На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Загальна частина характеристика підприємства

Реферати > Економіка підприємства > Загальна частина характеристика підприємства

На матеріали, що надходять без супровідних документів (невідфактуровані поставки), складають акт прийому.

Для оприбуткування матеріалів або виробів свого виробництва і при внутрішній передачі складають накладну. Накладною оформляють також здачу на склад відходів виробництва залишків від ліквідації основних засобів чи МШП.

При одержанні вантажів із залізничної станції експедитор повинен перевірити відповідність кількості місць, що надходять, і знаків маркування на них супровідним документам. Якщо вантаж прибув у справному вагоні без ознак злому, експедитор повинен добитися перевірки маси і стану прибулих матеріалів на вибір.

Якщо при прийманні вантажу будуть встановлені розходження із зазначеними у транспортних документах або виникнуть питання щодо цілісності вантажу (зірвана або пошкоджена пломб ), складають комерційний акт. Цей акт є основою для подання претензій до залізниці або пароплавства про відшкодування збитків.

При обліку надходження матеріалів необхідно оформляти їх прибутковим ордером (у день надходження) у двох примірниках. Складати прийомний акт в разі нестачі матеріалів, що надходять у матеріальний відділ бухгалтерії. Перші примірники прибуткових ордерів, згруповані за номенклатурними номерами, використовують для аналітичного обліку матеріалів на складі, а другі, підібрані до відповідних рахунків постачальників, для обліку заготівлі матеріалів і розрахунків з постачальниками.

В разі надходження вантажу на склад без документів відділ постачання виписує наказ складу на прийом вантажу без документів.

Комірник здає накази до бухгалтерії разом з прибутковими ордерами.

Для одержання матеріалів від місцевого постачальника покупець повинен видати експедитору (або представнику відділу постачання) доручення, зареєстроване у журналі обліку виданих довіреностей. Тут треба налагодити суворий контроль за своєчасним оприбуткуванням матеріалів та повернення невикористаних довіреностей.

При дрібних купівлях матеріалів готівкою (наприклад, канцелярських товарів) підзвітна особа зобов'язана здати матеріали на склад, а комірник на рахунку постачальника повинен поставити відмітку про дату і номер прибуткового ордеру і підпис.

Якщо встановлена невідповідність матеріалів, що надходять, їх асортименту, якості й кількості, вказаним у супровідних документах, матеріали приймає комісія, яка складає Акт про прийом матеріалів (форма М 7) у двох примірниках з обов'язковою участю завідуючого складом і представника постачальника, а у випадку відсутності його представника незацікавленої організації.

Перший примірник акта з доданими до нього документами (рахунок фактура, накладна тощо) передають до бухгалтерії для обліку руху матеріалів, другий відділу постачання для направлення претензійного листа постачальнику. Прибутковий ордер при наявності прийомного акта не складають.

в) Облік матеріалів на складі.

Складський облік - це сортовий , кількісний , оперативно-технічний облік. Облік на складі здійснюється за допомогою карток формою №М-17. Картки складського обліку відкриваються в бухгалтерії і віддаються під розписку матеріально-відповідальним особам. Факт видачі фіксується в реєстрі, де вказується дата видачі, кількість карток, підпис одержувача і реєстраційні номери карток. Записи в цих картках (в кількісному виразі ) ведуть матеріально-відповідальні особи.

Складський облік матеріалів є важливим фактором контролю за зберіганням матеріальних цінностей підприємства .

Номенклатура матеріалу :

Перші три цифри номенклатури означають номер рахунку і субрахунку , наступні дві - номер групи , а інші порядковий номер матеріальних цінностей у групі .

За номенклатурним номером здійснюють аналітичний облік матеріалів . Завідуючим складом щоденно записуються до складської картотеки всі операції надходження і витрат матеріалів. Після кожного запису визначається залишок матеріалів даного номенклатурного номеру.

Періодично матеріально-відповідальна особа складу повинна складати реєстри документів і здавати їх до бухгалтерії для подальшої обробки. Якщо складський облік ведеться за допомогою ЕОМ, то машина сама співставляє одержаний залишок за нормою запису і може готувати дані для подальшого замовлення матеріальних цінностей.

Суть аналітичного обліку матеріалів полягає в тому, що на окремий вид матеріалів відкривається номенклатурний номер , а він і є аналітичним рахунком. Дані аналітичного обліку узагальнюються в оборотних відомостях . Введення ЕОМ для обліку матеріалів дає можливість організувати облік не дублюючи багато разів кількісних і якісних даних.

При реєстрації даних в складському обліку використовують тверді облікові ціни. Щоб звірити дані складського і аналітичного обліку потрібно періодично складати оцінку облікових цін і кількісних залишків за формами складського обліку на визначену дату і співставляти загальні одержані суми із сумою залишків за обліковими цінами з вартістю аналітичного обліку. Такий метод організації бухгалтерського обліку називається сальдовим або оперативно-технічним.

Для правильної організації обліку матеріалів на підприємствах треба мати складські приміщення з відповідним обладнанням, пристосуваннями (стелажами, полицями, ящиками) , вимірювальними приладами (міри, ваги). Розміщення матеріалів повинно бути за секціями складів, а в середині їх за окремими групами і типами, сортами і розмірами матеріалів (на полицях, у штабелях, стелажах, засіках тощо) з метою забезпечення можливості швидкого їх прийняття, видачі і перевірки наявності. У місцях зберігання на кожному виді матеріалу прикріплюють ярлик з вказівкою даних про знаходження відповідного матеріалу.

Важливе має встановлення осіб, відповідальних за прийняття і відвантаження матеріальних цінностей (завідуючих складами, комірників, експедиторів та ін.), за зберігання довірених їм матеріальних цінностей, правильне і своєчасне оформлення відповідних операцій щодо обліку матеріалів, а також виявлення списку посадових осіб, яким надано право підписувати документи на отримання і видачу із складів матеріалів, дати дозвіл (пропуск) на вивезення з підприємства матеріальних цінностей.

Матеріально відповідальні особи (завідуючі складами, комірники) повинні своєчасно повідомляти відділ постачання про всі випадки змін фактичних запасів кожного виду матеріалів відносно встановлених планових норм.

ж) Інвентаризація виробничих запасів

Інвентаризація - це перелік, перерахування, зважування, вимірювання виробничих запасів, що знаходяться в місцях зберігання співставлення з даними бухгалтерського обліку.

Інвентаризація є одним із засобів контролю за збереженням матеріальних цінностей і роботою матеріально-відповідальних осіб.

Інвентаризація також використовується для виявлення фактичних затрат на виробництво продукції та надання послуг, або коли інші дані не можуть бути одержані.

Обов`язковим є проведення інвентаризації при зміні матеріально-відповідальних осіб.

У процесі інвентаризації визначається фактична наявність цінностей, відхилення і причини відхилень.

Інвентаризаційні описи і акти разом з висновками робочої комісії здаються до бухгалтерії для виведення кінцевих результатів і складають при цьому порівнювальну відомість. У цій відомості послідовно використовують такі розрахункові процедури: взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортиці і розрахунок природної нестачі.

Якщо вартість нестач буде вища від вартості лишків, то різниця має бути віднесена на вищих матеріально-відповідальних осіб.

Коли вартість нестач коштує дешевше лишків, що їх перекривають, то різниця буде віднесена на зменшення собівартості продукції.

Лишки матеріальних цінностей , що не зараховані , як пересортиця оприбутковуються і їх вартість відноситься на зменшення собівартості продукції.

Недостачі списуються в межах норм природного убутку на собівартість продукції, робіт, послуг. Списується матеріально- відповідальною особою за роздрібними цінами.

За рішенням інвентаризаційної комісії вартість нестач може бути віднесена на інших винних осіб, фізичних або юридичних осіб шляхом висунення до них претензій через суд чи арбітраж, якщо вони не погоджуються сплатити віднесену на їх рахунок заборгованість за повернення заподіяної матеріальної шкоди.

Фактичні залишки, виявлені інвентаризацією, переносять до складського обліку у облікові записи бухгалтерії.

Вступ

ОХОРОНА ПРАЦІ - це система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційно - технічних, лікувально - профілак­тичних і гігієнічних заходів та засобів, що забезпечують безпеку, працездатність людини та збереження здоров'я в процесі праці.

Науково - технічний прогрес призводить до повної зміни характеру та засобів трудової діяльності.

Науково - технічний прогрес створює для людини багато різних благ: зменшує фізичне навантаження, робить працю людини ціка­вою, різноманітною, інтелектуальною, розвиває творчі здібності людини. Широке впровадження комп'ютерної техніки дуже підвищує продуктивність праці.

На кожному підприємстві у встановленому порядку повинні здійснюватися широкомасштабні заходи, спрямовані на поліпшення здоров'я людей. Суворе додержання вимог гігієни та фізіології праці ї не тільки особистою справою кожної окремої людини , але й колективу тому, що порушення принципів гігієни позначається не тільки на здоров’ї порушника але й на здоров’ї інших членів ко­лективу .

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат