На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

Реферати > Економіка підприємства > Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва

реєстрацiя повинна провадитися в iншому органi реєстрацiї актiв громадянського стану; з проханням про реєстрацiю звернулася недiєздатна особа або представник, який не має на це необхiдних повноважень.

Змiст актiв громадянського стану, а також вiдмова в реєстрацiї актiв громадянського стану, в тому числi у перемiнi прiзвища, iменi та по батьковi, внесеннi змiн, доповнень, виправлень до записiв актiв громадянського стану, їх поновленнi та анулюваннi, можуть бути оскарженi до вищестоящого органу та до суду.

Керiвником та спецiалiстом вiддiлу реєстрацiї актiв громадянського стану може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освiту i рекомендований квалiфiкацiйною комiсiєю для роботи в органах реєстрацiї актiв громадянського стану.

Працiвники органiв реєстрацiї актiв громадянського стану не мають права реєструвати акти громадянського стану щодо себе, другого з подружжя, своїх дiтей та родичiв.

Керiвник та спецiалiсти вiддiлiв реєстрацiї актiв громадянського стану не можуть перебувати у штатi iнших державних або приватних i колективних пiдприємств та об'єднань громадян, а також безпосередньо займатися пiдприємницькою, посередницькою та iншою дiяльнiстю, крiм викладацької i наукової у вiльний вiд роботи час.

Для визначення рiвня професiйної пiдготовки осiб, якi мають намiр працювати у вiддiлах реєстрацiї актiв громадянського стану на посадах керiвника та спецiалiстiв, у Мiнiстерствi юстицiї Республiки Крим, управлiннях юстицiї обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй утворюється квалiфiкацiйна комiсiя, Положення про яку затверджується Мiнiстерством юстицiї України.

Вiддiл реєстрацiї актiв громадянського стану є юридичною особою, має печатку iз зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Вiддiли реєстрацiї актiв громадянського стану утримуються за рахунок вiдповiдно державного чи мiсцевого бюджету.

Штатний розпис державних вiддiлiв реєстрацiї актiв громадянського стану затверджується Мiнiстерством юстицiї Республiки Крим, управлiннями юстицiї обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй в межах установленого фонду оплати працi. Штатний розпис вiддiлiв реєстрацiї актiв громадянського стану виконавчих комiтетiв мiських (мiст обласного пiдпорядкування) i районних у мiстах Рад народних депутатiв затверджується вiдповiдними Радами.

Порядок ведення дiловодства в органах реєстрацiї актiв громадянського стану встановлюється Мiнiстерством юстицiї України за погодженням з Головним архiвним управлiнням при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

Органи реєстрацiї актiв громадянського стану ведуть статистичну звiтнiсть, встановлену Мiнiстерством статистики України та Мiнiстерством юстицiї України.

Дiловодство в органах реєстрацiї актiв громадянського стану ведеться мовою, визначеною законодавством України про мови.

За реєстрацiю актiв громадянського стану, а також за видачу громадянам повторних свiдоцтв про реєстрацiю актiв громадянського стану i свiдоцтв у зв'язку iз змiною, доповненням, виправленням i поновленням записiв актiв громадянського стану справляється державне мито у розмiрах, встановлених чинним законодавством.

За надання працiвниками органiв реєстрацiї актiв громадянського стану додаткових послуг правового i технiчного характеру, не передбачених цим Законом, справляється окрема плата в розмiрах, що встановлюються Мiнiстерством юстицiї Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями.

Вiддiли реєстрацiї актiв громадянського стану провадять реєстрацiю народження, смертi, одруження, розiрвання шлюбу, встановлення батькiвства, перемiни прiзвища, iменi та по батьковi, приймають i розглядають заяви громадян про внесення змiн, доповнень, виправлень, поновлення, а також анулювання поновлених або повторно складених записiв актiв громадянського стану.

У населених пунктах, де немає вiддiлiв реєстрацiї актiв громадянського стану, реєстрацiя народження, смертi, одруження та встановлення батькiвства провадиться посадовими особами виконавчих комiтетiв сiльських та селищних Рад народних депутатiв, яких визначає голова Ради.

Реєстрацiя актiв громадянського стану громадян України, якi проживають за кордоном, провадиться консульськими установами, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - дипломатичними представництвами України.

Консульськi установи i дипломатичнi представництва приймають i розглядають заяви громадян України, якi проживають за кордоном, про внесення змiн, доповнень, виправлень, поновлення, а також анулювання поновлених або повторно складених записiв актiв громадянського стану.

Реєстрацiя народження, смертi, одруження, розiрвання шлюбу, встановлення батькiвства, перемiни прiзвища, iменi та по батьковi провадиться органами реєстрацiї актiв громадянського стану в книгах спецiального зразка, якi є єдиними доказами засвiдчених у них фактiв. Зразки книг реєстрацiї актiв громадянського стану затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Порядок реєстрацiї актiв громадянського стану встановлюється Правилами, що затверджуються Мiнiстерством юстицiї України.

Порядок реєстрацiї актiв громадянського стану дипломатичними представництвами i консульськими установами визначається Консульським статутом та Iнструкцiєю про реєстрацiю актiв громадянського стану, яка затверджується Мiнiстерством юстицiї України за погодженням з Мiнiстерством закордонних справ України.

Пiд час реєстрацiї актiв громадянського стану подаються документи, якi пiдтверджують факти, що пiдлягають реєстрацiї, а також документи, якi посвiдчують особу заявника. Перелiк цих документiв визначається правилами реєстрацiї вiдповiдних актiв громадянського стану.

Про кожний факт реєстрацiї акта громадянського стану органами реєстрацiї актiв громадянського стану видаються вiдповiднi свiдоцтва про народження, смерть, одруження, розiрвання шлюбу, встановлення батькiвства, перемiну прiзвища, iменi та по батьковi на бланках суворої звiтностi, виготовлених за єдиними зразками.

Забезпечення бланками свiдоцтв про реєстрацiю актiв громадянського стану провадиться Мiнiстерством юстицiї України.

Порядок облiку, зберiгання та звiтностi про використання бланкiв свiдоцтв про реєстрацiю актiв громадянського стану встановлюється Мiнiстерством юстицiї України.

Повторне свiдоцтво видається вiддiлами реєстрацiї актiв громадянського стану виконавчих комiтетiв мiських (мiст обласного пiдпорядкування), районних у мiстах Рад народних депутатiв, вiддiлами реєстрацiї актiв громадянського стану Мiнiстерства юстицiї Республiки Крим, управлiнь юстицiї обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, а також

консульськими установами та дипломатичними представництвами України на пiдставi заяви громадянина, щодо якого складено запис.

Повторне свiдоцтво про народження може бути видане також батькам, опiкуну, пiклувальнику, представниковi дитячого (навчального) закладу, в якому перебуває дитина, i органу опiки та пiклування.

Повторне свiдоцтво про смерть видається другому з подружжя та близьким родичам померлого на пiдставi їх заяви.

Книги реєстрацiї актiв громадянського стану складаються у двох примiрниках.

Першi примiрники книг реєстрацiї актiв громадянського стану, складенi на територiї даного району (мiста), а також метричнi книги, складенi до утворення органiв запису актiв громадянського стану, зберiгаються в архiвi вiддiлу реєстрацiї актiв громадянського стану за мiсцем їх складання.

Другi примiрники книг реєстрацiї актiв громадянського стану i метричнi книги, складенi на територiї областi (мiста), зберiгаються в архiвах вiддiлiв реєстрацiї актiв громадянського стану Мiнiстерства юстицiї Республiки Крим, управлiнь юстицiї обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

Порядок, умови i термiни зберiгання книг реєстрацiї актiв громадянського стану та метричних книг в органах реєстрацiї актiв громадянського стану, а також порядок передачi книг в державний архiв встановлюються Мiнiстерством юстицiї України за погодженням з Головним архiвним управлiнням при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат