На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Побудова гіпотези та стан її розвитку. Роль гіпотези у пізнанні

Реферати > Логіка > Побудова гіпотези та стан її розвитку. Роль гіпотези у пізнанні

Побудова версій в судовому слідстві, як і любої гіпотези, складається з двох етапів. Перший етап – аналіз окремих фактів і відносин між ними; другий етап – синтез фактів.

Аналіз фактів. В процесі побудови версій, щоб вияснити характер злочину і осіб, винних у його скоєні, необхідно аналітично дослідити даний фактичний матеріал. Мета аналізу – виділити серед великої кількості фактичних обставин такі, які певним чином пов’язані зі злочином. В процесі аналізу важливо виявити серед різноманітних фактичних обставин дещо спільне, а саме наявність їх зв’язку зі злочином. Види умовиводів, за допомогою яких аналізуються факти, бувають різними, що залежить не лише від особливості самих фактів і зовнішніх умов, але і від характеру раніше отриманих знань. Якщо слідуючий надає перевагу загальним знанням, його вивід протікає у формі дедуктивних умовиводів.

В процесі аналізу використовують знання з окремих випадків і фактів, котрі зустрічались при розслідування інших справ, тобто будують умовивід по аналогії, співставляючи одне явище іншому.

Аналіз фактів може протікати і у формі індукції. Наприклад, по співпалим ознакам почерків слідчий робить висновок, що це робота однієї особи. В результаті аналізу вирішується задача відношення доказового матеріалу: із кількості досліджуваних фактів вибирають ті, котрі дають основу для підстави про їх зв’язок зі злочином.

Синтез фактів. Для того щоб зробити наступний крок, необхідний синтез емпіричного матеріалу.

Розслідування злочинів потребує розвиненого аналітико-синтезуючого мислення, уміння виявляти серед них особливе, специфічне. Це дозволяє встановити весь ланцюг причинного зв’язку, пізнати ті факти, котрі лежать на початку цього ланцюга, і котрі обумовили появу всіх інших обставин.

Гіпотеза в науці, як і версія в судовому слідстві, вважається складеною, якщо задовольняє такі вимоги:

Гіпотеза має бути несуперечливою.

Вона має бути принципово провіряючою, а що стосується судової версії, то і допускати перевірку фактами.

Гіпотеза вважається складеною правильно, якщо вона основана емпірично та теоретично.

Евристична функція гіпотези оприділяється її інформативністю.

При дотриманні вказаних вище умов в судовому слідстві приходять до такого знання про обставини злочину і його учасників, котре являється достовірним, єдино можливим і не викликає сумнівів у своїй істинності.

Велика роль гіпотези і в пізнанні. Закони науки і теорії до їх підтвердження пройшли стадію гіпотези. Вчені неодноразово підкреслювали велику роль гіпотез. М.В. Ломоносов писав, що гіпотези представляють єдиний шлях, що веде до великих відкриттів.

На даний час висовується цілий ряд гіпотез відносно створення єдиної теорії, котра б описувала всі фізичні явища, включаючи явища мікросвіту і мегасвіту.

Крім того, гіпотеза використовується в школі на уроках фізики, хімії, біології та ін., в практиці навчання та виховання.

Таким чином, можна з певністю вважати, що гіпотеза являється формою знань у всіх науках, а також у всіх інших (не лише наукових) відгалуженнях знань.