На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Роль іноземних інвестицій в економіці України

Реферати > Економічна теорія > Роль іноземних інвестицій в економіці України

План роботи:

Вступ.

Стор. 3

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.

Стор. 4

Поняття, сутність та класифікація інвестицій.

Стор. 4

Економічний зміст, мета та завдання економічної діяльності.

Стор. 7

Форми руху капіталу та інвестицій.

Стор. 9

Інвестиційна стратегія та перспективна спрямованість інвестиційної діяльності.

Стор. 11

Проблеми інвестування відтворення основних фондів на сучасному етапі.

Стор. 13

Інвестиційна політика та капітальне будівництво на сучасному етапі.

Стор. 13

Інвестиційне забезпечення структурної перебудови матеріального виробництва.

Стор. 15

Міжнародний рух капіталів та інвестицій.

Стор. 18

Форми міжнародного руху капіталів та інвестицій.

Стор. 18

Приоритетні сфери, зони та об`єкти іноземного інвестування в Україні.

Стор. 20

Фактори, що перешкоджають притоку капіталу та іноземних інвестицій в економіку України.

Стор. 24

Інвестиційний ринок України та його учасники.

Стор. 28

Зарубіжні інвестиційні інститути.

Стор. 29

Сучасна ситуація на ринку України.

Стор. 33

Висновки.

Стор. 39

Використана література

Стор. 40


Вступ

Проблема інвестування зараз дуже гостро стоїть у більшості країн світу. Україна також серед них. І це не тому, що в неї маленький промисловий потенціал або ж нема кваліфікованих кадрів. Тож чому? І чому взагалі інвестування настільки важливо, що уряд України встановив податкові пільги для іноземних інвесторів.
Чи є інвестування корисним чи, навпаки, шкідливим явищем та чому?
Інвестиційний клімат в Україні зараз бажає кращого, проте має тенденцію до зростання кількості інвестицій. Найбільш привабливими для інвестування є Києвська та Дніпропетровська області по підсумкам 2001 року. Перше місце у рейтингу серед областей займає саме Дніпропетровська область, друге – Харківська, третє – Донецька. Далі йдуть Запорізька та Одеська області. До п`ятірки ж інвестиційно-непривабливих регіонів у минулому році увійшли Чернівецька, Чернігівська, Рівненська, Тернопільська та Житомирська області.
Аналіз темпів росту економіки у регіонах показав, що по динаміці економічного розвитку були лідерами Івано-Франківська, Кіровоградська, Дніпропетровська та Чернівецька області.
Більш ніж 40% респондентів, опитаних фахівцями Інституту реформ, очикують у 2002 році поліпшення інвестиційного клімату України, останні експерти мають більш песимістичний настрій. По даним Інституту, прямі іноземні інвестиції в Україну по стану на 01.04.2002 досягли $4,53 млрд. або $93 у розрахунку на душу населення. Найбільші інвестиції за роки незалежності України були здійснені нерезидентами із США (16% загального об`єму), Кіпру (10,7%), Великобританії (9,4%), Нідерландів (8,5%), Російської Федерації (7,0%), та Віргінських островів (6,1%).
За перший квартал 2002 року чистий приріст капіталу склав $115,8 млн, що на 14,3% більше ніж у відповідному періоді 2001 року.
Одночасно нерезиденти вилучили капітал об`ємом $116,9 млн., або майже половину усього об`єму торічних вилучень (у тому році було репатрійовано $267,4 млн.).

Що саме призвело до цього та що таке є інвестиції, яке визначення має цей термін? Спробуємо знайти відповідь на ці питання.
2. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.

ПОНЯТТЯ СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

ІНВЕСТИЦІЙ

Економічна діяльність окремих гос­подарюючих суб'єктів та країни в ціло­му значною мірою характеризується об­сягом здійснюваних інвестицій.

Терміни "інвестиції", "інвестування", "інвестиційний процес", "інвестиційна діяльність", "інвестиційна політика" ста­ли вживатись у нашій країні порівняно нещодавно. Тому поняття та сутність цих термінів у нашій економічній літературі все ще трактуються по-різному. Так, на­приклад, поняття "інвестиції" ототожню­ється з капітальними вкладеннями, "інвес­тиційна діяльність" - з інвестуванням. Хоча ці поняття за своєю суттю та еко­номічним змістом не однозначні.

Термін "інвестиції" походить від ла­тинського слова "invest", що означає вкладення коштів. У більш широкій трактовці інвестиції являють собою вкладен­ня капіталу з метою подальшого його збільшення. Інвестиції мають фінансове та економічне визначення.

За фінансовим визначенням, ІН­ВЕСТИЦІЇ — це всі види активів (кош­тів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу. Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким чином: інвестиції - це видатки на створення, розширення, реконструкцію та техніч­не переозброєння основного капіталу, а також на пов'язані з цим зміни обо­ротного капіталу, оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебіль­шого залежать від руху видатків на основний капітал.

Інвестиції в об'єкти підприємниць­кої діяльності здійснюються в різних формах. З метою обліку, аналізу та плану­вання інвестиції класифікуються за різ­ними ознаками.

За об'єктами вкладень виділяють­ся реальні та фінансові інвестиції.

Під РЕАЛЬНИМИ інвестиціями розу­міють вкладення коштів у реальні ак­тиви – як матеріальні, так і немате­ріальні (іноді вкладення коштів у нема­теріальні активи, пов'язані з науково-технічним прогресом, характеризу­ються як інноваційні інвестиції).

Під ФІНАНСОВИМИ інвестиціями розуміють вкладення коштів у різні фі­нансові активи, серед яких найбільш значущу частку посідають вкладення коштів у цінні папери.

За характером участі в інвесту­ванні виділяються прямі та непрямі інвес­тиції.

Під ПРЯМИМИ інвестиціями розумі­ється безпосереднє вкладення коштів інвестором в об'єкти інвестування.

Під НЕПРЯМИМИ інвестиціями ро­зуміється інвестування, опосередко­ване іншими особами (інвестиційними або фінансовими посередниками).

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат