На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Методологічна схема процесу формування потреб та реального споживання

Реферати > Макроекономіка > Методологічна схема процесу формування потреб та реального споживання

Усі розглянуті вище фактори, які визначають і обмежують процес формування потреб індивідуальних споживачів, відносимо до групи внутрішніх факторів, що впливають на рівні країни.

Однак економіка окремої держави розвивається не ізольовано від економіки світового господарства: вона впливає на економіку інших країн, і, безперечно, разом з тим відчуває на собі їх вплив. Тому необхідно враховувати міжнародний розподіл праці. Загальний експорт України склав [49, 51, табл.1.2. ] (в млн. доларів США) за 1994 р.- 10 272,1, за 1995 р. – 13 128, 1996 р. – 14 331, 1997 р. – 14 231,9 тоді як загальний імпорт - 45,3, 15 484, 17 623,9 і 17 128 відповідно, у тому числі: експорт холодильників у шт. відповідно по 1993-1995 роках 42 241, 17 615, 2 643, а імпорт – 4 644, 9 443, 2 844, експорт телевізорів у шт. – 72 028, 17 546, 332, тоді як їх імпорт 14 737, 28 234, 38 894, експорт пральних машин склав відповідно у шт. 50, 16, 1, а їх імпорт – 4 932, 61 810. Ці цифри свідчать про залежність між індивідуальним споживанням, та балансом експорту - імпорту окремо взятої країни.

Таблиця 2

Зовнішня торгівля України в 1994-1995 р.р. (у млн. дол. США )

Операції ЗЕД

1994 р.

1995 р.

1996 р.

1997 р.

Експорт

10272,1

13128,2

14331

14231,9

Імпорт

54,3

15484

17623,9

17128

Обґрунтовуючи розроблену послідовно-логічну схему формування потреб і диференціацію всіх факторів впливу на їх формування і реальне споживання, відзначаємо:

єдино правильним і доцільним для визначення потреб індивідуальних споживачів у будь-яких товарах є метод, який передбачає визначення потреб через дослідження наявних у сім’ї благ, тобто реальне споживання; виникнення на цій основі певних стереотипів споживацької поведінки; визначення реальних потреб споживачів у певних товарах;

процес формування реальних потреб відбувається у сім’ї, причому самі сім’ї внутрішньо неоднорідні і характеризуються віднесенням до певного типу - демократичного чи диктаторського;

в науковій літературі зустрічаємо різні підходи і способи до класифікації факторів та умов впливу на формування потреб та індивідуальне споживання, однак це не змінює суті проблеми;

виділяємо умови, які обмежують формування потреб і споживання (дохід), і умови, які визначають цей процес, і які, у свою чергу, також можна відповідно прокласифікувати;

вивчення і дослідження впливу на процес формування потреб у визначених благах є основою для визначення відповідних потреб самого споживання.

Література

Агабабьян Э. Потребности населения в развитом социалистическом обществе // Вопро-сы экономики.- 1974.- № 5.

Баранова Л.Я. Личные потребности. - М., 1984.

Бельчук В.И. Закономерности личного потребления в развитом социалистическом обществе /Моск. ин-т нар. хозяйства им. Г.В.Плеханова. М., 1974.

4. Брентано Л. Опыт теории потребностей.- Казань., 1921.

Бурачас А.И. Моделирование личных расходов в развитых капиталистических стра- нах. - М.: Наука,1975.

Вальтух К.К Целевая функция потребления: анализ и практическое использование. - Новосибирск: Наука. Сибирск.отд., 1980.

Всесоюзная научно-практическая конференция по проблемам радикальной экономической реформы: Материалы для обсуждения на секциях. - М.: Экономика, 1989.

Геллер Г., Ходош Ю. Методы определения потребности в калориях и пищевых веществах в среднем на душу населения.- М., 1969.

Герасимчук Г.В. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник для вузів.-К: Вища шк., 1994.-327с.

Гордон Л.А., Волк В.Л., Генкин С.Е., Клопов Э.В., Соколова С.Н. Типология сложных социальных явлений // Вопросы философии. - 1969.- № 7.

Давидович В.Я., Лахман И.Л., Назаров Р.С., Френкель М.Г. Методы прогонозирования спроса. - М.: Экономика, 1972.

Дмитриевский Ю.Д. Территориальный аспект экономики развивающихся стран: методические и типологические подходы / Под ред. Г.Б.Лаврова.- Л.: Наука, 1983.- 167 с.

Евстигнеева Л.П. Формирование потребностей в развитом социалистическом обществе. - М.: Мысль,1974.

Иванчук Н.В. Потребности социалистической личности. – М.,1986.

Кириченко Н.Я. Рациональный потребительский бюджет населения СССР. - М.: Знание, 1974.

Корженевский И.И. Основные закономерности развития спроса в СССР. - М.: Экономика, 1965.

Крутиков Ф.А. Изучение рынка товаров народного потребления (проблемы, решения). - М.: Экономика, 1972.

Куделин Э.Г. Диалектика производства и потребностей. - М., 1977.

Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. - Санк-Петербург: Наука, 1996.

Левин А.И. Научно-технический прогресс и личное потребление. - М.: Мысль, 1979.

Левин Б.М., Левин М.Б. Мнимые потребности. - М., 1986.

Левин Б.М. Социально-экономические потребности: закономерности формирования и развития. - М., 1974.

Логунов В.Н. Закономерности развития личных потребностей в социалистическом обществе. - Воронеж., 1975; /Новая советская литература по общественным наукам. Экономика. – ИНИОН АН СССР.- 1976.- № 6.

Логунов В.Н. Общественная динамика потребностей и потребления.- Изд.-во Воронежского ун-та, 1971.

Локшин Р.А. Спрос, производство, торговля.– М.: Экономика, 1975.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч.- Т.25, ч.II.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч.- Т.23.

Межвузовская конференция по методам изучения потребностей населения в товарах народного потребления : Тез. докл. - М.: Изд. Моск. ун-та, 1968.

Методологические вопросы исследования спроса и предложения: Тез. докл. Всесоюзн. научн. конференции.-М.: Академия наук СССР, 1979.

Мисько О.Н. Особенности изучения рынка товаров народного потребления. Вопросы экономики. - 1987. - № 7.

Михайлов Н.Н. Социализм и разумные потребности личности.- М.,1982.

Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг.- К., 1994.- 190 с.

Об опыте применения метода моментных обследований к изучению потребительских бюджетов.- М.,1964.

Олдак П.Г. Взаимосвязь производства и потребления: критерии и оценки. - М.,1966.

Пастухов И.С. Экономические интересы, разделение и потребление при социализме.- Воронеж., 1987.

Пашкус Ю.В., Мисько О.Н. Введение в бизнес. - Л.: Северо-Запад, 1991.- 229 с.

Петроченкова Н.В. Качественные сдвиги в структуре личного потребления при социализме. - М.,1988.

Потребности, доходы, потребление: Методология анализа и прогнозирования народного благосостояния / Н.М.Римашевская, Л.И.Лахман, А.И.Левин и др. - М.: Наука, 1979.

Потребности и спрос в развитом социалистическом обществе: Науч. трн. Моск. ин-та нар. хоз-ва имени Г.В.Плеханова.- М.,1979.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат