На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Транснаціональні банки

Реферати > Банківська справа > Транснаціональні банки

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………….…..... 3

Розділ 1. Сутність транснаціонального банку

1.1. Основні види діяльності транснаціональних банків……………………….9

1.2. Організаційна структура ТНБ в умовах глобалізації……………………...19

Розділ 2. Аналіз зовнішніх факторів як основна частина маркетингові дослідження ТНБ

2.1. Особливості регулювання банківської діяльності в різних країнах…..….28

2.2. Оцінка і стратегія політичного ризику в діяльності ТНБ……………...….37

Висновки і пропозиції........................................................................................40

Список літератури……......................................................................................42

Вступ

Посилення транснаціональних банків і підвищення їхньої ролі в процесі консолідації банківського і промислового капіталу є одним з найбільш помітних моментів у світовій економіці останнім часом. Транснаціональний капітал, представлений насамперед транснаціональними компаніями і транснаціональними банками, у силу об'єктивних закономірностей свого розвитку прагне до подальшого розширення економічної влади. Транснаціональний капітал у своєму русі і розвитку орієнтується винятково на власну вигоду і досить вільно переливається з країни в країну, то приводячи до найжорстокіших криз, перетворюючи у форму спекулятивного капіталу, то стаючи творчою силою у світі, сприяючи розвитку НТП.

Коли інтереси транснаціонального капіталу збігаються з інтересами певних національних держав, транснаціональні банки забезпечують їм значні і навіть вирішальні конкурентні переваги на світовому ринку. Країни з розвинутою ринковою економікою активно підтримують власні транснаціональні компанії і банки, що у свою чергу створює умови для надходження податкових коштів від широкої міжнародної діяльності, а також розширення економічного, а потім і політичного впливу, допомагають установити контроль над економікою деяких закордонних країн.

Саме тому представляється настільки актуальним вивчення діяльності транснаціональних банків, цих міжнародних банківських утворень, що, з одного боку, є результатом розвитку і концентрації банківського капіталу, розширення механізму його функціонування на міжнародному рівні, носієм самих передових банківських і інформаційних технологій, а з іншого боку - самі транснаціональні банки (далі ТНБ) мають визначальний вплив на розвиток світової економіки і перебудову міжнародних економічних відносин.

Крім того, актуальність теми підтверджується тим, що саме ТНБ істотно прискорюють процеси глобалізації, формують глобальні стратегії, відмітними рисами яких є наступні вимоги до поводження на світових ринках: загальнопланетарне бачення ринків і конкуренції, гарне знання конкурентів на світових ринках, контроль за своїми операціями в загальносвітовому масштабі, здатність до гнучких і швидких зрушень у напрямках діяльності у випадку погрози змін умов конкуренції і витиснення з ринку, розміщення капіталів з найбільшою рентабельністю, координація своєї диверсифікованої діяльності за допомогою гнучких інформаційних технологій, що створює для ТНБ інтегровану мережу внутрібанківського обліку, об'єднання усіх своїх численних філій, дочірніх компаній і відділень у єдину міжнародну мережу з загальним керуванням, угоди з іншими транснаціональними банками і компаніями. Характерними рисами глобальних стратегій ТНБ є об'єднання капіталів, злиття, взаємні придбання активів, створення глобальних маркетингових конкурентних стратегій і систем глобальних кореспондентських відносин і рахунків. У результаті формуються такі великі інтегровані фінансові системи, у порівнянні з який національні території і держави починають виступати як другорядні підлеглі системи.

Таким чином, саме під цим кутом зору сучасної різноманітної діяльності ТНБ представляється дуже актуальним. Ці напрямки визначають місце ТНБ у розвитку процесу глобалізації, показують як транснаціоналізація переростає свої рамки, переходячи на якісно новий рівень. Актуальність теми також зв'язана з тим, що глобальні процеси і діяльність ТНБ у тому числі, несуть не тільки новації економіки, але і політики, соціальних відносин, культури, західного створення. Поки ще немає одночасного розвитку і привнесення цих елементів у приймаючі держави, але їхнє поширення безумовне буде активізуватися. У зв'язку з цим підвищується актуальність вивчення діяльності ТНБ для Росії, тому що, незважаючи на багато економічних і політичних проблем, російська економіка залишається об'єктом інтересів закордонних компаній і банків. Тому вищесказане свідчить про високий ступінь актуальності теми.

Крім того, велике значення має вивчення закордонного досвіду діяльності ТНБ, що необхідний для удосконалювання функціонування Українського банківського сектора. Предметом дослідження в даній роботі виступають основні напрямки і тенденції діяльності транснаціональних банків. Серед них можна виділити наступні:

створення і здійснення конкурентних стратегій ТНБ

удосконалювання їхньої транснаціональної структури, концентрація діяльності в перспективних сферах

процеси інформатизації, транснаціоналізації і глобалізації діяльності

інформаційні технологи, що дозволяють створити для ТНБ єдиний інформаційний простір, перетворивши їх в інформаційні центри, що володіють даними про економічний стан світового господарства, про світовий ринок у цілому.

Крім того, предметом дослідження є аналіз маркетингових аспектів діяльності ТНБ, що включає:

комплексний глобальний аналіз ринків і попиту

дослідження економічних і соціальних процесів

дослідження маркетингового мікросередовища і макросередовища

аналіз банків, споживачів банківських продуктів, організації системи їхнього збуту

Предметом аналізу є самі ТНБ, їхні відносини з державними органами різних країн, законодавчі акти, що регулюють діяльність міжнародних банків. У зв'язку з цим увага зосереджується на тенденціях розвитку системи кореспондентських рахунків, оформлення яких неможливо без відповідної політики державного регулювання і нагляду за діяльністю ТНБ.

Слід зазначити, що до предмета дослідження в даній роботі відносяться й основні види кредитування транснаціональними банками галузей промисловості різних країн. Так, автор, досліджуючи різні види позичок, що представляються ТНБ закордонним промисловим компаніям, відносить до предмета дослідження такі сучасні форми кредитування промисловості, як проектне кредитування, лізинг, факторинг. Далі до предмета дослідження автор відносить і роль ТНБ у формуванні фінансово-промислових груп.

Метою даної курсової роботи є аналіз ролі транснаціональних банків у світових процесах, їх ролі на ринку позичкових капіталів, визначення сучасних напрямків їхньої діяльності, виділення найбільш пріоритетних сфер. Однією з головних цілей роботи є проведення ідеї щодо того, що ТНБ у сучасних умовах є носієм комплексу елементів, що виявляють тенденцію в глобалізації світової економіки. До цілей роботи можна віднести доказ того, що транснаціональний банк є складною структурою, що відбиває багатопланові і багаторівневі процеси, що відбуваються у світі, рівень конкурентної боротьби, ступінь зв'язку банківського і промислового капіталу.

Метою роботи також є комплексний аналіз стратеги транснаціональних банків, їхніх міжнародних зв'язків, організованих структур, маркетингових концепцій.

Розуміння світової економіки як сфери гострої конкурентної боротьби дозволяє затверджувати, що українські банки і компанії можуть ввійти в неї не тільки за допомогою створення могутніх вітчизняних фінансових груп, здатних на рівних конкурувати на світових ринках. Тому метою роботи було вивчення багатого досвіду ТНБ, що необхідний українським банкам як у їхній власній діяльності на світових ринках, так і для того, щоб мати представлення про тих ТНБ, що починають спроби діяти на українському фінансовому ринку.

Методологічною і теоретичною основою даної курсової роботи послужили положення, висунуті закордонними і вітчизняними фахівцями в області діяльності транснаціональних банків. Загальні напрямки функціонування ТНБ розглядаються в роботах таких закордонних учених, як Р. Айзенвейтс, И. Ансофф, Д. Айтман, Дж. Бенстон, М. Ден, Р. Келлер, И. Лаферман, С. Майерс, М. Пебро, П. Роуз, Дж. Сміт, Д. Севедж, Л. Уолл, Р. Хілі, М. Хітт, М. Хол і ін.

Також можна вказати монографії і статті таких російських учених про механізм діяльності банків, транснаціональних банках, як А. Андросов, О. Богданов, В. Кисельов, Л. Красавина, О. Кузнєцов, В. Круглов, О. Лаврушин, А. Мовсеян, А. Молчанов, Г. Панова, В. Севрук, И. Спицин, В. Усоскин, Э. Уткін.

Особливо варто виділити роботи В. Железової, присвячені ТНБ, що надали велику допомогу при написанні цієї роботи - «Американські банки вдома і закордоном», «Міжнародні банки США».

Далі слід зазначити роботи А. Бикова, В. Кузнєцова, А. Мовсеяна, присвячені проблемам глобалізації, що надали велику допомогу при формуванні концепції курсової роботи.

Таким чином, у цій роботі ми спробували виявити наступні особливості транснаціональних банків:

виявлено, що особливості функціонування ТНБ на сучасному етапі зв'язані з процесом глобалізації; ТНБ, з одного боку, є результатом розвитку глобальних процесів, з іншого боку, саме ТНБ привносять у глобалізацію нові стратегії, забезпечують знання виробничих і фінансових ринків і рівня конкуренції, контролюють операції у світовому масштабі, вміють швидко і гнучко маніпулювати ресурсами, поєднуючи свої дочірні компанії, філії і відділення в єдину інтегровану мережу.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат