками, надходженням і витратами виробничих запасів на складі, що є важливою умовою для забезпечення збереження власності підприємства.

Важливою умовою правильної організації обліку виробничих запасів є їх правильне групування.

За призначенням матеріали групуються на:

Сировина і основні матеріали. До них належать предмети праці, що входять до складу вироблюваних продуктів і складають їх основу.

Допоміжні матеріали. До них належать матеріали, які або приєднуються до основних матеріалів, щоб надати їм визначені якості, або витрачаються для обслуговування процесу виробництва.

Паливо. Економічно цей вид матеріалів належить до допоміжних матеріалів , але відокремлюється в обліку у зв’язку з його значною роллю у народному господарстві і великою питомою вагою у загальних витратах матеріалів.

Тара. Належать предмети, призначені для пакування продукції: пляшки, ящики, мішки тощо. Тара, призначена для виробничих або господарських потреб, належить до ОЗ або МШП зележно від терміну служби або вартості.

Запасні частини для ремонтів. Окремі запасні частини машин, обладнання, транспотрних засобів, призначені для виконування ремонтів, зміни зношених частин.

Важливою умовою павильної організації обліку матеріалів є розробка номенклатури номерів.

На підприємствах кожна група матеріалів може скалдатися із сотень і тисяч назв, сортів, розмірів.

Для раціонального обліку матеріалів необхідно розробити деталізоване групування матеріалів. З цією метою на підприємствах перелік найменувань окремих видів матеріалів класифікується за визначеною ознакою. Матеріали поділяються на групи. Кожна група на підгрупи. У межах кожної підгрупи матеріали в свою чергу групуються за профілем, маркою, сортом, а потім за розміром, ціною та інше.

За кожною назвою, сортом, розміром матеріалів закріплюється постійний шифр, що має бути проставлений на всіх документах, пов’язаних з обліком матеріалів. Цим шифром користуються також в аналітичному обліку.

Перлік матеріалів, згрупованих за хактерною для них ознакою і відповідним чином зашифрованих із зазначенням одиниці виміру, називається номенклатурою матеріалів.

Необхідними умовами правильної організації обліку виробничих запасів :

правильна орагнізація складського обліку;

наявність інструкції з обліку матеріалів;

правильне групування матеріалів;

розробка номенклатури матеріалів;

розробка норм зносу і норм витрат матеріалів.

Сировина, основні та допоміжні матеріали, паливо, куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини, тара відображаються в обліку і звітності за їх фактичною собівартістю.

Поточний облік матеріалів здійснюєть частіше не за фактичною собівартістю, а за раніше встановленими цінами.

Обліковими цінами можуть бути оптові ціни промисловості, договірні тощо.

Фактична собівартість матеріальних ресурсів визначається виходячи з витрат на їх придбання включаючи оплату процентів за придбання в кредит, націнку, комісійну винагороду, вартість послуг товарних бірж, митні збори, витрати на транспортування, зберігання і доставку, що здійснюється сторонньою організацією.

б) Документальне оформлення обліку

наявності і руху матеріалів.

Необхідні для виробничо-господарської діяльності матеріали підприємства промисловості одержують по різному:

централізовано за планом постачання на основі договорів, за прямими договорами у порядку децентралізованих закупок;

заготівля сільськогосподарської сировини у виробників (КСП, приватні господарства);

Частина матеріалів (тара, запасні частини тощо) може виготовлятися у своїх допоміжних виробництвах, надходити від ліквідації об'єктів основних засобів або МШП.

Основними документами по приходу матеріалів є платіжні вимоги, товарно-транспортні накладні, прихідні ордери, накладні, прийомні акти тощо.

Матеріали, що надходять на склад, ретельно перевіряють, встановлюють відповідність їх якості, кількості, асортименту, умовам поставок і супровідним документам. Якщо не виявлено розходження, матеріали приймають. При цьому можливі два варіанти оформлення приходу: безпосередньо на документі постачальника або виписуванням прихідного ордеру. У першому випадку на одному примірнику документа (постачальника), який підписує матеріально-відповідальна особа, ставлять штампи прийому, у другому оформляють прихідний ордер.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат