На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Неокейнсіанські макроекономічні моделі

Реферати > Макроекономіка > Неокейнсіанські макроекономічні моделі

1.Модель IS - LM (товарний та грошовий ринки).

Крива IS.

Крива LM.

Теорія надання переваг ліквідності.

Побудова і доведення кривої LM.

Вплив коефіцієнтів на характеристику кривої LM.

Логічно-структурні схеми на моделі IS-LM.

Ефект витіснення.

2.Модель Манделла - Флемінга (рівновага товарного,

грошового і зовнішнього ринків).

Доведення і відображення моделі Манделла-Флемінга в

координатах і, Y .

Модель Манделла-Флемінга в координатах q та Y при

плаваючому курсі.

Модель Манделла-Флемінга в координатах q та Y при

фіксованому курсі.

3. Різноманітні пояснюючі моделі макроекономічної рівноваги.

4. Стан та чинники макрорівноваги в економіці сучасної

України.

1. Як зауважує видатний економіст Пол Самуелсон з приводу кни-

ги Кейнса "Загальна теорія зайнятості,процента і грошей ","са-

ма кейнсіанська система викладена в ній незрозуміло...Спалахи

осяяння та інтуіції поєднуються з нудною алгеброю".Саме тому

у кейнсіанської теорії було багато інтерпретаторів,які пропо-

нували своє розуміння і водночас доповнювали та розвивали

погляди Дж.М.Кейнса.

Чим коpисною для pозуміння загальної pівноваги є модель

IS-LM? Перш за все вона дає можливість врахувати більше змін-

них,тобто повніше відображає реальні зв'язки між явищами.

Розглядаючи елементи сукупних витрат, ми прийняли,що рівень

інвестицій є фіксованим. Але таке припущення надто спрощує

дійсність. Адже інвенстиції залежать,принаймні,від ставки

процента.Функцію інвестицій можна визначити так:

I=I (i), де i - ціна позички або норма процента.

Грошовий ринок впливає на ринок товарів через зміну нор-

ми процента, а сам він "відчуває" на собі впливи товарного

ринку завдяки зміні обсягів доходів (витрат).

У найбільш загальний спосіб модель IS-LM можна визначити

як пояснюючу модель взаємозв'язку товарного та грошового

ринків./Як розуміти назву моделі IS-LM ? Двома частинами мо-

делі є криві IS та LM. Назва кривої IS походить від перших

літер англійських слів investment (інвестиції) та save (за-

ощадження). Відповідно LM - від перших літер слів

liquidity (ліквідність) та money (гроші).У моделі Хікса,од-

нак, не враховано ринок праці, хоча багато дослідників вважа-

ли, що таке ігнорування ринку праці збіднює інтерпретацію

кейнсіанської теорії.Пізніше Елвін Хансен розширив власне мо-

дель IS-LM,додавши до неї рівняння і графік рівноваги на рин-

ку праці.Тому часто модель IS-LM називають моделлю Хікса-

Хансена.Ми розглянемо модель IS-LM ,без врахування ринку

праці/.

1.1. Крива IS. Врахування впливу ставки процента i, яка фор-

мується на ринку інвестицій, на величину загальних доходів Y

дає можливість побудувати криву IS. Вона показує всі ком-

бінації ставки процента i та випуску Y, при яких товарний ри-

нок перебуває у стані рівноваги.

Виведемо рівняння кривої:

AD = C+I+G

C = Cr + c”(1-t)Y

I = Ir - bi ,де b - коефіцієнт еластичності інвестицій за

процентною ставкою.

G = Gr

AD = Y

Із вищенаведених рівнянь випливає:

Y= Cr+Ir+Gr+c”(1-t)Y-bi

Якщо позначити Cr+Ir+Gr як E, то матимемо:

Y= E+c”(1-t)Y-bi

Y-c”(1-t)Y (E-bi)

--------- = ---------

Y Y

E-bi 1

1-c”(1-t) = ----- звідси Y = ---------- (E-bi)

Y 1-c”(1-t)

1

Якщо --------- позначити як α, то матимемо такий варі-

1-c”(1-t)

ант формули кривої IS:

Y= α(E-bi)

Що можна сказати про криву IS, виходячи з вищенаведеної

формули?

1.Ця лінія є спадною, оскільки коефіцієнт b має від'ємне зна-

чення.

2.Чим більшим є α, тим більше лінія нахилена до горизонтальної

осі; при великих значеннях незначні зміни ставки процента i

призводять до значних змін обсягу випуску Y, і навпаки.

3.Коефіцієнт тим більший, чим більшою є гранична схильність

до споживання і меншою частка податків у доходах.

4.Збільшення або зменшення E зсуває лінію IS праворуч або

ліворуч.

Тепер побудуємо лінію IS, спираючись на графіки рівнова-

ги ринку товарів та інвестицій (система графіків1).

1)ринок товарів

2)графік IS 3)ринок інвестицій

1. Графік кривої IS побудовано в координатах Y та i шляхом

поєднання інших графіків.

2. Для побудови графіка IS приймаємо, що відбулося збільшення

ставки процента від i1 до i2 (графік ринку інвес-

тицій).Обернений зв'язок між ставкою процента та інвестиціями

(функція I=I-bi)зумовлюєте,що при збільшенні ставки процента

інвестиції зменшуються: i I(i) ;

3. Зменшення інвестицій спричиняє відповідне зменшення зап-

ланованих витрат AD.На " кейнсіанському хресті" (графік ринку

товарів) це відобразиться зменшенням Y.

Крива IS є більш пологою при умові, якщо :

чутливість інвестицій (b) до динаміки ставки процента велика;

гранична схидьність до споживання (с ) велика;

гранична ставка оподаткування (t) невелика.

4. Лінія IS представлена як обернена залежність між ставкою

процента i та загальним доходом(випуском) Y: чим більше i,

тим менше Y.Точка А на ній є комбінацією меншої ставки про-

цента i1 та більшого випуску Y1 , точка В - більшоі ставки

процента i2 та меншого випуску Y2 .

1.2. Крива LM. Врахування ринку грошей та його взаємодії з

ринком товарів дає змогу побудувати також криву LM. Отже кри-

ва LM – це лінія, що показує різні комбінації випуску Y та

ставки процента i,коли остання зазнає впливів грошового ринку.

1.2.1. Для того,щоб зрозуміти суть лінії LM,треба розкрити

фундаментальні засади так званої теорії надання переваг ліквід-

ності.Ця теорія пояснює, як попит і пропозиція на реальні за-

паси коштів формують ставку процента.

Пропозиція (M/P)S, за цією теорією,залежить від M(маса

грошей) і P(загальний рівень цін),які є екзогенними величина-

ми.Величина M визначається урядом,а P є відносно незмінною у

межах короткотермінового періоду,тобто

 M s Mr

--- = ---

P Pr

Слід дати деякі пояснення до формули пропозиції,за якою

пропозиція залежить не лише від маси грошей,які перебувають в

обігу,що цілком зрозуміло,а й загального рівня цін.Для по-

яснення вдамося до образної моделі.Уявімо,що за незмінної ма-

си грошей,які перебувають в обігу, з якоїсь невідомої причини

власники всіх крамниць країни знизили ціни у 10 разів.Про-

позиція грошей зросла б у 10 разів.

Попит(M/P)D ,згідно з теорією надання переваг ліквіднос-

ті,залежить від ставки процента i.Тут ставка процента роз-

глядається як альтернативні витрати володіння готівкою.

Зберігаючи готівку,замість того,щоб віддати гроші до банку або

витратити їх на придбання облігацій,власник втрачає той доход,

який він міг отримати як процент за банківськими депозитами

або як власник облігацій.Ціна володіння готівкою впливає на

величину попиту на запаси грошей:коли процент зростає,то по-

пит на готівку зменшується,і навпаки.

Формула попиту на гроші має такий вигляд:

 M D

--- = L(i).

P

Коливання i спричиняє зміни структури розподілу грошей

на готівку,з одного боку,облігації та банківські депозити -

з другого.Якщо i зростає,то домогосподарства намагаються пе-

ретворити гроші на депозити та облігації,коли, - навпаки,i па-

дає,то вони збільшують попит на готівку.Формалізуючи,ці

зв'язки можна записати таким чином:


 i B , де В - облігації та депозити,


 i L , де L - ліквідність,готівкові гроші.

Нарешті,теорія надання переваг ліквідності виходить з

того,що зменшення пропозиції грошей (M/P)S збільшує ставку

процента i,та навпаки(графік1).

 (M2/P) 1.На графіку пропозиція грошей зо-

 i (M1/P) бражена як величина,незалежна від

ставки процента,а попит - як залеж-

i2 на.

 2.Рівноважна ставка процента - це

L(i) такий її рівень,при якому попит на

 i1 реальні грошові відповідає пропози-

ції.

 3.Зменшення пропозиції грошей з М1

M/P до М2 (за незмінних цін,що відпові-

Реальні грошові запаси дає умові моделі) спричиняє підви-

щення ставки процента від i1 до i2.

1.2.2. Виведемо рівняння кривої LM.Як уже зазначалося,лінія

LM - це сукупність різних комбінацій доходу Y і ставки процента i,

яка задовільняє вимогу рівноваги грошового ринку.

Умова рівноваги на цьому ринку записується так:

М

--- = L(Y,i), де М - маса грошей

Р P – загальний рівень цін

L = kY - hi, де k - коефіцієнт еластичності попиту на

гроші за розміром реального продукту;

h - коефіцієнт еластичності попиту на

гроші за величиною ставки процента.

М

--- = kY - hi,

Р

звідки визначаємо i та отримуємо рівняння кривої LM:

k 1

i =--- Y- --- (M/P)

h h

Отже, лінія LM - це графічне зображення виведеного

рівняння для різних значень Y та i при фіксованому значенні

M/P.

Що можна сказати про лінію LM,виходячи з рівняння:

1.Крива має позитивний нахил,оскільки k/h > 0.

2.Нахил кривої визначається показником k/h: чим він бі

льший,тим ставка прцента i більше реагує на зміни Y

А k/h є тим більшим,чим менше значення h.

3.Оскільки коефіцієнт при показникові реальних грошових

запасів M/P від'ємний, зменшення запасів зсуває лінію

вліво-вгору,а збільшення - вправо-вниз.

Тепер побудуємо лінію LM,зобразивши її як таку,що де-

монструє рівновагу двох ринків - товарного та грошового

(система графіків 2):

3)графік LM 2)грошовий ринок

1) На графіку товарного ринку зображено збільшення витрат від

ADо до AD1. Відповідно відбувається збільшення випуску від Y0

до Y1.

2) Збільшення випуску впливає на попит на гроші.Адже чим

більший випуск, тим більше зростає кількість угод, що вима-

гають грошей для їх здійснення. На графіку грошового ринку це

відображається зсувом лінії попиту на гроші праворуч.

3) На графіку кривої LM, що являє собою своєрідний результат

поєднання графіків товарного та грошового ринків, відображено

зв'язок між змінною доходу і ставкою процента. Точка А на ній

є комбінацією меншого випуску Yo та меншого процента Іо, а

точка В - більшого випуску Y1 і більшого процента і1.

1.2.3. “Пастка ліквідності” ( h = нескінченності ) – це крайній випадок, коли еластичність попиту на гроші по проценту є безкінченною. В цьому випадку крива LM стає горизонтальною, а мультиплікатор фіскальної політики повинен бути аналогічний мультиплікатору моделі Кейнса. Поскільки нахил кривої LM рівний k/h, очевидно, що якщо h невизначено великий, то нахил кривої LM повинен бути дуже пологим і майже горизонтальним. При “ліквідній пастці” грошово-кредитна політика не повинна впливати на процентну ставку чи на дохід. Економісти – прибічники Кейнса, раніше рахували, що еластичність попиту на гроші по проценту дуже висока і тому робили висновок, що грошово-кредитна політика не повинна суттєво впливати на економіку.

Класичний випадок (h =0). В класичному випадку крива LM майже вертикальна. Це крайній випадок, протилежний випадку “ліквідної пастки”. Грошово-кредитна політика повинна бути ефективною, поскільки вона зможе змістити криву LM, в той час як фіскальна політика э неефективною.

Тепер ми можемо поєднати на одному графіку криві ІS та

LM, що дасть змогу інакше, ніж це було досі (мається на увазі

"кейнсіанський хрест"),визначити рівноважний обсяг Y(графік2).

Пояснення до графіка:

1. Лінії IS та LM на одному графіку i

демонструють умову двох ринків.

Адже лінія IS - це комбінації Y та i, IS1 IS2 LM1 LM2

що забезпечують рівновагу на товар-

ному ринку. Лінія LM демонструє ком- i21

бінації Y та i,що забезпечують рівно- E

вагу на грошовому ринку.В точці Е,що i0

є перетином IS та LM ,реальні витрати

дорівнюють запланованим(рівновага то- i12

варного ринку),і одночасно попит на

реальні грошові запаси дорівнює їх

пропозиції(рівновага грошового ринку). Y0 Y1 Y

2.Зміна рівноваги в бік збільшення Y

(від Y0 до Y1 може відбутися як внаслі- Графік 2

док зрушення лінії IS праворуч (у цьому разі ставка процента

зростає від i0 до i2),так і внаслідок зсуву лінії LM праворуч,

(що спричиняє зменшення ставки процента від i0 до i1 ).

1.3. Як відобразиться на графіку IS-LM вплив бюджетно-по-

даткової політики? Оскільки ця політика стосується загальних

витрат,то її зміна повинна вплинути на розміщення лінії IS.Не-

хай відбулося зниження податків.Зрозуміло,що воно спричиняє

збільшення запланованих витрат. Підприємства зменшують свої

запаси і збільшують раальну пропозицію.Випуск і доходи зрос-

тають. Зростання випуску збільшує попит на гроші для

здійснення угод, і це спричиняє зрушення лінії попиту на

гроші на грфіку грошового ринку праворуч.

Викладене вище може бути записане в символах у такий

спосіб:


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат