На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Інституційний аналіз економічного проекту

Реферати > Економічні теми > Інституційний аналіз економічного проекту

Мета, завдання та методи інституційного аналізу

Інституційний аналіз має на меті дати оцінку можливості здійснення проекту в існуючому політичному, економічному та правовому полі, впливу зовнішнього середовиша на процес реалізації проекту, а також здатності організації власне реалізувати проект.

Інституційний аналіз передбачає вирішення таких завдань:

характеристика політичних та економічних факторів,що впливають на проект;

оцінка найважливіших законів та нормативних актів, що безпосередньо пов”язані з проектом;

визначення оптимальної форми організації виконання проекту;

вибір організаційної структури підприємства, що створюється або реорганізується для виконання проекту;

принципи комплектування та навчання персоналу для виконання проекту;

оцінка слабких і сильних сторін організації проекту, людських ресурсів фірми,кваліфікації,управлінських та адміністративних можливостей всіх учасників проекту.

Основними методами інституційного аналізу є наступні:

збирання та опрацювання опублікованих даних про середовище проекту та можливості організації;

бесіди із зовнішніми експертами та співробітниками організації;

анкетне опитування зовнішніх експертів і співробітників організації.

Методика інституційного аналізу заснована на розглянутих вище способах вивчення впливу середовища на проект та аналізу діяльності організації в минулому і планів на майбутнє. Опрацювання даних вимагає знання методів макроекономіки та статистики, а вміння вести бесіду й проводити анкетне опитування – обізнаність з методами соціології та психології при цьому аналітик завжди повинен мати нормативну модель сприятливого середовища і правильної організації, відхилення від якої дає йому змогу відхилити проект, прийняти із застереженням про усунення недоліків або прийняти беззастережно. Якщо аналітик виконує роль розробника проекту,він має дотримуватися своєї нормативної моделі і рекомендувати її своїм партнерам.

Зовнішні фактори , що впливають на організацію проекту.

Зовніші фактори – це, як правило,неконтрольовані сили, що впливають на рішення менеджерів та їх дії і,врешті – решт, на внутрішню структуру і процеси в організації.Менеджери мають відповісти на питання, хто і що іззовні впливатиме на успіх проекту.

Основними зовнішніми факторами є політико-правові та економічні.

Політико-правові фактори

Політико-правові фактори – це обмеження в процесі прийняття рішень, котрі є результатом правових та управлінських рамок, в яких фірма повинна або збирається здійснити проект.Ці рамки накладають на фірму обов”язки захисту споживачів і довколишнього середовища, виконання антимонопольного законодавства, сплати податків, встановлення мінімального рівня заробітної плати і т.п.Державні нормативні акти,включно закони і підзаконні адміністративні акти, мають обмежувальний характер і відповідно істотно звужують рамки проекту.З іншого боку, нормативні акти можуть сприяти реалізації проектів у результаті пільг щодо оподаткування,державних субсидій,дотацій,пільгових кредитів.Найяскравіший приклад – проект реконструкції “АвкоЗАЗу” із залученням інвестицій корейської корпорації ДЕУ,стосовно якого було прийнято спеціяльний закон.

Усі пректи розвитку як у державному, так і в приватному секторах зазнають великого впливу урядової макроекономічної політики, а також нормативних актів, що уособлюють цю політику. Крім того, на проект також впливають політичні преференції більшості парламенту, президенського оточення та лідерів політичних партій. Якщо організації змушені розтрачувати свої сили і ресурси на боротьбу з негативним впливом політичним рішень, то вони не спроможуться ефективно будувати свою роботу на тривалу перспективу..

Політичні умови мають велике значення, особливо в довгостроковій перспективі.Зміни курсу політичного керівництва або навіть зміна чиновників на міністерському рівні можуть істотно вплинути на долю проекту, а також на працездатність і моральний стан персоналу проекту.

Аналіз політичних умов і політичний прогноз є неодмінним компонентом інституційного аналізу. Протягом 19992-1997-х р.в Україні відбувалися значні зміни прем”єр- міністрів, керівників міністерств і відомств. Політика держави небула стабільною. Співвідношення сил у Верховній Рвді змінювалося. Цу мало вплив буквально на всі проекти: від великих – в галузі машинобудування і нафтопереробки, до дрібних – в агропереробці й торгівлі.Дії владних структур завжди загрожують підприємцям збитками.Останнім часом широкого застосування набула теорія раціональних очікувань, яка дає нам змогу відповісти на питання, як підприємцеві враховувати в своїй діяльності можливі дії державних органів у галузі оподаткування, фінансової політики, регулювання і т.п.

Аналіз правових факторів у рамках інституційного аналізу відіграє важливу роль.Знання правового середовища і вміння до нього пристосуватися дає змогу уникнути зайвих витрат.Розробник проекту повинен завжди стежити за змінами правового середовища і навіть уміти прогнозувати ці зміни.Основними компонентами правового інвестиційногосередовища є режим інвестування,податкове оточення, валютний режим та режим зовнішньої торгівлі.Правове середовище в Україні досить мінливе і потребує спеціального вивчення перед розробкою проекту.

Економічні фактори

Число інституційних проблем різко зростає,якщо політика уряду серйозно змінює економічні умови здійснення проекту.Необгрунтований курс обміну валют або торговельної політики може не тільки вплинути на фінансові доходи, а й здати спричинитися до неефективного відволікання сил, скажімо, на подоланні бюрократичних перепон в експортно – імпортних операціях.Державна політика цін або податкова політика при неправильному тлумаченні ринкових сигналів може ввести менеджерів в оману.

Особливо наочним є вплив державної цінової та бюджетної політики на економічну і фінансову діяльність у рамках проекту.Водночас цей вплив відвертає увагу від функцій розвитку нових інститутів і підриває стимули, моральний стан і можливості менеджменту в самих організаційних структурах.Оцінка діяльності менеджерів у співробітників проекту обмежується, оскільки вину за незадовільну роботу організації завжди можна покласти на економічну ситуацію,яка заважає організації виконати завдання, що стоять перед нею.

Економічне середовище проекту характеризується такими основними компонентами:

а).структура внутрішнього валового продукту;

б).рівень інфляції;

в).бюджетний дефіцит;

г).вартість кредитів.

Внутрішній валовий продукт (ВВП) відображає ринкову цінність усіх кінцевих благ, вироблених у країні протягом року.Статистика ВВП, згідно з системою національних рахунків, ведеться в Україні з 1990р. Аналіз структури ВВП дає змогу зробити висновок про макроекономічний клімат країни та загальні інвестиційні потреби.

Рівень інфляції залежить від кількох факторів: темпів приросту грошової маси, темпи зміни швидкості обігу грошової маси і темпів зміни обсягів виробництва. Рівні інфляції визначаються експертним шляхом у рамках макроекономічного аналізу.Розрахунки рівнів інфляції є неодмінною умовою аналізу економічного середовища проекту.

Бюджетний дефіцит є фактором зростання грошової маси в обігу. Нормальним вважається рівень дефіциту консолідованого державного бюджету, який не перевищує 4% від ВВП. Якщо планується більший дефіцит, це неминуче спричиниться до грошової емісії та інфляції.

Вартість кредитів та умови надання позик аналізуються, щоб обрати кредитну політику фірми. Вони характеризуються такими показниками:

1). процент річних за короткостроковими кредитами на термін до 12 місяців у гривнях і US доларах (українських та іноземних банків);

2). процент річних за довгостроковими кредитами на термін понад 12 місяців у гривнях і US доларах((українських та іноземних банків).

Важливим показником середовища є облікова ставка (ставка рефінансування) Національного банку.Вона характеризує вартість кредитів Нацбанку комерційним банкам.Зниження або підвищення ставки рефінансування впливає на вартість кредитів комерційних банків.

Оцінка ступеня впливу зовнішніх факторів

Для виміру ступеня впливу зовнішніх факторів використовуються евристичні підходи, засновані на експерних оцінках. При цьому прирівнюються окремі фактори за ступенем мінливості та складності.

Співвідношення між ступенем мінливості та ступенем складності факторів,що впливають на проект

Ступінь

складності

Ступінь мінливості

Стабільний

Динамічний

Простий

1.Стабільне передбачуване

оточення .Невелика кількість

перешкод для організації проекту

3.Динамічне непередба –

чуване оточення.Невелика

кількість перешкод для

організації проекту

Складний

2.Стабільне передбачуване

оточення.Велика кількість

перешкод дляорганізації проекту

Динамічне непередба-

чуване оточення.Велика

кількість перешкод для

організації проекту

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат