На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Наслідки порушення макроекономічної рівноваги

Реферати > Макроекономіка > Наслідки порушення макроекономічної рівноваги

дані про відносні ціни своєї продукції і орієнтацією на пе-

редбачувані ціни. Якщо реальні ціни перевищують перед-

бачувані, виробник збільшує випуск.

5. Модель "жорсткої зарплати" пояснює збільшення випуску

зменшенням реальної зарплати і зростанням зацікавленості

підприємців у наймі додаткових працівників. Це може відбува-

тись в умовах відносно стабільної зарплати і змінюваних цін.

6. Модель "жорстких цін" поянює зростання випуску немож-

ливістю для частини виробників часто змінювати ціни, що по-

роджує потяг до завищення цін. Тут очікування підвищення цін

спричиняє це підвищення в дійсності. Відповідно, зростає ви-

пуск.

7. Модель "реального економічного циклу" пояснює збільшення

пропозиції (випуску) технологічними змінами і збільшенням за-

гального попиту через зростання попиту на продукцію нових

технологій та збільшення державних витрат.

8. Інфляція існує у двох видах: як інфляція попиту і витрат.

Інфляція попиту може бути ініційована або зростанням якогось

елемента сукупних витрат (найчастіше - збільшенням державних

витрат), або ж зростанням грошової маси.

9. Інфляція витрат спрчиняється раптовим підвищенням цін на

елементи виробничих витрат:сировину,енергоносії,працю.Інфля-

цію витрат називають "шоком пропозиції",бо у цьому разі зрос-

танння цін поєднується із скороченням випуску.

10.Монетаристське пояснення інфляції зводить їїпроблему насам-

перед до зростання грошової пропозиції.Доводиться існування

залежності між швидкістю обертання та ставкою процен-

та.Остання розглядається як така,що може контролюватись і ко-

ригуватись.

11.Кейнсіанське пояснення інфляції грунтується на зв'яз-

ку:"зарплата - граничні витрати - ціни".Його узагальненням є

крива Філіпса,яка,крім усього іншого,відображає "компрміс"

між інфляцією та безробіттям: зменшення безробіття "ком-

пенсується" збільшенням інфляції.

12.Особливим видом є інфляція,що пов'язана зі спадом.°ї особ-

ливість полягає в тому,що вона зумовлюється збільшенням су-

куппного попиту,а намагання обмежити її шляхом обмеження по-

питу спричиняє лише скорочення випуску і дедалі вищі ціни.Мо-

дель інфляції,пов'язаної зі спадом, досить точно відтворює

ситуацію,шо нині існує в Україні.

13.Втрати від інфляції поділяють на дві групи: спричинені пе-

редбачуваною і непередбачуваною інфляцією. Втрати від непе-

редбачуваної інфляції є більш вагомими. Особливо обтяжливі

для суспільства наслідки гіперінфляції.

14.Традиційні антиінфляційні заходи - це контроль над зар-

платою та цінами, індексація доходів, політика податкового

регулювання та заходи, що дістали назву "концепції пропо-

зиції". Антиінфляційні заходи в Україні здійснюються за прин-

ципом "стій-іди".

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат