На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Welcome to the world of tales

Реферати > Журналістика > Welcome to the world of tales

ВСТУП

Про навчальну функцію гри відомо вже давно. Використовуючи її як засіб навчання, відомі педагоги стверджували, що в ній закладені великі потенційні можливості. Ігрові форми роботи на уроці активізують діяль­ність учнів, дають змогу виявити розумові та творчі здібності дітей.

Видатні діячі епохи Відродження (Франсуа Рабле, Бразм Роттердамський та інші) приділяли велику увагу іграм саме під час вивчення іно­земних мов. Але, незважаючи на очевидну доцільність, вони ще недо­статньо використовуються в шкільній практиці.

На уроці ми маємо справу з навчальними іграми, що на відміну від розважальних, мають специфічну методичну мету, яку вчитель повинен завжди чітко собі уявляти, однак ні в жодному разі не слід показувати учням, що його цікавить дидактичний підтекст. Він повинен сміятися і радіти разом з учнями, підкреслюючи тим самим, що його цікавить іг­ровий зміст вправи, а не навчальний. Якщо вчитель розкриє учням свою мету, то гра перетвориться у звичайну вправу. Для вчителя ж будь-яка навчальна гра - де перш за все вправа.

Сам факт, що гра пробуджує інтерес і активність дітей, дає їм мож­ливість проявити себе в цікавій для них діяльності, сприяє більш швид­кому і надійному запам'ятовуванню іншомовних слів та речень, особ­ливо, якщо знання цього матеріалу є обов'язковою умовою активної участі, а в окремих випадках - обов'язковою умовою виграшу.

Гра - це певна ситуація, яка багаторазово повторюється, і кожен раз у новому варіанті. У ході гри виникає змагання. Бажання перемогти мобілізує думку гравців. Мовленнєве спілкування, яке включає не лише власне мовлення, але і жести, міміку тощо, має чітко вмотивований ха­рактер. Для мови гри, не дивлячись на деяку її запрограмованість, ха­рактерна також спонтанність, оскільки перемога залежить від точної та швидкої реакції, правильних та дотепних відповідей.

Таким чином, ми розглядаємо гру як варіативно-ситуативну мовлен­нєву вправу, в ході якої учні набувають досвіду спілкування. Тому гра має бути невід'ємним елементом кожного уроку/й ні в якому разі не протиставлятися "головній" частині уроку. Наприклад, на початку уроку вчитель заходить до класу і пропонує учням вишикуватися у шеренгу. Далі говорить: "Дивіться на мене і скажіть: хто стоїть перший? Хто стоїть другий? Третій? Шостий?" На перший погляд питання просте, але цікаве. Непомітно для себе діти .зосередилися, налаштувалися на урок іноземної мови. Таким чином учні повторили вживання поряд­кових числівників. Урок продовжується: "Відгадайте, що ми будемо робити сьогодні на уроці?" Учні відповідають: "Ми будемо писати. Читати. Слухати." У такий спосіб закріплюємо вивчення майбутнього часу дієслова. Такі ігрові моменти корисно застосовувати на всіх ета­пах уроку. Тоді гра буде органічно пов'язана з уроком, і діти можуть не помітити, що вони грають, їм просто буде цікаво.)Так, бажаючи пе­ревірити, як учні засвоїли слова на попередньому уроці, вчитель запи­тує: "What is there in the bag?". А потім, пояснюючи вживання дієслова тау, може запропонувати гру "Father, may I take one step?" Звісно, спра­ва не в кількості ігор, які ми використаємо на уроці. Йдеться про зага­льну ігрову атмосферу, яка дозволяє вчителеві зацікавити учнів, налаш­тувати їх на сприйняття нового матеріалу чи на закріплення вивченого. Ігри можна використовувати на всіх етапах навчання іноземної мови у школі, однак зміст мовного матеріалу та характер завдань мають бути підібрані відповідно до віку школярів і рівня підготовки певного класу. На початковому етапі навчання особливої уваги заслуговують ігри на просте сприйняття і відтворення матеріалу, а на наступному - на роз­виток в учнів умінь виявляти, зіставляти і порівнювати явища та фак­ти; аналізувати і узагальнювати їх; робити правильні висновки тощо. Гру підбирає вчитель, бо лише він може вирішити, що краще запропо­нувати учням.

Ретельно продумана і добре проведена гра полегшує вивчення і за­кріплення мовного матеріалу (фонетики, лексики, граматики) та сприяє формуванню відповідних умінь і навичок.

Гра є ефективним засобом навчання, що охоплює різні види мовлен­нєвої діяльності (слухання, говоріння, читання, письмо), вона допомагає в оволодінні іноземною мовою, а крім того, учні відчувають емоційне задоволення як у процесі гри, так і при досягненні результатів.

Проведення уроків іноземної мови з використанням ігрового мате­ріалу активізує школярів, сприяє досягненню високої результативності занять та виховує любов до англійської мови.

Ігри створені відповідно до вимог шкільної програми з урахуванням пси­хологічних особливостей та пізнавальних можливостей учнів, і своїм змі­стом спрямовані на розвиток мовлення та самостійну пошукову роботу школярів.

Ігри не підміняють інші форми і види роботи з іноземної мови, а тіль­ки доповнюють їх.

***

Підтема: Зовнішність друга.

Мета: Тренувати вживання лексики уроку в діалогічному мовленні. Тренувати вживання і розуміння двох структур: What/whom do you like?

Обладнання: Підручник, фотокартка або малюнок із зображенням будь-якої людини, "Bodies" (HO1) "Opposites" (HO2), тексти для читання (НО3).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Привітати учнів і ознайомити їх з темою та метою уроку.

Т: The topic is "Your Friend's Appearance". You'll be more aware of how to use the words on the topic in speech and practise the structures "What/whom do you like?".

Warm-up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Writing and Drawing. Запропонувати учням намалювати монстра, інопланетянина та привида, дати їм імена та відповісти на запитання про них.

(HO1): bodies

A Monster

How many heads does it have?___

How many legs does it have? ____

How many noses does it have? ___

How many fingers does it have?__

How many eyebrows does it have?

(name)

An Alien

How many arms does it have? ___

How many eyes does it have?____

How many legs does it have? ____

How many shoulders does it have?

How many mouths does it have? _

(name)

A Ghost

How many hands does it have?__

How many ears does it have? ___

How many big toes does it have?

How many teeth does it have? __

How many knees does it have?__

(name)

2) Reading. Учні показують один одному в парах свої малюнки і порівнюють відповіді на запитання. Найкумедніші малюнки подаються для всього класу.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on homework 1. Контроль домашнього завдання.

Запитати слова і словосполучення впр. 386 (стор. 30-31). Поділити учнів на пари. Учень А запитує в учня В переклад слова англійською мовою, потім вони міняються ролями. Учитель запитує в учнів англійський варіант слів ланцюжком. Той, хто не знає слова, вибуває із гри. Перемагає той, хто назвав усі слова і словосполучення. Запитати опис своєї зовнішності і одягу (впр. 37, стор. ЗО). Зібрати зошити з домашнім завданням, де описана зовнішність і одяг учнів. Запропонувати одно­му учневі взяти будь-який зошит з купи та зачитати опис зовнішності й одягу учня, не називаючи його імені. Інші учні повинні здогадатися, хто автор опису. Виправити помилки в тексті, якщо вони є.

Oral Practice 2. Тренування лексики за темою уроку.

1) Describing a picture. Поділити учнів на пари. Запропонувати їм описати малюн­ки, які вони підготували вдома до уроку, користуючись словами впр. 34 (стор. 29-30) і впр. 38 (стор. 30-31), за такими питаннями, наприклад:

How old is he/she?

Is she/he a dark-haired or a fair haired woman/man?

Is his/her hair straight?

Is he/she a dark-eyed or a blue-eyed boy/girl?

Are his/her eyes large?

What is his/her nose like?

Is she a pretty girl? (Is he a handsome man)?

What has she/he on?

Учні можуть додати свій опис фотокартки.

2) Writing. Поділити учнів на пари, запропонувати розглянути фотокартку "Opposites".

(Н02):

Учні розглядають фотокартку і заповнюють пропуски у тексті.

Учень А — текст № 1, учень В — текст № 2.

Текст № 1

She is ________. She has ________ hair. Her face is ________. Her nose is ________. She is a ________ woman. She is wearing ____________________________.

Текст № 2

He is ________. He has ________ hair. His face is ________. His nose is ________. He is a ________boy. He is wearing ____________________________.

(НО3):

Зібрати в одну групу учнів А, а в іншу учнів В. Запропонувати порівняти їх описи малюнка. Один учень з групи зачитує найкращий варіант опису малюнка.

Presentation 3. Ознайомлення учнів зі структурою "What/Whom do you look like?" Запропонувати учням прочитати речення впр. 42 (стор. 31), впр. 386 (стор. ЗО), впр. 24 (стор. 27-28) звернути увагу на їхню структуру і знайти відповіді на запитання: What do you look like? та Whom do you look like? Підкреслити різницю між питаннями. Перевірити відповіді учнів (роботу вони виконують індивідуально або в парах).

Practice 4. Практикування учнів у вживанні нових структур у мовленні.

1) Writing. Дати завдання учням самостійно письмово дати відповіді на запитання:

What do you look like?

Whom do you look like?

Впр. 43 (стор. ЗІ). Розбити учнів на пари, запропонувати їм поставити один одно­му запитання впр. 44 (стор. 31) і дати свої відповіді на них.

2) Acting out. Поділити учнів на пари. Кожному учневі роздати ролі впр. 45 (стор. 31—32). Учні спочатку про себе читають текст своєї ролі і виправляють інформацію стосовно своєї зовнішності. Потім розігрують діалог у парах. Учитель викликає декілька пар продемонструвати свої діалоги всьому класу.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Впр. 46 (стор. 32) письмово.

Summarizing 2. Підведення підсумків уроку.

Оцінити роботу учнів. Your marks are...

Запитати, що вони зробили на уроці, про що нове дізналися.

Т: What did you learn at the lesson?

Did you like to describe pictures?

***

Підтема: Їжа. Здоров'я.

Мета: Ознайомити учнів з новою лексикою теми.

Вчити вживати її в усних висловлюваннях.

Мовний матеріал: питальні структури.

Обладнання: підручник, тематична картина «Продукти харчування», римування "Do you want?" (HO,), карт­ки для інтерв'ю "Opinion Poll" (HO2)1.

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ Aim 1. AIM Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we'll start learning how to speak about food and meals. That's why you'll have to remember and learn how to use the vocabulary necessary for you to talk, to ask and answer about your food preferences, about cooking your favourite dishes and about meals with your family.

Warm-up 2. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Eliciting the target vocabulary already familiar to pupils to see how many words they know and involve everyone in the presentation. Повторення знайомих учням ЛО теми. Talk T — СІ:

Т: How are you feeling now? As for me, I'm a bit thirsty. I'd like to have a glass of

juice right now. And what about you?

Are you thirsty or hungry?

O.K. Close your eyes and think of food and drinks.

Now, write down what first five things have come to your mind.

2) Forming groups. Формування груп.

T: Count off from A to D. All the A's form the first group, all the B's form another group, then C's and D's also get together.

3) Discussion. Обговорення виконаного завдання.

T: Work in groups. Compare your lists and say why you thought of those things. (Suggestions: It is tasty, healthy; it is easy to cook, your favourite dish; you always have it after school; you would like to make it yourseff, etc.)

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Presenting Vocabulary 1. Семантизація нової лексики впр. 62 (стор. 71) за допомогою наочності.

Food:

Dinner Starters: soup, beetroot soup, salad, sandwich

Main Dishes: cutlet, beefsteak, potatoes (fried, boiled, mashed), sausage, porridge

Dairy products: sour cream, curds, cheese

Sweet (Dessert-amer.): pie

Drinks: black/coffee with milk, juice

Spice: mustard

T: Complete the lists with the words you already know about food.

Vocabulary Practice 2. Фонетичне відпрацювання введеної лексики.

У структурах (group work)

І like/don't like.... '

I'd like to have... for dinner/lunch.

Do you want...?

* Pronunciation drill (Chant).

Do You want?

Do you want chicken? Do you want cutlets?

Do you want fish? I think they're nice.

Do you want an omelette on a dish? Do you want spaghetti?

Please and thank you we can say Do you want beans?

When we want our food today. Do you want pizza?

Do you want chips? Say please, yes please.

Do you want rice?

T: If you try to make up a rhyme you can continue this chant at home.

Use the dictionary if necessary.

Speaking Practice 3. Тренування учнів у вживанні лексики в непідготовленому спілкуванні.

Interview game "Opinion Poll".

• Step 1.

Divide the class into groups of equal size. Each group receives one topic in the Opinion poll.

(HO2):

FOOD

Breakfast

You have to find out what the other people in your class usually have for breakfast. Each of you prepares an interview card which could look like this.

Name

food?

drink?

Lisa

cornflakes

milk

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат