На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Теорія імовірностей та математична статистика

Реферати > Математика > Теорія імовірностей та математична статистика

Теоретичні відомості:

Набір експерементальних даних будем позначатиx, …,x. Однорідний набір спостережень називається вибіркою з генеральної сукупності. Генеральна сукупність - універсальна множина значень(проявів) цього явища. Кількість елементів вибірки називають об'ємом вибірки. Вибіркові значення називають ще й статистичним розподілом, якщо їх спеціальним чином перетворити. З однієї генеральної сукупності можна отримати різні вибірки, тому вибірку називають статистичною змінною, які в свою чергу бувають: дискретними або наперервними.

Весь аналітичний процес можна поділити на побудову варіаційного ряду та табличне, графічне, аналітичне представлення цієї вибірки.

Варіаційним рядом вибірки x, …,x (1) називається сукупність всіх елементів вибірки розміщених у порядку неспадання величин їх значень.

Нехай x, … , x (2) - варіаційний ряд вибірки (1), тоді можна побудувати частотну таблицю (3):

X

y

y

V

n

n

де y - найменше значення варіаційного ряду (2),

n- кількість його повторень, і т.д.

Якщо випадкові змінні неперервні, то діапазон зміни

вибіркових значень x- x розбивається на r груп ,

де

z- середина першого інтервала.

z- середина r-того інтервала.

r вибирається з умови: 2

Нехай nпопадає на z, … , n попадає на z.

Тоді частотна таблиця набуде вигляду:

Z

z

z

V

n

n

Де n+ … + n=n

Найчастіше для графічного зображення вибірки використовують:

Графік (діаграма частот).

Полігон частот.

Гістрограма.

Нехай маєм частотну таблицю (3). Діаграмою частот називається сукупність вертикальних відрізків поставлених в точках y, … , y, з довжиною n, … , n.

Полігон частот, це ламана лінія, що зєднує точки з кординатами (x,n).

Гістрограма - сукупність прямокутників, центри основ яких лежать в точках z(якщо маєм вибірку з неперервної генеральної сукупності) і x(якщо маєм вибірку з дескретної генеральної сукупності).

Аналітично статистичні дані представляються як правило емпіричною функцією розподілу або певними статистиками. Нехай маєм частотну таблицю (3), то емпіричною функцією називається:

F= (6)

де к - кількість елементів вибірки, що неперевищують x.

Числові характеристики статистичного матеріалу поділяються на:

Статистики локації(центральної тенденції).

Розсіювання.

Числові характеристики форми.

Числові характеристики центральної тенденції.

Медіана - той елемент вибірки(якщо елементів непарна кількість) який поділяє вибірку по об'єму на дві рівні частини.Якщо елементів є парна кількість то медіана є проміжком.

Мода - той елемент частотної таблиці, який має найбільшу частоту, тобто найчастіше зустрічається у вибірці.

Середнє, якщо випадкові змінні дискретні і (3) - її частотна таблиця обчислюється за формулою: = або =.

Числові характеристики розсіювання.

Варіанса: S .

Середньоквадратичне відхилення: S=.

Варіація(мінливість): V= .

Розмахом: =x-x .

Приклад роботи програми:


Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат