На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Планування коштів на оплату праці

Реферати > Економіка підприємства > Планування коштів на оплату праці

Планування коштів на оплату праці здійснюється на базі розроб­леного штатного розкладу та прийнятої на підприємстві системи матеріального стимулювання праці персоналу.

Планування розміру фонду оплати праці здійснюється за наступ­ними напрямками:

Основна оплата праці. Потреба в коштах для виплати основної заробітної платні працівникам торговельного підприємства, праця яких оплачується почасово, визначається шляхом множення штатної чисельності (чв) персоналу на встановлений розмір посадового окладу (місячної тарифної ставки) (Зв). Додатково слід враховувати коефіці­єнт невиходу на роботу в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю (ксв), який склався на підприємстві, оскільки витрати на сплату лікар­ських листів фінансуються за рахунок соціального страхування. За­гальний розрахунок здійснюється за формулою:

,

де Д - тривалість планового періоду в місяцях;

і - категорії робітників підприємства, для оплати праці яких використовується почасова форма оплати праці;

Планування коштів для оплати праці працівників-відрядників здійснюється, виходячи з встановлених відрядних розцінок за одини­цю реалізації товарів та інших видів робіт та планового обсягу їх здійснення:

,

де Сд - встановлені відрядні розцінки за одиницю роботи (обсягу товарообігу, фасувальних, вантажно-розвантажувальних робіт, інших операцій);

Опл, - плановий обсяг робіт (операцій), що сплачуються відрядне;

j - роботи (операції), виконання яких оплачується з викорис­танням відрядної форми оплати праці.

Для робітників, що працюють за контрактом, при проведенні пла­нових розрахунків враховуються зобов'язання роботодавця, передба­чені контрактом.

II. Додаткова оплата праці.

Потреба в коштах для сплати додаткової заробітної платні здійс­нюється в розрізі її основних видів.

На сплату премій за поточними результатами господарської діяльності — виходячи з розроблених розмірів і шкали преміювання та планового розміру основної заробітної платні.

На сплату доплат та надбавок - виходячи з розмірів їх встановлення та кількості робітників, для яких вони встановлені.

На оплату виконання разових робіт за договорами цивільно-правового характеру (ремонт інвентаря, побілка, пофарбування, екс­пертиза та таке інше) - виходячи з переліку робіт, на які притягують­ся робітники, що не перебувають в штаті підприємства, з урахуван­ням періодичності та ринкової ціни їх виконання.

На сплату щорічних, додаткових та спеціальних відпусток -в порядку, передбаченому Законом України "Про відпустки", виходя­чи з загальної тривалості їх надавання та існуючої (планової) серед­ньої заробітної платні.

На придбання спецодягу та інших предметів, які залишаються в особистому користуванні - виходячи з планової ціни їх придбання, встановлених строків служби та чисельності відповідних категорій персоналу.

Інші виплати - виходячи з їхнього розміру.

Для поглиблених розрахунків додаткова заробітна платня може плануватися, виходячи з існуючого або цільового співвідношення між основною та додатковою оплатою праці.

ІІІ. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Потреба в засобах для здійснення заохочувальних та компенса­ційних виплат здійснюється за такими основними видами:

Преміальні виплати за спеціальними системами - виходячи з розробленого положення та з урахуванням їх періодичності, масовості сплати й середнього розміру премій.

Одноразові заохочення та матеріальна допомога - виходячи з відповідного розміру з урахуванням середнього розміру та числа необхідних виплат.

Премії за підсумками роботи за рік, за вислугою років та стажем роботи згідно з розробленим положенням, виходячи з пла­нового розміру основної та додаткової заробітної платні, планового розміру прибутку та встановленої частки його використання з цією метою.

Трудові та соціальні пільги робітникам - виходячи з розміру, масовості та періодичності їх надання окремо з кожного виду.

Компенсаційні виплати (в зв'язку з простоєм не з вини робіт­ників, відпусткою за ініціативою адміністрації та в інших, передба­чених законодавством випадках) - виходячи з тривалості періоду, впродовж якого зберігається заробітна платня, з чисельності персона­лу, якому будуть надаватися компенсаційні виплати та виплати уже сформованої (планованої) середньої заробітної платні відповідним категоріям персоналу.

Інші виплати - виходячи із відповідного розміру їх здійснення.

Для проведення поглиблених розрахунків розмір заохочувальних та компенсаційних сплат планується, виходячи з питомої ваги вико­ристання чистого прибутку в її загальному обсязі та планового розмі­ру чистого прибутку.

Проведення планових розрахунків з кожного напрямку та виду матеріального стимулювання праці персоналу дозволяє визначити за­гальний плановий розмір фонду оплати праці підприємства та плано­вий середній доход на одного робітника підприємства в цілому та за категоріями персоналу.

Плановий середній розмір доходів (оплати праці) окремих катего­рій персоналу підприємства порівнюється з середньоринковим рівнем оплати праці (ціною робочої сили), що відповідає кваліфікації та професійній майстерності.

Якщо рівень оплати праці на даному торговельному підприємстві відповідає середньоринковому рівневі, або вищий за нього, то це за­безпечує закріплення кадрів та певною мірою сприяє підвищенню продуктивності та ефективності їх праці.

Якщо оплата праці на підприємстві нижча за середній рівень по народному господарству, то це викликає плинність кадрів, незадово­лення роботою та, відповідно, негативно впливає на результати праці персоналу. При виявленні такого становища слід переглянути та відкоригувати розміри оплати праці та інших стимулюючих виплат, які використовуються на підприємстві.

В той же час, необхідно вивчити фінансові можливості підпри­ємства з отримання доходів (прибутків), достатніх для створення фон­ду оплати праці та здійснення запланованих виплат.

Створення фінансових передумов для своєчасної й повної оплати та стимулювання праці персоналу здійснюється таким шляхом:

При плануванні мінімального та цільового товарообороту під­приємства (точки беззбутковості та цільового прибутку) - шляхом включення витрат на оплату праці до складу умовно-постійних (в розмірі постійної частини основної та додаткової заробітної платні), умовно-змінних поточних витрат (в розмірі окремих виплат та змінної частини допоміжної заробітної платні) та чистого прибутку під­приємства (в розмірі інших планових стимулюючих та компенсацій­них витрат).

При плануванні необхідного розміру доходів (рівня торгової надбавки) - шляхом врахування необхідних витрат на оплату праці в складі поточних витрат підприємства.

При плануванні розподілу чистого прибутку - шляхом вклю­чення передбаченого планом з праці розміру заохочувальних соціаль­них витрат в загальний кошторис використання прибутку.