На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Розробка концепції маркетингу фірми

Реферати > Маркетинг > Розробка концепції маркетингу фірми

ПЛАН

1. Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових елементів.

2. Розроблення товару.

3. Ціноутворення.

4. Організація збуту продукції.

5. Комунікаційна політика.

1.Аналіз ринкових можливостей.

На сьогоднішній день на ринку товарів існує багато продукції, яка за своєю якістю або Іною не повністю влаштовує потреби споживачів.

Окрім вивчення поведінки споживачів, комплекси дослідження ринку передбачає аналіз ринкових можливостей, які відкриваються перед підприємством. У ході даних досліджень вивчають особливості і перспективи розвитку попиту на конкретні товари, позиції конкурентів на ринку, їх сильні і слабкі сторони, динаміку цін тощо. На основі цін інформації розробляють стратегію і тактику маркетингу.

Важливою характеристикою ринку є його місткість, під якою розуміють максимально можливий обсяг продажу певного товару протягом року, виражений і натуральних або вартісних одиницях.

Інтерес до цієї ринкової характеристики зрозумілий: підприємству важливо знати, чи буде обсяг продажу його товарів достатній для компенсації зусиль, щодо виходу на цей ринок.

Використовують різні методи:

методи ланцюгових підстановок, найчастіше використовують, коли фірма виходить на ринок з новим товаром. Місткість ринку визначають за формулою.

М= n . П . Ц,

Де n – кількість потенційних покупців даного товару;

П – кількість покупок зроблених середнім покупцем;

Ц – середня ціна одиниці товару.

На ринку товарів продуктового призначення. Якщо споживачів небагато і кожен з них може укласти договір на велику поставку для визначення місткості ринку використовують метод сумування ринків.

якщо на ринку представлені аналогічні товари декількох виробників, кожен з них у межах загальної місткості ринку має свою ринкову частку, яку визначають за формулою.

Ri = (Oi/M).100 %,

Де Ri – частка ринку і-го підприємця;

Оі – обсяг збуту і-го підприємства за рік;

М – місткість ринку даного товару.

Попит на більшість товарів, який визначає місткість ринку, характеризується нестабільністю. Тому кожне підприємство прагне мати правильний прогноз попиту на свій товар, який є важливим фактором діяльності на ринку.

Прогнозування попиту і збуту товару роблять за допомогою різних методів, до яких належать:

- опитування намірів покупців;

- з’ясування сукупної думки торговельних посередників;

застосування експертних оцінок, зокрема метод Дельфі;

аналіз даних минулих років з використанням статистичних методів;

пробний продаж (ринкове тестування товару).

Для збільшення попиту на товар, необхідно вивчити і проаналізувати думку і потребу споживачів даного товару. Заміри і прогнозування попиту слід проводити з урахуванням ще однієї важливої ринкової характеристики – кон’юктури ринку.

Кон’юктура ринку – це економічна ситуація, що склалася на ринку відносно попиту, пропозиції, рівня цін, товарних запасів, становище основних фірм конкурентів. Незважаючи на нестійкість кон’юктури конкретних товарних ринків і різноманітність її проявів, певні періоди в розвитку кон’юктури можуть характеризуватись достатньо стійкими співвідношеннями її найважливіших показників і характеристик.

Прогнозуючи ринкову діяльність, підприємство неодмінно повинно проаналізувати і оцінити свій власний потенціал.

У ході такого аналізу необхідно дати відповіді на запитання:

Чи сумісна можливість, яка відкривається на ринку, з місією і цілями фірми?

- Чи має фірма необхідні фінансові ресурси?

- Чи технічний рівень виробництва, гнучкість виробничих ліній дасть можливість перейти на випуск нових товарів?

- Чи має фірма необхідні виробничі чи маркетингові “наз-хау”, які дозволять досягнути конкурентних переваг?

- Чи зможе вона організувати виробництво з помірними витратами, що дасть змогу отримати бажаний прибуток?

- Чи має фірма можливість для ефективного розподілу товару?

- Чи дозволить її кадровий потенціал здійснити поставлені завдання?

При позитивному результаті проведеного оцінювання переходять до сегментації ринку, відбору цільових сегментів і позиціонування товару фірми на ринку.

Через політику сегментації ринку, що її проводить фірма, втілюється у життя найважливіший принцип маркетингу-орієнтація на споживача.

Сегментація ринку – це розподіл споживачів на групи на основі фізиці в потребах, характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної з груп окремого комплексу маркетингу.

Сегмент ринку складаються із споживачів, що однаково реагують на один і той самий набір стимулів маркетингу. Правильне виділення ринкового сегмента – половина комерційного успіху: 20-процентний сегмент певного ринку забезпечує 80% доходів та ПБ фірми.

На основі даних дослідження проводимо сегментування і відбираємо цільові сегменти, з якими фірма буде працювати.

Сегментування можна проводити за різними принципами:

- за географічним принципом;

- за демографічним принципом;

- за соціально-економічними характеристиками споживачів;

- за психологічним принципом.

Наводимо приклад сегментування ринку фірмою, що виробляє різні соки.

В основу сегментування покладено дві характеристики:

демографічна (вікові категорії)

соц.-економічна (рівень заходів)

Рівень доходів

Високий

Середній

//////////////////////////////

////////////////////////////

//////////////////////////////

Низький

Вікова категорія

18-25 років

26-40 років

41-65 років

Найвигідніші сегменти повинні мати високий рівень поточного збуту, високі темпи зростання, високу норму прибутку, слабку конкуренцію.

Після проведення сегментації ринку і позиці асигнування товару фірмі необхідно детально розробити для свого цільового споживача всі складові комплексу маркетингу (товар, ціну, методи розповсюдження і маркетингові комунікації).

Розроблення товару.

Першою і найважливішою складовою комплексу маркетингу, що його фірма розробляє для свого цільового ринку, є товар.

Важливе значення має створення привабливої упаковки товару, використання штрих-коду, розроблення ефективної товарної маки, її офіційна реєстрація. Підкріпляє позиції товару на ринку організація ефективного надані фірмою гарантії, умови поставки тощо.

Розробляючи товар як комплексне поняття, можна сприймати його на трьох рівнях: товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар із підкріпленням.

Перший рівень відображає ту потребу, яку товар задовольняє, ту вигоду, що й отримає споживач при його використанні.

На другому рівні товар сприймається як реально створений виріб, із конкретними властивостями і характеристиками.

Позиції товару на решту можуть бути суттєво підкріплені додатковими послугами і вигодами – це відображає третій рівень товару.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат