На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

Реферати > Економіка підприємства > Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка”

З М І С Т

Вступ 3

1. Місце та роль маркетингу в підприємницькій діяльності
торговельних підприємств 9

1.1 Значення і цілі маркетингу в діяльності торговельних
підприємств 9

1.2. Сучасна концепція маркетингу та її застосування 19

2. Аналіз і оцінка комерційної діяльності приватної
виробничо-комерційної фірми "БМВ-Імпекс" 27

2.1. Організація господарських зв’язків з постачальниками 27

2.2. Організація проведення асортиментної політики 37

2.3. Організація проведення і стимулювання збуту товарів 46

3. Шляхи підвищення ефективності управління формуванням
асортименту товарів на приватній виробничо-комерційній
фірмі "БМВ – Імпекс" 53

3.1. Аналіз динаміки обсягу та асортиментної структури

роздрібного товарообороту 53

3.2. Основні напрямки підвищення ефективності управління
формуванням асортименту товарів 68

Висновки та пропозиції 72

Список використаної літератури 76


В С Т У П

Протягом багатьох рокiв наша країна знаходилася за своєрiдною завiсою, iм’я якiй "адмiнiстративно-командна система", що охоплювала всi сфери життєдiяльностi суспiльства i кожної людини. Самий яскравий вiдбиток даного явища, знайшовся в економiцi держави, оскiльки поряд iз полiтикою i правом вона визначає основи державного i громадського життя. В цiй трiадi виявляються найбiльш чiткi протирiччя i закономiрностi розвитку суспiльства.

В роки незалежностi Україна вступила в новий перiод свого розвитку, пов’язаний з переходом до ринкових вiдносин, удосконаленням законодавства України, розширенням можливостей повноцiнної господарської дiяльностi пiдприємств торгiвлi i сфери послуг. Юридична i господарська самостiйнiсть пiдприємств, їхня економiчна свобода i рiвноправнiсть як суб’єктiв ринку, надають пiдприємствам широкий простiр комерцiйнiй iнiцiативi, самостiйностi в прийняттi рiшень iз питань комерцiйних зв’язкiв, використання фiнансово-кредитного механiзму.

Передумовами формування i регулювання цього процесу є перехiд вiд централiзованого розподiлу товарних ресурсiв до вiльного їхнього продажу. Перед тим, як товар переходить до кінцевого споживача, проходить певний торгово-технологічний процес: постачання товарів, організація та формування асортименту, стимулювання збуту, сервісне обслуговування. Дані операції є взаємопов’язаними і основними у комерційній роботі торгового підприємства.

Тому, на мій погляд, дослідження вищеперечислених питань є найбільш важливими для торговельних підприємств, а обрана мною тема дипломної роботи являється актуальною.

Мета даної дипломної роботи полягає у поглибленні знань з питань управління формуванням асортименту товарів в процесі маркетингової діяльності, розробці перспективних шляхів асортиментної політики ПВКФ "БМВ-Імпекс", направлених на корінні зміни в організації і управлінні маркетингової діяльності підприємства.

Предметом дослідження є процес управління формуванням асортименту товарів в підприємстві.

Об’єктом дослідження вибрано ПВКФ "БМВ-Імпекс" м.Галич.

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішені такі завдання:

встановлено значення та цілі маркетингу в діяльності торговельних підприємств;

визначено сучасну концепцію маркетингу та її практичне застосування;

проведено аналіз і дана оцінка комерційної діяльності підприємства;

зроблено висновки і запропоновані рекомендації по удосконаленню процесу управління формуванням асортименту товарів в підприємстві.

Теоретичною, методологічною та практичною основою роботи послужили періодичні публікації провідних вітчизняних та зарубіжних економістів, практиків комерційної справи, законодавчі та нормативні матеріали комерційних підприємств, контракти, специфікації, закони та декрети Уряду України, статистично-звітна документація ПВКФ "БМВ-Імпекс".

Головним змістом роботи є обгрунтування та захист розроблених шляхів удосконалення процесу управління формуванням асортименту товарів в ПВКФ "БМВ-Імпекс".

В першій главі відображаються значення і цілі маркетингу в діяльності торговельних підприємств. Приводиться практичне застосування сучасної концепції маркетингу.

В другій главі глибоко аналізуються і оцінюються організація господарських зв’язків досліджуємого підприємства з постачальниками, проведення ним асортиментної політики, стимулювання збуту товарів.

В третій главі визначається динаміка обсягу та асортиментної структури роздрібного товарообороту, основні розрахунки якої проводились із застосуванням ПЕОМ. Вказуються основні напрямки підвищення ефективності управління формуванням асортименту товарів.

В заключенні зроблено висновки та внесено конкретні пропозиції, направлені на удосконалення процесу управління формуванням асортименту товарів в ПВКФ "БМВ-Імпекс" м. Галич на основі маркетингу.

Приватна виробничо-комерційна фірма "БМВ-Імпекс" м.Галич (надалі фірма "БМВ-Імпекс") зареєстрована 30 грудня 1991 року, рішенням виконкому Галицької районної Ради народних депутатів згідно Законів України "Про підприємства в Україні", "Про підприємництво", "Про власність".

Фірма заснована на приватній власності громадян Бродович В. Ф. та Бродович М. Ф. і керується у своій діяльності Статутом, приведеним в додатку 1.

Предметом діяльності фірми є:

виробництво та реалізація товарів народного споживання, будівельних матеріалів, меблів та їх ремонт;

здійснення гуртово-роздрібної торгівельної діяльності промисловими, продовольчими товарами по договірним цінам, організація комісійної торгівлі;

створення магазинів, об'єктів громадського харчування;

проведення комерційної, маркетингової, брокерської, посередницької, консультацйної діяльності;

виробництво, заготівля та переробка сільськогосподарської продукції, випуск та реалізація продуктів харчування;

надання кваліфікованих медичних послуг населенню;

надання транспортних послуг юридичним та фізичним особам;

проведення лізінгових операцій;

здійснення зовнішньо-економічної діяльності.

Дана фірма є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок N 467608 в АПБ "Україна" м. Галич, МФО 336031, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, зареєстрований фірмовий знак, який приводиться в додатку 2.

Управління фірмою здійснюють засновники: Бродович В.Ф. та Бродович М.Ф. до їх компетенції входить:

внесення пропозицій про зміни в Статуті, статутному фонді;

контроль за фінансовою діяльністю;

призначення директора фірми та інших посадових осіб;

затвердження річних результатів діяльності фірми;

визначення умов оплати праці посадових осіб фірми;

прийняття рішення про припинення діяльності фірми.

Безпосередньо управляє фінансово-виробничою, комерційною діяльністю, призначений засновниками, директор. Ним являється один із засновників фірми – Бродович В. Ф. До його компетенції входить:

затвердження внутрішнього розпорядку та системи оплати праці;

керування господарською діяльністю фірми;

представлення фірми у всіх установах та організаціях;

розпорядження майном фірми;

укладання угод та видання доручень;

відкриття в банку рахунків;

прийняття та звільнення працівників.

Вищими посадовими особами фірми являються: комерційний директор – Бродович О. В. і головний бухгалтер – Михайлів М. В. Штат працівників фірми нараховує 24 чоловіки і приводиться у додатку 3.

До складу фірми "БМВ-Імпекс" входить 4 магазини, які здійснюють реалізацію товарів як промислової так і продовольчої групи, а також 1 кафе-бар. Фірма має ліцензії на право торгівлі алкогольними і тютюновими виробами, які представлені в додатках 4, 5.

Матеріально-фінансовою основою діяльності фірми є статутний фонд, який сладає станом на 01.01.1999 року 10,3 тис.грн. Магазини фірми обладнані сучасними холодильними вітринами, морозильними камерами, а також спеціальним холодильним устаткуванням для безалкогольних напоїв компанії "ПепсіКо", що надала в користування фірма "Світ-дистрибуція" (м. Львів), згідно договору, наведеного в додатку 6.

Кафе-бар обладнаний сучасною технiкою: машини для приготування кави "експрессо", апарати HOT-DOG, грилi, вiтрини для пiцци з пiччю, професiйнi ку­хоннi лiнiї, надають фірмі привабливість та європейський дизайн сучасна барна стойка та столи із стільцями.

Магазин "Галич", офiс, склад розмiщенi у центрi м.Галича i кафе-бар "Галич" займають 120 м2 торгової площi. Iншi магазини розмiщенi в селах Галицького району: магазин "Кукiльники" – торгова площа 48 м2, магазин "Приднiстров'я" – 42 м2, магазин "Бiльшiвцi" – 20 м2.

Будь-яка комерційна структура, незалежно від її розміру, сфери діяльності, прибутковості чи збитковості – складна система, яка взаємодіє з ринковим середовищем. Тому для аналізу я використав декілька основних показників за 1997 – 1998 роки, які обчислив з допомогою первинних даних, наведених в додатках 7-10.

Аналізуючи основні показники фінансово-господарської діяльності фірми за два останні роки, можна зробити висновок про те, що у 1998 році товарообіг ПВКФ "БМВ-Імпекс" склав 320,8 тис.грн., що є меньшим на 16,7 тис.грн. в порівнянні з 1997 роком. Але, при меньшому товарообороті, цього ж року підприємство досягнуло дещо більшого рівня прибутку в порівнянні з минулим роком, який відповідно склав 20,8 тис.грн. та 18 тис.грн. Тому, в результаті, рентабельність фірми у 1998 році була більшою на 6% в порівнянні з минулим роком (відповідно склала 35% і 29%).

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат