На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

Реферати > Економіка підприємства > Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

ТЕМА1.

Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення

План.

Ек. сутність санації

Випадки, коли приймається рішення про санацію

Етапи та порядок проведення фін. Санації

Розробка проекту фін. Санації

Об'єкт – підприємство в фін. Кризі

Санація виражає комплекс послідовних , взаємопов'язаних заходів вир-техн, орг., соц., фін-ек характеру,спрямованих на виведення підприємства з кризи і відновлення або досягнення його прибутковості та конкурентноспроможності в довгостроковому періоді.

Санація носить тільки довго та середньостроковий характер.

Санація ( 4 блоки): 1. Соціальні заходи;2. Орг. Заходи;3. Вир-техн заходи;4. Фін –ек заходи.Заходи даного характеру відображають фін. Відносини , що з'являються в процесі мобілізації та використання внутр та зовн джерел оздоровлення підприємства .

Метою фін санації є покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення, поновлення або збереження ліквідності та платоспроможності підприємства , зниження всих видів заборгованості, покращення структури капіталу ( де осн місце – оборотний), формування фін фондів , потрібних для проведення санаційних заходів вир-техн характеру.

Випадки проведення санації підприємства :

За ініціпативою суб'єкта господарювання, який знаходиться в кризі якщо існує загроза неплатоспроможності та оголошення його банкрутом в недалекому майбутньому.

Рішення про санацію приймається до звернення кредиторів в Арбітраж із заявою про оголошення банкрутом даного підприємства ( тоже через газету см. П. 3)

Після того, як боржник з власної ініціативи звернувся в Арбітраж із заявою про порушення справи про своє банкрутство ( якщо підприємство фінансово неспроможнє, або існує реальна загроза такої неспроможності).Право вибору умов санації , реорганізації – за боржником. Одночасно з подачею заяви боржник повинен представити в Арбітраж список дебіторів-кредиторів, баланс, і т.д. інфо про фін-майн стан підприємства + має запропонувати умови проведення своєї санації.Право вибору санатора-за під-ством.

По закінченні місячного терміну з моменту опублікування в офіційному друкованому органі ВР чи КМ( Голос У, Урядовий кур'єр) оглошення про банкруцтво даного підприємства - якщо надійшли пропозиції від фіз чи юр осіб , які бажають зодовольнить вимоги кредиторві до боржника та представили акцептовані Комітетом кредиторів та Арбітражем пропозиції щодо санації чи реорганізації підприємства.

У випадку згоди кредиторів з умовами та механізмом задоволення їх претензій Арбітраж приймає рішення про припинення провадження справи про банкруцтво та про проведення санації підприємства .

За ініціативою фін-кред установи.У відповідності до закону “ Про банки та ...” установа банку має право відносно клієнта , оголошеного неплатоспроможнім( неповернули кредит) використати комплекс заходів щодо його санації, в т.ч. : 1) передати оперативне управління даним підством адміністрації, сформованій за участю банку;2) Реорганізувати боржника;3) Змінити порядок платежів;4) Направити на погашення заборгованості виручку і т.д.

За ініціативою заставодержателя цілісного майнового комплексу підприємства.У випадку невиконання зобов'язань, забезпечених іпотекою цілісного майнового комплексу підприємства , заставодержатель має право здійснити передбачені договором заходи щодо оздоровлення фін. Стану боржника, включаючи призначення своїх представників в керівництво підприємства , обмеження в праві розпоряджатися виробленою прод. Та іншим майном підприємства . Якщо санаційні заходи не призвели до поновлення плато-ті , то заставодержатель має право звернутися в Арбітраж з вимогою про стягнення майна , яке is в іпотеці( а оскільки цілісний майновий комплекс – це фактично усе підприємство, то заставодержатель тут становиться фактичним володарем підприємства - боржника )

За ініціативою Агенства по запобіганню банкруцтв підприємств та організацій( далі – Агенства).Після внесення боржника в Реєстр неплатоспроможних підприємств , Агенство уповноважене здійснювати управління йогомайном та розробляти пропозиції щодо фін санації підприємства .

За ініціативою НБУ, якщо мова йде про фін санацію КБ. Режим санації є превентивою мірою впливу НБУ на КБ перед тим, як до нього будуть застосовані відповідні фін санкції.

( Нижче приведена теоретична модель проведення санації, розроблена німецькими вченими)

Схема , приведена нижче “розписана словами ” далі.


Етапи :

Процес проведення санації підприємства починається з виявлення ідентифікації фін кризи + аналізу її причин.

На основі даних бух обліку та інших даних( по фін аналізу) визначаються зовн та внутр фактори кризи + якість фін стану підприємства

В рамках внутр аналізу виконується поглиблене дослідження фін стану на осн ряду показників( коеф-ів)

Осн з таких коеф-ів є : показники плато-ті та ліквідності , фін леверіджу і т.д.

Отримавши потрібні дані про фін стан підприємства та причини фін кризи робиться висновок про санаційну спроможність підприємства ; тобто доцільність або недоцільність санації.

Якщо внутр( кадри, вир потенціал і т.д.) та зовн ( втрачені ринки збуту, постачальники і т.д.) фактори є негативними та невиправними - рішення про консервацію таліквідацію підприємства .

Ліквідація може проводитися на добровільній основі( розформування , злиття , продаж всього/частини підприємства ) або примусово.

Добровільна ліквідація підприємства – це процедураліквідації неспроможного підприємства , яка проводиться поза судовими органами на підставі рішення власників або угоди між власниками та кредиторами і під контролем кредиторів.

Примусова ліквідація – це процедура ліквідації неспроможного підприємства , сяка проводиться за рішенням Арбітражу( Як правило в процесі провадження справи про банкуцтво)

У випадку якщо підприємство має реальну можливість відновити платоспроможінсть , ліквідність , прибутковість і т.д. – рішення про санацію.

Тоді: Розробка санаційної стратегії, як узагнальнена модель дій по досягненню поставлених цілей шляхом координації та розподілу ресрсів підприємства.

Кінцева мета санаційної стратегії – досягнення довгострокової конкурентних вигод , які б забезпечили високу рентабельність. Її суть – в виборі кращого варіанту розвитку та оптимізації політики капіталовкладень.

Відповідно до стратегії розробляється програма санації – як система загальних дій по подоланню кризи. Вона форм на осн вивчення причин кризи, аналізу внутр резервів, висновків про можливості залучення стороннього капіталу.

Далі: ПРОЕКТ санації на базі програми і містить конкретні техн-ек розрахунки, розрахунок потрібних фін ресурсів, конкретні графіки та методи мобілізації фін рес-сів, строки освоєння інвестицій, їх окупності, оцінку ефективності санаційних заходів + ПРОГНОЗ на результати виконання проекту.

ВАЖЛИВИЙ компонент санаційного процесу - координація і контроль за якісмтю санаційних заходів . Керівні органи з боку ініціатора санації повинні своєчасно знаходити та використовувати нові резерви+приймати об’єктивне рішення для подолання слабких місць підприємства / перешкод у проводженні санації. Дієву допомогу тут може дати ОПЕРАТИВНИЙ санаційний контроль , який синтезує в собі інформаційну , планову, консалтингову, координаційну, контрольні ф-ї.

Органи контролінгу для виконання своїх ф-й використовують такі інструменти та методи:

Бенчмаркінг ( аналіз підприємства у порівнянні з конкурентами);

Сис-му раннього попередження та реагування;

Вартісний аналіз;

Портфельний аналіз;

Аналіз точки беззбитковості;

Імітаційне моделювання;

Калькулювання;

Систему планово-контрольних розрахунків;

Бюджетування, і т.д.

Завданням санаційного контролю є ідентифікація оперативних результатів та підготовка проектів рішень щодо використання виявлених резервів та подолання додаткових перешкод.

Розробка проекту санації як правило проводиться фін та контролінговими службами підприємства , яке в кризі, представниками потенційного санатора, спеціалістами з Агенства, розпорядниками майна або незалежними аудит та консалт фірмами.

Стандартний проект містить :

ВСТУП: Фактичний фін стан підприємства ( Об’єм вир, реалізації прибутку , рівень заборгованості , осн пок-ки фін стану і т.д.); Аналіз причин кризи;Хар-ка ринків збуту прод.; кадровий потенціал і т.д. Формулюється стратегія санаційної політики, короткий прогноз результатів санації.

РОЗДІЛ 1. – план санації

План маркетингу та оцінка ринків збуту прод;

ринкові факт, які вливають на збут прод.

еластичн. попиту , платоспр. попит;

галузеві ризики, ситуація на суміжн. ринках

перспект. збільшення обсягів реаліз.

перелік конкур., їх переваги та недоліки;

схеми реалізац., методи стимулювання реалізації;

оптимальне співвідношення ціни та собіварт.

антимонопольне законод.

план виробництва та капіталовкладень

показники про викор. осн. фондів

витрати, повяз. з відновл. основн. фондів (модернізац., реконструкц)

можливості оренди чи лізингу, в т.ч. можлив. зворотного лізингу

вузькі місця у вир. процесі

постачальн. сировини, стан відносин з ними

технологія, ноу-хау, обладн., яке необхідно придбати, а також цого постачальники та вартість

організаційний план

орган. ст-ра

можливість реструктиризації та реорган.

персонал, пропозиції щодо зменш. персоналу та підвищ. його якості.

фінансовий план

прогноз обсягів випуску та реалізац. прод.

баланс грош. надходжень та витрат

зведений баланс А та П

визначення точки беззбитковості

потреби у інвестиціях

форми та джерела мобілізації фін. ресурсів

графіки їх освоєння, окупності та повернення

II розділ – реалізація та оцінка реалізації

прогноз результатів виконання проекту

оцінка ефективності санацій

ймовірні ризики в процесі виконання

суми можливих збитків

можливі позитиви і дод. прибутки

Вкладення в провед. санації розгляд. як інвест. санатора в підпр., що знахад. в фін. кризі з метою одерж. прибутку ( в абсол. формі – безпосередньо приб.; в відносній – п-во є споживачем прод.)

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат