На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Важливі явища і події камяного віку

Реферати > Історія Всесвітня > Важливі явища і події камяного віку

Навколишнє природне середовище

Фізичний тип

людини

Залюднення

України

Культура і

релігія

Кам‘яна

могила

В палеоліті то наступав з півночі, то відступав льодовик (льодовиковий період). Іноді льодовик сягав Дніпропетровська. З переходом до мезо-оліту льодовик розта-нув, сформувалися су-часні природно-кліма-тичні пояси, сучасна річкова система.

В ранньому палеоліті існували послідовно пітекантропи, неандер-тальці, в пізньому палеоліті з‘являється людина розумна. Най-давніші знахідки реш-ток людей на терені України належать неандертальцям.

Відбувається поступо-во протягом раннього палеоліту з Балкансь-кого півострова. Перші люди з‘явилися на те-рені України від міль-йона до півмільйона років тому. Найдавні-ше поселення біля се-ла Королеве на Закар-патті.

У ранньому палеоліті ві-рування та мистецтво не існували або були в зародковому стані. У піз-ньопалеолітичну добу з‘являються перші фор-ми вірувань – тотемізм, анімізм, магія. З‘являєть-ся і мистецтво, яке було тісно пов‘язане з магією. Зокрема музичне (на Україні знайдено кістяні флейти в Молдово, ком-плекс ударних інструмен-тів у Мізині), прикладне і образотворче (розпис кі-сток мамонта, різбляні жіночі статуетки). Уніка-льною паим‘яткою є різь-блені браслети з Мізина та інші знахідки.

Видатна пам‘ятка ду-ховної культури дав-нього населення Укра-їни. Розташована біля Мелітополя Запорізь-кої області. Містить по-над тисячу зображень від часу пізнього пале-оліту до епохи бронзи. Найцікавіші зображен-ня у Гроті Мамонта, який вважають своєрі-дним храмом мислив-ської магії.