На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Стратегія діяльності підприємства

Реферати > Економіка підприємства > Стратегія діяльності підприємства

Зміст

Вступ

Стратегія діяльності підприємства як генеральна програма розвитку

Сутність стратегії підприємства, її види та порядок розробки

Стратегія планування та його роль у досягненні мети підприємства

2. Дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування ВАТ “Дятківці” за 1999 рік

Аналіз виробництва просування та збуту продукції

Оцінка роботи з окремими контрагентами

Аналіз прибутку та рентабельності підприємства

3. Стратегія планування ринкової діяльності ВАТ “Дятківці”

Обгрунтування розробки стратегії розвитку підприємства

Розробка “стратегії забезпечення” та вибір постачальників

Висновки

Література

Додатки

Вступ

Україною зроблений вибір свого дальшого розвитку – перехід до ринкової економіки і вихід на світовий ринок. Адміністративно-командна економіка залишила тяжкі наслідки.

Розпочатий в таких умовах перехід ринкової економіки пов’язаний із значними труднощами. Повільно проходила реалізація економічних реформ. Продовжувалось падіння виробництва, поглиблювалась економічна криза. Вже дев’ять років після розпаду СРСР Відкрите акціонерне товариство “Дятківці” усіма зисиллями старається вийти із свого скрутного становища. Адже у перші роки розпаду союзу зруйнувалися колишні зв’язки з республіками, які поставляли свою продукцію і самі були покупцями. Саме такий стан товариства вимагає невідкладних мір по стабілізації і реформуванню економіки, направлених перш за все, на подолання спаду виробництва, збереження науково-технологічного потенціалу, призупинення падіння життєвого рівня.

Перехід до ринкової економіки немає альтернативи, але ринок не можна об’явити, затвердити законодавчо, його необхідно формувати. Складність цього процесу в тому, що одночасно необхідно здійснювати термінові як стабілізаційні, так і реформаційні заходи. Життєво важливим являється зупинка спаду виробництва, проведення антиінфляційних заходів, подолання державного монополізму, поступове формування ринкових структур, для здорової конкуренції між ними. Конкуренція за допомогою ринкових цін забезпечує збалансоване співвідношення між суспільними потребами і суспільним виробництвом, тобто включається механізм ринкового регулювання.

Вихід з існуючого положення вбачається в обгрунтуванні розвитку підприємства на довгострокову та короткострокову перспективу. Тому формування економічної стратегії розвитку підприємства та визначення основних пріоритетних напрямків діяльності є досить актуальною проблемою в сучасних умовах.

Вибрана тема дипломної роботи, що відображає проблему стратегічного планування на підприємстві, реалізує методичний підхід до розробки стратегії підприємства.

Основною метою дипломної роботи є розробка стратегії розвитку ВАТ “Дятківці” та обгрунтування методичних підходів і реалізації вибраної теми.

Теоретичною основою дипломної роботи є закони, декрети та нормативні акти Уряду України, наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців щодо проблеми стратегічного розвитку підприємства, звітно-статистична документація товариства.

Практичне значення роботи полягає в можливості застосування на практиці результатів дослідження, реалізації методичних підходів до формування стратегії та використання в господарсько-фінансовій діяльності пропозицій щодо її удосконалення.

Об’єктом дослідження є Коломийське відкрите акціонерне товариство “Дятківці” та його діяльність в 1999 році.

Відкрите акціонерне товариство “Дятківці” засноване (згідно Статуту, який наведено в додатку) шляхом перетворення державного малого підприємства “Дятьківці” у відкрите акціонерне товариство “Дятьківці” відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.92 року№ 686 “Про порядок перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства” та Декрету Кабінету Міністрів України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” від 17.05.93 року № 51-93. Товариство створене і діє на підставі Законів України “Про господарські товариства”, “Про підприємництво”, “Про власність”, Про цінні папери та фондову біржу”, інших законодавчих актів України та Статуту.

Повна назва товариства:

Відкрите акціонерне товариство “Дятьківці”.


Місцезнаходження товариства:

285200

Івано-Франківська обл.

м. Коломия.

вул. Заводська, 3.

Метою діяльності товариства є :

Виробничий та соціальний розвиток товариства;

Одержання прибутку;

Залучення інвестицій у виробничу діяльність;

Задоволення потреб споживачів у послугах населення.

Предметом діяльності товариства є:

Виробництво і реалізація пива, безалкогольних та слабо-алкогольних напоїв, мінеральних та столових вод;

Виробництво і реалізація солоду;

Заготівля сировини для виробництва пива та безалкоольних напоїв у сільськогосподарських підприємств та організацій, у торговельних фірм, фірм виробників та приватних осіб;

Проведення торгово-посередницьких операцій з товарами та послугами, включаючи оптову, роздрібну та комерційну торгівлю як на території України, так і за її межами;

Вантажні та пасажирські автомобільні перевезення як по території України, так і за її межами;

Реконструкція, технічне переозброєння діючих виробництв;

Надання комплексу послуг населенню;

Зовнішньо-економічна діяльність;

Виробництво товаро-упакувальних матеріалів;

Організація послуг по прийманню, здаванню тари у населення та юридичних осіб;

Експлуатація родовищ підземних та мінеральних вод лдля потреб виробнитва;

Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним і автомобільним транспортом;

Організація фірмової торгівлі;

Інші види діяльності, незаборонені чинним законодавством.

Товариство “Дятьківці” м. Коломия є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

Майно товариства складається з основних фондів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі товариства. Станом на 1 січня 2000 року основні засоби підприємства становлять по залишковій вартості 2713,6 тис. грн. (згідно балансу товариства), а статутний фонд складає 209,7 тис. грн.

Майно товариства складаться з основних засобів та обігових кошів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі товариства.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності.

Відкрите акціонерне товариство “Дятьківці” може самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам і громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, відчужувати їх для створення спільних та малих підприємств, а також іншими способами.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, фірмову марку і товарний знак, які затверджуються правлінням акціонерного товариства і реєструються в Торгово-промисловій палаті; печатку зі своїми найменуваннями і штамп. Товариство розробляє і самостійно затверджує у встановленому порядку рецептуру на нові види продукції, виготовлені в межах діючих технічних умов та держстандартів.

Товариство “Дятьківці” має право укладати угоди (договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу (деякі з них наведені в додатках), підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення і комісії, набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов’язки, виступати позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді.

Основні показники діяльності товариства відображені в таблиці 1.

Таблиця 1

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПО КОЛОМИЙСЬКОМУ ВАТ “Дятьківці”

ЗА 1999 РІК

№ п/п

Основні показники

Одиниця виміру

1998 р.

1999 р.

Темп росту 1999 р. до 1998 р.

Відхилення

( +,-)

1.

Обсяг промислової продукції в діючих цінах

тис. грн.

127,0

119,2

93,8

- 7,8

2.

Обсяг промислової продукції в порівняльних оптових цінах (на 1.01.00 р.)

тис. грн.

127,0

103,0

81,1

- 24

3.

Обсяг реалізованої продукції в діючих оптових цінах (без ПДВ)

- в порівняльних цінах

тис. грн..

101,6

100,0

98,4

- 1,6

4.

Обсяг виробництва товарів народного споживання у діючих цінах – всього в т. ч. продовольчих

тис. грн.

127,0

143,0

112,5

+ 16

5.

Обсяг виробництва товарів народного споживання у порівняльних цінах – всього в т. ч. продовольчих

тис. грн.

127,0

103,0

81,1

- 24

6.

Виробництво основних видів промислової продукції у відповідних одиницях, разом

В т. ч.

мінеральна вода

Тонн

103,0

105,0

101,9

+ 2

7.

Чисельність працюючих всього в т. ч. ПВП

Чол.

103

141

136,8

+ 38

8.

Фонд оплати праці всього в т. ч. ПВП

тис. грн.

53,0

102,0

9.

Середньорічна вартість основних промислово-виробничих фондів

тис. грн.

2988

3076

+ 88

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 
Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат