На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Управління


План

Вступ

Розділ І Суть прибутку та джерела його формування

Прибуток – головна мета діяльності підприємства .

Вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування прибутку підприємства

Розділ ІІ Дослідження формування та використання прибутку

торговельного підприємства “ Казка”

Аналіз формування прибутку торговельного підприємства “ Казка”

Аналіз використання прибутку торговельного підприємства “ Казка”

Фактори , що впливають на динаміку зміни прибутку підприємства

Розділ ІІІ Напрямки формування та використання прибутку

Формування прибутку підприємства на наступний період

Основні напрямки використання прибутку підприємства на наступний період

Висновки

Додатки

ВСТУП

В сучасних ринкових умовах господарювання в Україні почала формуватися зміна форм та методів управління економікою підприємств. У господарській діяльності підприємств вплив ринкових законів , реформ не завжди носить позитивний характер , тому більша частина господарюючих підприємств знаходиться в стані ризику. Суб’єкти господарювання відчувають дефіцит обігових коштів , не завжди вчасно можуть розрахуватися з своїми борговими зобов”язаннями , а це в першу чергу веде до збитків.

Одним з важливих напрямків оздоровлення фінансового стану підприємства є удосконалення напрямків формування прибутку , аналіз методів його максимілізації , оптимізація витрат та розробка стратегії управління прибутком . Крім того , кінцевим позитивним результатом господарської діяльності підприємства є прибуток . Прибуток – це грошовий дохід , утворений в результаті виробничо-господарської діяльності. Прибуток виконує такі основні функції :

оцінка підсумків джіяльності підприємства

розподіл доходу між підприємством і державою , підприємст-вом і його робітниками , між сферою виробництва і невиробничою сферою

джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів.

Отже , у зростанні прибутку зацікавлені як підприємство , так і дер-жава. На підприємствах приріст прибутку досягається не лише завдяки збільшення трудового внеску колективу підприємства , а і за рахунок інших факторів. Саме тому , на кожному підприємстві необхідно систематично проводити аналіз формування , розподілу та використання прибутку.

Головними завданнями , які стоять перед підприємством з метою управління формуванням та використанням прибутку є :

систематичний контроль за виконанням планів одержання прибутку

виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунки їхнього впливу

вивчення напрямків і тенденцій розподілу прибутку

виявлення резервів збільшення прибутку

розробка заходів для використання виявлених резервів

Курсова робота виконується на матеріалах торговельного підприємства ”Казка ”, яке було створене 15.12. 1999р у відповіднос-ті з чинним законодавством та Законів України “ Про підприємства”, “ Про підприємсництво ”, “ Про власність ”.

Розділ І Суть прибутку та джерела його формування

Прибуток – головна мета діяльності підприємства

Економічним позитивним підсумком виробничо-фінансової діяльності підприємства є прибуток.

Прибуток – це важливий узагальнюючий показник оцінки ефективності функціонування кожного суб’єкта господарювання , оскільки в прибутку акумулюються резерви всіх сторін діяльності підприємства :

виробництво і реалізація

якість і асортимент

ефективність використання виробничих ресурсів

собівартість продукції

Прибуток характеризує ефективність господарювання за всіма напрямками його діяльності : виробничої , збутової ,постачальницької , інвестиційної , фінансової. Прибуток становить основу економічного розвитку підприємства і зміцнює його фінансовий стан та фінансові відносини з партнерами.

Крім цього , прибуток є основним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства , найвагомішим джерелом централізованих ресурсів держави : у доходи бюджету здійснюються відрахування від олержаного доходу підприємства , значною частиною якого є прибуток . Це означає , що доходи підприємства повинні задовільняти не тільки фінансові потреби , а й потреби держави на фінансування суспільних фондів споживання, розвиток науки , освіти , охорони здоров’я . Таким чином , у збільшення прибутку зацікавлені як підприємство , так і держава.

Прибуток , як економічний показник , являє собою різницю між ціною реалізації та собівартості продукції ( товарів , послуг ), між обсягом отриманої виручки та сумою витрат на виробництво та реалізацію продукції.

В торгівлі з урахуванням специфіки виконуваних функцій і особливостей формування доходів та витрат , прибуток визначаєть-ся , як різниця між доходом підприємства та його поточними витратами ( мал . 1 )


Мал. 1 Формування прибутку торговельного підприємства

Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності торговельного підприємства . Прибуток – це частина додаткової вартості , виробленої і реалізованої , готової до розподілу. Підприємство отримує прибуток після того , як втілена у створеному продукті вар-тість буде реалізована і набере грошової форми . Отже , об’єктивна основа існування прибутку пов’язана з необхідністю первинного розподілу додаткового продукту.

Додатковий продукт – це вартість створювана безпосередніми виробниками понад вартвсть необхідного продукту.

Прибуток відбиває результати діяльності підприємства і зазнає впливу багатьох чинників . На формування прибутку впливає :

сфера діяльності підприємства

галузі господарства

форма власності

розвиток ринкових відносин

фінансово-господарська діяльність підприємства

облік фінансових результатів

Прибуток виконує ряд функцій ( мал . 2 )


Мал.2 Функції прибутку підприємства

Оціночна функція – прибуток підприємства використовується як оціночний показник , що характеризує ефект його господарської діяльності .Використання цієї функції повною мірою можливе тільки в умовах ринкової економіки , яка перелбачає свободу встановлення цін , свободу вибору постачальника і покупця.

Розподільча функція – її зміст полягає в тому , що підприємство розподіляє прибуток , котрий отримало в результаті фінансово-господарської діяльності на дві частини :

частина , яка акумулюється у бюджетах у вигляді податку на прибуток

частина , яка залишається в розпорядженні підприємства

Стимулююча функція – прибуток є джерелом формування різних фондів стимулювання :

фонд заохочення

фонд виробничого розвитку

фонд соціального розвитку

фонд виплати дидідендів

пайовий фонд

благодійний фонд

Прибуток , як економічний показник , дозволяє поєднувати економічні інтереси держави , підприємства , як господарюючого суб’єкта , робітників та власників підприємства. Вирішення цих завдань пов’язане з пропорціями в розподілі та використанні прибутку.

Об’єктом економічних інтересів держави є частина прибутку , яка виплачується у виді податків та обов’язкових платежів , Економічний інтерес прибутків з точки зору підприємства – це прибуток , що залишається в його розпорядженні і використовується для вирішення виробничих та соціальних завдань розвитку.

Економічний інтерес робітників підприємства пов’язаний з розміром прибутку , який буде спрямовано на матеріальне заохочення , соціальні виплати , соціальний розвиток.

Власника підприємства цікавить розмір прибутку , який направляється на виплату дивідендів та на виробничий розвиток підприємства.

Прибуток є якісним показником , тому що в його розмірі відображена зміна обсягу товарообігу , доход підприємства , рівень використання ресурсів , величина витрат обертання . Таким чином , прибуток синтезує в собі всі сторони діяльності підприємства .

Для оцінки величини прибутку , в залежності від функцій , які вони виконують та в процесі управління прибутком , існують певні його види . Відповідно до класифікаційних ознак є такі видів прибутку

( таблиця № 1.1. )

Таблиця № 1.1.

Класифікація видів прибутку підприємства

Класифікаційна ознака

Види прибутку підприємства

Від виду діяльності

прибуток від торговельної діяльності

прибуток від інших видів діяльності

прибуток від реалізації майна

прибуток від позареалізаційних операцій

Від порядку визначення

балансовий прибуток

оподаткований прибуток

чистий прибуток

Від методики оцінки

номінальний прибуток

реальний прибуток

Від мети визначення

бухгалтерський прибуток

економічний прибуток

Від розмірів

мінімальний прибуток

цільовий прибуток

максимальний прибуток

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат