На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Шпаргалка по інформатиці

Реферати > Комп'ютерні науки > Шпаргалка по інформатиці

Розділ 1 ППО та якість програмної продукції

1. Комп’ютерізація-процесс розвитку індустрії комп’ютерних виробів і послуг і їх широке використання в сусп-ві, це наси щення в-ва, засобів транспорту, зв’язку, сфери упр-ня, науки, освіти, попиту обчисл. технікою.

2. Осн.причина стійких і швидких темпів впровадж.сис-м обробки данних і ПЗ є можл-сть підвищення продсті праці в усіх сферах людської д-сті за рахунок використання ЕОМ

3. Осн.тенденції розвитку сис-м обробки данних:

Обч.сис-ми висок.прод-сті, які склад.базу нових інф.технологій.

Мережи передачі данних і сусп. БД і передачі знань.

Нові інф.технології та сис-ми штучного інтелекту.

4) Засоби прискорення розробки та впровадж.інф.систем.

4. Для фун-я сис-мы обр-ки Д.надо состав ресурсов:

1.тех.средства 2.труд.ресурсы 3.програмні засоби

5. Ф-ции ПО:

1. Управ.техн. средств., направленно на выполнение всех действий, необходимых для обработки Д.

6.2. Реализация opt c т. зр. квалиф.пользователя уровня общения между человеком и выч.маш

7.2. Реализация opt c т. зр. квалиф.пользователя уровня общения между человеком и выч.маш

8. ПО ЭВМ-это сов-ть пр-м и док-ции на них, предназначен ная для реал-ции на ЭВМ целей и за-дач пользователя. ПО (всис-ме обр-ки Д) - сов-ть инф-х эл-тов, образующая сов местно с техн. обеспечением сис-му автомат. обр-ки Д. для пользователя.

9. В состав систем ПЗ входять:

1) заг. або системне ПЗ 2) прикладне або спеціальне ПЗ

10. В состав систем ПЗ входять:

1) заг. або системне ПЗ для автоматизації розробки пр-м і в

певній мірі алгоритмів для орг-ції обчисл.процесу та кон тролю за його виконанням на ЕОМ.

2) прикладне або спеціальне ПЗ для розв’язання конкр.з-ч у різних сферах людськ.д-сті. Воно разом з технічн.засобами та заг.пр-ним забеспеченням становить спеціалізовану систему обробки данних.

11. Прикладне або спеціальне ПЗ для розв’язання конкр.з-ч урізних сферах людськ.д-сті. Воно разом з технічн.засобами та заг.пр-ним забеспеченням становить спеціалізовану систему обробки данних.

12. Склад загального програмного забеспечення: +операц. систему, +систему пр-ння; +системні обслуговуючи пр-ми, +засоби контролю та діагностики.

13. Склад загального програмного забеспечення: +операц. систему-комплекс керуюч.пр-м, які забеспеч.функц-ня ЕОМ, вкл.план-ня, упр-ня ресурсами ЕОМ, виконання з-ч за запи тами кор-чів, упр-ням вв., вив. данних, +систему пр-ння комплекс засобів для розробки та налагодження пр-м: мови пр-ня, транслятори, різні обслуговуючи пр-ми для редагув. текстів і налагодження пр-м+системні обслуговуючи пр-ми-призначені для викон.типов.дій з носіями данних (ініціалізація дисків, перевірка дисків на наявність пошкод жених ланок, оптимізація розмішення ф-лів на дискі, інше), +засоби контролю та діагностики-перевірки непошкодженності окр.пристроїв та локалізації пошкодженностей

15. Склад ППЗ: для розв’язання конкр.з-ч різних сферах людськ.д-сті. Воно разом з технічн.засобами та заг.пр-ним забеспеченням становить спеціалізов. систему обробки данних. Склад: +пр-ми окремого кор-ча, +прикладні пр-ми, + пакети прикладних пр-м

16. Склад: +пр-ми окремого кор-ча-розв’яз.специф.з-ч, жор стко закладені особл-сті сис-ми обробки данних конкр.орг ції, +прикладні пр-ми-універсальність,ширлоке розповсюд ження, + пакети прикладних пр-м-осбл.форма прикладн.пр-ми,багатофункц.комплекс взаємопов’яз.пр-м, має певні правила побудови.

17. Ознаки т-ру: 1) ПЗ створ-ся не для власн.споживання, а на продаж, 2) Пр-ні засоби призначені для задоволення по-треб кор-чів по авт-ції їх з-ч=>мають споживчу вартість. 3) У процесі в-ва пр-них засобів витрач.жива і упредметне-на праця.

18. Пр-мное изделие- это пр-ма на носителе Д, явл-ся пр-том пр-го пр-ва. (его особенности: 1. Разр.не знаком с польз. и требования к майб. пр-ту формирует сам=> спеціаліст в ПОбласті; 2. ПИзделие д. сохранять работо-способность в широком диапазоне конфігур.техн. ср-в і різному систем-ному пр-мному середовищі=>вимоги до мобільності пр-них виробів.; 3. Кор-ч запровадж. пр-ний виріб чи самі, чи зі стороньою допомогою,но не від розробника допомо-га=>вимога до простоти наладнання пр-ного виробу ; 4. Проблеми, що вникають під час застосування пр-ного ви-робу кор-ч повинен вирішувати шляхом листування або через посередника=>різко зро-стають вимоги до док-ції та заг.якості пр-ного виробу.

19. Осн.направл.разв.прог-ния: 1) Совершенствование техноло-гии разработки пр-м за счет внедрения в програ-е традиц. приемов пром-ного пр-ва.2) Авт-тизация прог-ния. 3) Раз-работка м-дов и ср-ств авт-зации проектирования ПО.

20. Автом-ция прог-ния. Мета АП-підвищ.прод-сті праці за умови покращ. якості пр-кції. АП-это предоставление по-льзов-лю наиблее простого и удобного языка для его вза-имодействия с ЕОМ в процессе решения поставленной з-чи, на сегодня выделяют: -языки прог-ния высокого уров-ня; -ППП (пакеты прикладных программ) )

21. Совершенствование технологии разработки пр-мм за счет внедрения в програ-е традиц. приемов пром-го пр-ва. Понятие технологично-сти включает в себя: *качв-во пла-нирования пр-са разр-ки отд-ных компонент и всего ПИ; *ур-нь упр-ния коллектива спец-стов, ведущих разработ-ку и орг-цию контр. за объектным состоянием разрботки ;*ур-нь авт-зации пр-са разработки пр-мы; *оценка выпо-лненного Vр-т и его кач-ва на отдельных стадиях проекти-рования и по завершению разработки.

22. При выборе ППО утсанавливается :

1) возм-сть исп-ия в исх виде: 1.оценка выходн. полезно-сти пр-мы; 2.оцінка рівня якості пр-ми: наскільки надійно еф-но м. її використовувати у початковому вигляді; 3.оц-інка співвід-ня фін., техн. і трудов. ресурсів кор-ча та умов експл-ції пр-ми .2) возм-сть развития и модификации-: (*уровень модифицируемости пр-мы: - это степень просто-ты внесения в нее изменений, к-рая зависит от кач-ва док-ции, стр-ры пр-мы, уровня читабельности текста пр-мы и уровня ее отлаженности .) 1. Необх.понимать внутр. стр-ру пр-мы в целом и призначення окр. її частин. 2.вияв. эл-ти, що підляг.модифікації та зрозуміти, як вони реалі-зовані.3.оц.рівень її модифікування, який видбиває можл-сть внес.змін в пр-ми без значних витрат часу і пра-ці.

23. М-ды упр-ния кач-вом.1) орг-ные.2) технологичес-кие При разработке ПО осущ-тся :1) Оцінка, выбор альтернатив-ных проектн. решений.2) Выбор технологич. ср-в и м-дов разработки прогр-ного пр-кта по его техничеким х-кам: +без застос-ня стандартів на прогр-ня; +із викори-стнанням принципів модульного прогр-ня; +із дотрим. принципів модульного прогр-ня; +шляхом нисхідного проектування; +із застос. мозаїчного або складального програм-ня.3) контрольз за ходом разработки.4) провер-ка соответствия якості прогр. продукта его технческим х-м

24. Св-ства ППр-та - его оличит.особенность, кот-я м. прояв-ляться при создании, исп-нии, ан-зе или изменении. Кач-во ПП Это сов-ть св-ств продукта, к-рые обуславливают его пригодность удовлетворять заданные или предпола-гаемые потребности в соответвии в его назначением. Уро-вень пригодности ПП это степень удовлетворения потреб-ностей, предсталения посредством конкретного набора хар-к кач-ва .

25. При разработке ПОбеспеч. осущ-ся :

1) Пошук серед багатьох варіанів реалізації поставленної з-чі такого, який би забеспечив компроміс між витрата-ми на в-во і екксплуатацією пр-ми та рівнем її якості2) Вы-бор технологических ср-в и м-дов разработки програм-много пр-та по его техничеким хар-кам: +без застос-ня стандартів на програмув-ня; +із використнанням принци-пів модульного програмув-ня; +із дотрим. принципів мо-дульного прогр-ня; +шляхом нисхідного проектування; +із застос.мозаїчного або складального програм-ня.Існує велика к-сть м-дів і засобів пр-м, які дозволяють створюв. працездатні пр-ми, що маютьпевн.рівень якості. 3) конт-роль за ходом разработки .Мета-запобігання проникнен-ня в пр-му помилок. Часті превірки на яких розглядається невелика порція м-ла має перевагу над тривалими, але рід-кими обговореннями.

26. Обобщенный показатель кач-ва

Э=Эисп-Сзатр

Э-эк. эффект, представляющий собой суммарную эко-номию всех производительных ресурсов, кот-ую получает н/х в рез-те пр-ва и исп-ия пр-та .Эисп-эффект, получен-ный в ед.времени и обусвовленный применением данного пр-та. Сзатр -это стомостые затраты на раз-ку, экспл-цию и сопроводение ПП. Сзатр=Сразр+Сэксп+Ссопр.

27. Жизнен-ный цикл ПП: Ст-сть разработки включает зат-раты на непосредственную разр-ку, затраты на аппарат-ные ср-ва, затраты на технгологические ср-ва. Ст-сть эк-сплуатации затраты на непосредствен.эеспуатацию, поте-ри в следсвие ограниченных ресурсов (технических, пр.), потери вследсвие отказов в р-те пр-мы. Ст-сть сопровож-дения затраты на утранение ошибок, затраты на раз-вите и модернизацию пр-мм

28. Ф-ры, влияющие на стоимостные затраты :1) на ст-сть разр-ки: - объем разарбатыва-емой пр-мы; -соложность ;-на-значения; -исползуемый языке програмирования; -квали-фикация разработчиков; -исползуемые м-ды раз-ки ;-сте-пень применяемост ранее разрабтанного ПО; -орг-я упр-я разработкой ;-ограниченость технических хар-к; -размеры и стр-ра инфомац. базы; -стабильность требования ползо-вателей.2) на ст-сть эксплуатации :-ст-сть ма-шинных ре-сурсов; -оплата труда персонала; -обеспечиваемый интер-фейс ползователей с ПП; -простота ввода данных ;-техни-ческие хар-ки ЭВМ; -ур-нь отлаженности ПП; -защита от искажения исх. Д; на-личие ср-в защиты от отказов.3) на ст-сть сопровождения: -кач-во док-ции ;-обозримость стр-ры ПП; -читабельность текстов пр-мы; -изменение требо-вания пользователя; -повторное программирование для д-сти сис-мы ;-изменене стр-ры Д; -изменение аппаратных ср-в; -совершенствование док-ции

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат