На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основні засоби підприємства

Реферати > Економіка підприємства > Основні засоби підприємства

використання ОЗ для надання в оренду іншим особам;

використання ОЗ для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій.

Що стосується можливості достовірної оцінки виходячи з положень П(С)БО 7 та Інструкції №291, то підприємству слід використовувати дві оцінки вартості ОЗ: історична собівартість, справедлива вартість.

Історична собівартість ОЗ визначається на рівні первісної оцінки ОЗ, котра включає в себе:

фактичну вартість об'єкта основних фондів;

вартість усіх податків і зборів, що включаються до ціни товару, за винятком ПДВ;

витрати на транпортування;

витрати на дрежавну реєстрацію;

витрати, пов'язані безпосередньо з приведенням об'єкта в робочий стан (витрати на підготовку будівельного майданчика, початкові та заготівельні витрати, пов'язані з придбанням ОЗ, витрати на страхування, витрати на установлення, монтаж і налагоджування, витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств і фахівців, включаючи прямі витрати на оплату праці працівників, пов'язаних з процесом введення ОЗ в експлуатацію) тощо.

Не включаються до складу первісної вартості ОЗ і відображаються у складі витрат:

витрати на сплату відсотків за кредит, залучений для купівлі ОЗ;

понаднормативні суми відходів;

понаднормативні витрати на оплату праці;

загальногосподарські витрати.

Під справедливою вартістю ОЗ розуміється вартість ОЗ, котру може бути отримано в операціях обміну між поінформованими, зацікавленими і незалежними сторонами. Згідно з додатком до П(С)БО 19 справедлива оцінка ОЗ визначається таким чином:

земля і будівлі - ринкова вартість;

машини і обладнання - ринкова вартість, а у разі відсутності даних про ринкову вартість - переоцінена вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням зносу на дату оцінки;

інші основні засоби - переоцінена вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки.

Як ринкова ватість, можуть бути використані дані про біржову вартість, дані прайс-листів тощо. Таке твердження грунтується на принципі обачливості, згідно з яким методи оцінки, застосовувані в бухгалтерському обліку, мають запобігати завищенню оцінок активів.

Як переоцінена вартість (вартість їх відтворення в сучасних умовах і цінах) може виступати експертна оцінка ОЗ, здійснена незалежними експертами.

Виходячи з вимог Інструкції №291 зарахування на баланс ОЗ, придбаного за грошові кошти або спорудженого підрядним способом, здійснюється за його первісною вартістю (історичною собівартістю), а справедлива оцінка застосовується при проведенні переоцінки такого ОЗ, при спорудженні ОЗ власними силами, при одержанні ОЗ безоплатно або як внеску до статутного фонду, а також при здійснення бартерних операцій з ОЗ.

Оцінка споруджуваного власними силами (господарским способом) ОЗ проводиться із застосуванням історичної собівартості. При цьому первісна вартість включає до себе прямі та накладні витрати, пов'язані з таким спорудженням. Не включаються до складу первісної вартості такого об'єкта понаднормовані відходи, понаднормовані витрати на оплату праці та відсотки за кредит, залучений до такого спорудження. Також історична собівартість такого об'єкта не повина перевищувати його справедливої оцінки. Крім того, додатна різниця між історичною і справедливою вартістю відноситься до складу витрат підприємствта і відображається у Звіті про фінансові результати.

Згідно з П(С)БО 7 існує такий різновид ОЗ, які обов'язково потребують часу для підготовки їх до використання за призначенням або реалізації. Такі об'єкти відносяться до кваліфіковних активів. Наприклад, кваліфікованими активами є буділві і споруди, які споруджуються на замовлення спеціалізованими підприємствами.

При формуванні собівартості кваліфікованих активів витрати на сплату відсотків за кредит, залучений для виготовлення кваліфікованих активів, включаються до складу його первісної вартості.

У процесі господарської діяльності можливе проведення ремонтів, модернізацій та інших видів робіт з ОЗ. Відповідно до П(С)БО 7 в тому випадку, якщо підприємство проводить ремонт ОЗ, у результаті чого планується відновити його первісний ресурс, то незалежно від величини витрат на такий ремонт підприємство не збільшує балансову вартість ОЗ, а відображає такі витрати у складі витрат звітного періоду.

Якщо такі роботи передбачають модернізацію або інше поліпшення об'єкта ОЗ, у результаті яких передбачається, що функціональні можливості об'єкта покращаться, в результаті чого зростуть економічні вигоди від його використання, сума витрат на такі поліпшення збільшує балансову вартість такого об'єкта.

У процесі господарської діяльності підприємство згідно з П(С)БО 7 має право проводити переоцінки (дооцінки, уцінки), в тому випадку, якщо балансова вартість об'єкта істотно відрізняється (більше ніж на 10%) від його справедливої вартості. Якщо в результаті переоцінки балансова вартість об'єкта збільшується (дооцінка), сума доооцінки відображається в статті "Інший додатковий капітал". Якщо в результаті переоцінки балансова вартість зменшується (уцінка), сума уцінки відображається як витрати.

Перевищення суми попередніх уцінок над сумой попередніх дооцінок залишкова вартість об’єкта ОЗ при черговій дооцінці вартості цього об’єкта ОЗ входить у состав доходів звітного періоду з відображенням різниці між сумою чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості об’єкта ОЗ і вказаним перевищенням у складі другого додаткового капіталу.

Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об’єкта ОЗ при черговій уцінці залишкової вартості цього об’єкта ОЗ направляється на зменшення другого додаткового капіталу з включенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об’єкта ОЗ і вказаним перевищенням у видатках звітнього періоду.

Отже, весь вищевикладений матеріал базується на П(С)БО 7 "Основні засоби", а також на деяких положеннях МСБО.

3. Організація і методологія бухгалтерського обліку основних засобів

Відповідно до П(С)БО 7 облік ОЗ, що використовується у виробничій діяльності підприємств, ведеться за сумою витрат, пов'язаних із виготовленням, придбанням, доставкою, спорудженням, встановленням, страхуванням під час транспортування, державною реєстрацією, реконструкцією, модернізацією та іншим поліпшенням основних засобів.

Аналітичний облік ОЗ ведеться по кожному інвентарному об'єкту за допомогою інвентарних карток обліку ОЗ - загальних для будов і споруд, а також для машин, обладнання, інструменту, виробничого і господарського інвентаря. Інвентарна картка містить дані про технічні особливості об'єкта, норми амортизаційних відрахувань та ін.

Інвентарним об'єктом вважається закінчена будова з усіма до неї пристосуваннями або окремий конструктивно відособлений предмет, що виконує самотійні функції.

Кожному інвентарному об'єкту присвоюється інвентарний номер, який зберігається за цим об'єктом протягом усього періоду його експлуатації на даному підприємстві. Він проставляється в усіх первинних документах, що оформлюють наявність і рух об'єкту, акті прийому-передачі (внутрішнього переміщення) ОЗ тощо.

На підприємствах, що мають невелику кількість інвентарних об'єктів, аналітичний облік ОЗ ведуть за допомогою інвентарних книг.

Заповнення інвентарних карточок та книг здійснюється на основі первинних документів на надходження, переміщення, вибуття ОЗ.

Для пооб'єктного обліку ОЗ в місцях їх знаходження, експлуатації ведуться інвентарні списки ОЗ, в яких вказуються інвентарний номер, повна назва і первісна вартість об'єкту, вибуття (переміщення).

Аналітичний облік ОЗ відображує технічну і економічну характеристики об'єкту, його місцезнаходження, первісну оцінку і переоцінену (індексацію) вартість, а також норму амортизаційних відрахувань (норму зносу). У аналітичному обліку відображують усі зміни, що сталися під час експлуатації ОЗ. Аналітичні рахунки групуються по місцям, де знаходяться ОЗ, по матеріально-відповідальним особам, по нормам та напрямам нарахування амортизації тощо.

Для обліку ОЗ призначено активний рахунок 10 "Основні засоби", із застосуванням таких субрахунків:

101 – земельні ділянки

102 – капітальні витрати на поліпшення земель

103 – будинки та споруди

104 – машини та обладнання

106 – інструменти, прилади та інвентар

107 – робоча і продуктивна худоба

108 – багаторічні насадження

109 – інші ОЗ

Засоби, що обліковуються на даному рахунку, складають майно підприємства та відображаються в балансі як необоротні активи.

На рахунку 10 "Основні засоби" відображуються також суми індексації ОС.

За такими ж групами підприємства виділяють на окремий субрахунок вартість ОЗ, що за договорами оренди цілісних майновних комплексів або фінансового лізингу (оренди) зараховані або зараховуються на їх баланс.

На субрахунку 101 – ведеться облік земельних ділянок.

На субрахунку 102 – облік капітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні та інші роботи).

На субрахунку 103 – облік наявності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також житлових будівль.

На субрахунку 104,105, 106, 107, 108 – облік відповідно машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю, робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень.

На субрахунку 109 – облік ОЗ, які не включені до інших субрахунків рахунка 10 "Основні засоби".

Не відносяться до ОЗ та не підлягають відображенню на рахунку 10 "Основні засоби" предмети терміном служби менше одного року.

Окрім вищенаведених до ОЗ належать також група “Інші необоротні матеріальні активи”, які поділяюють на таки групи: бібліотечні фонди, малоцінні необоротні активи, тимчасові (не титульні) споруди, природні резерви, інвентарна тара, предмети прокату, інші необоротні матеріальні активи.

Основою для бухгалтерських записів по обліку руху та залишків ОЗ, а також операцій, пов'язаних з їх поточною експлуатацією, служать їх первинні документи.

Дані по ОЗ записуються у відомість позиційним способом по кожному об'єкту окремо.

Кожне підприємство самостійно вибирає таку форму обліку, яка йому найбільш підходить.

4. Організація обліку надходження та наявності основних засобів

Відповідно до Інструкції № 291 рахунок 10 "Основні засоби" призначений для обліку і узагальнення інформації про наявність і рух:

ОЗ, які належать підприємству на правах власності;

ОЗ, які отримані на умовах фінансового лізингу;

орендованих цілісних майнових комплексів, які включені до складу ОЗ.

Обороти по дебету рахунку 10 "Основні засоби"

По дебету рахунку 10 "Основні засоби" відображаються:

первинна вартість придбаних, виготовлених, безкоштовно вилучених основних коштів;

сума витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єктів ОЗ (модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладненням, реконструкцією тощо) при умові, що таке поліпшення призведе до збільшення економічних вигід, очікуваних від використання відповідних об'єктів;

сума дооцінки вартості ОЗ.

Якщо буквально розуміти формулювання Інструкції №291, то ОЗ повинні відображатися по дебету рахунку 10 в момент їх надходження на підприємство. Дослівно це звучить так "По дебету рахунку 10 "Основні засоби" відображається надходження (придбаних, виготовлених, безкоштовно отриманих) ОЗ на баланс підприємства, які враховуються за первісною вартістю...".

Очевидно, що це просто не зовсім вдале формулювання. Відображення вартості ОЗ по дебету рахунку 10 вже в момент надходження, в принципі, можливе, але тільки в тому випадку, якщо об'єкт:

не вимагає монтажу,

вводиться в експлуатацію відразу ж після надходження на підприємство.

У цьому випадку може бути виконана проводка, в якій рахунок 10 кореспондується з одним із субрахунків рахунку 37 (така кореспонденція Інструкцією №291 передбачена, див. рядки 3.1-3.7 таблиці 1а). Але навіть при дотриманні визначених умов пряма кореспонденція рахунку 10 з субрахунками рахунку 37 недоцільна, оскільки витрати на придбання або виготовлення ОЗ - це капітальні інвестиції, для відображення яких в бухгалтерському обліку призначений спеціальний рахунок 15 "Капітальні інвестиції".

Все викладене вище відноситься і до прямої кореспонденції рахунку 10 з кредитом рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість", 41 "Пайовий капітал", 46 "Неоплачений капітал", 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". Практично в усіх випадках витрати на придбання або виготовлення ОЗ необхідно спочатку накопичувати по дебету рахунку 15 "Капітальні інвестиції" і тільки при введенні в експлуатацію перевести до складу ОЗ проводкою Дт рахунку 10 - Кт рахунку 15.

За дебетом рах. 10 відображається надходження (придбаних, створених, безкоштовно отриманих) ОЗ, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модефікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта ОЗ.

За кредитом рах. 10 відображається вибуття ОЗ внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визначених активом, а також у разі часткової ліквідності об'єкта ОЗ, сума уцінки ОЗ.

Дебетове сальдо означає наявність на звітну дату первісної (переоціненої) вартості власних об'єктів ОЗ, що знаходяться у розпорядженні підприємства.

Відображення у бухгалтерському обліку операцій з ОЗ

Таблиця 1а.

Обороти по дебету субрахунків рахунка 10

п/п

Дебет рахунку

Кредит рахуиів (субрахунків)

Зміст операції

1

10

15

Капітальні інвестиції

1.1

103

151

Капітальне будівництво

Введення в експлуатацію об'єкта ОЗ побудованого господарським або підрядним засобом

1.2

101, 102, 103*, 104, 105, 106, 108, 109

152

Придбання (виготовлення) ОЗ

1 Введення в експлуатацію придбаного або виготовленого об'єкта ОЗ.

2 Збільшення вартості об'єктів ОЗ на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням таких об'єктів (модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо) при умові, що таке поліпшення приведе до збільшення економічних вигід, очікуваних від використання відповідних об'єктів

*Тільки при придбанні і поліпшенні будівель і споруд; введення в експлуатацію виготовлених (побудованих господарським або підрядним засобом) об'єктів ОЗ цього виду відображається проводкою, приведеною в рядку 1.1 цієї таблиці

1 3

107

155

Формування основного стада

Вартість тварин, переведених в основне стадо

2

10

16

Довгострокова дебіторська заборгованість

2.1

10*

161**

Заборгованість за майно, передане в фінансову оренду

Отримання об'єкта ОЗ в рахунок погашення заборгованості за договором фінансової оренди

2.2

10*

162**

Довгострокові векселі отримані

Отримання об'єкта ОЗ в рахунок погашення заборгованості по раніше отриманому векселю

2.3

10*

163**

Інша дебіторська заборгованість

Отримання об'єкта ОЗ в рахунок погашення довгострокової дебіторської заборгованості (крім заборгованості за договором фінансової оренди і заборгованості по раніше отриманому векселю)

*Будь-який субрахунок рахунку 10.

**Див. коментар перед таблицею 1

3

10

37

Розрахунки з різними дебіторами

3.1

101 - 109

371

Розрахунки по виданих авансах

Отриманий і введений в експлуатацію попередньо оплачений об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу (у випадку якщо об'єкт вводиться в експлуатацію відразу ж після отримання)

32

101 - 109

372

Розрахунки з підзвітними особами

Отриманий від підзвітної особи і введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу (у випадку якщо об'єкт вводиться в експлуатацію відразу ж після отримання)

3.3

101 - 109

375*

Розрахунки по відшкодуванню заподіяного збитку

Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу, отриманий в рахунок відшкодування заподіяного збитку (у випадку якщо об'єкт вводиться в експлуатацію відразу ж після отримання)

3.4

101 - 109

376

Розрахунки по позиках членам кредитних спілок

Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу, отриманий від члена кредитної спілки в погашення позики (у випадку якщо об'єкт вводиться в експлуатацію відразу ж після отримання)

3.5

101 - 109

377

Розрахунки з іншими дебіторами

Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, повернений з спільної діяльності

4

101 - 109

41*

Пайовий капітал

Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу, отриманий як пайовий внесок від членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки і інших аналогічних підприємстві

*Див. коментар перед таблицею 1

5

10

42

Додатковий капітал

5.1

101 - 109

421

Емісійний прибуток

Сума перевищення вартості об'єкта ОЗ, отриманих як компенсація вартості акцій, над номінальною вартістю таких акцій

5.2

101 - 109

422

Інший вкладений капітал

Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, отриманий від засновника (в сумі, яка перевищує частку засновника в статутному капіталі) (без рішення про зміну розміру статутного капіталу)

5.3

101 - 109

423

Дооцінка активів

Сума дооцінки об'єкта ОЗ. Якщо раніше об'єкт був знижений в ціні, то дана проводка виконується на суму перевищення дооцінки над сумою попереднього зниження ціни (попередніх знижень цін)

5.4

101 - 109

424

Безкоштовно отримані необоротні активи

Введений в експлуатацію безкоштовно отриманий об'єкт ОЗ

6

101 - 109

46*

Неоплачений капітал

Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, отриманий як внесок в статутний капітал підприємства

*См коментар перед таблицею 1

7

101 - 109

48*

Цільове фінансування і цільові надходження

Отриманий і введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, призначений для використання в заходах, що фінансуються за рахунок цільових надходжень

*Див. коментар перед таблицею 1

8

10

53

Довгострокові зобов'язання по оренді

8.1

103-107, 109

531

Зобов'язання по фінансовій оренді

Отриманий за договором фінансової оренди і введений в експлуатацію об'єкт ОЗ; відображене виникнення довгострокових зобов'язань за договором фінансової оренди

8.2

101 - 109

532

Зобов'язання по оренді цілісних майнових комплексів

Прийнятий на облік цілісний майновий комплекс; відображене виникнення довгострокових зобов'язань

11

10

74

Інші прибутки

11.1

10

746

Інші прибутки від звичайної діяльності

1. Включено в склад прибутків звітного періоду; перевищення суми попередніх знижень цін над сумою попередніх дооцінок.

2. Оприбуткований об'єкт ОЗ, виявлений як надлишок в ході проведення інвентаризації.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат