На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Технологія навчання іншомовного матеріалу

Реферати > Мовознавство > Технологія навчання іншомовного матеріалу

Згідно з принципом комунікативності в навчанні іноземних мов і практичної мети – навчання іншомовного спілкування, засвоєння мовного матеріалу: граматичного, лексичного, фонетичного, орфографічного відбувається комплексно. Проте це не означає відсутності спеціальної цілеспрямованої роботи по засвоєнню граматичних форм і структур, вокабуляра, звуків, інтонаційно-ритмічних моделей, орфографічних правил. Вони становлять той “будівельний матеріал”, без якого не може відбутися будь-яке спілкування. Ось чому виникає необхідність у фрагментах уроків, на яких домінує той чи інший аспект мови – граматика, лексика, фонетика, орфографія. Метою таких уроків є формування відповідних навичок мовлення – граматичних, лексичних, фонетичних , орфографічних.

НАВЧАННЯ ГРАМАТИЧОГО МАТЕРІАЛУ

Активний і пасивний граматичний мінімум.

Поняття “граматична структура” і “зразок мовлення”

У середніх навчальних закладах вивчаються не всі граматичні явища виучуваної іноземної мови, а спеціально відібраний граматичний мінімум, який складається з активного і пасивного граматичного мінімуму. Для вираження власних думок іноземною мовою учень має володіти тими граматичними структурами (ГС), які входять до активного граматичного мінімуму. До пасивного граматичного мінімуму входять такі ГС, якими учні можуть не користуватися для вираження своїх думок, але які потрібні для сприймання і розуміння мовлення.

Мета навчання граматичного матеріалу іноземної мови, що вивчається, це володіння граматичними навичками мовлення: репродуктивними, тобто граматичними навичками говоріння і письма (активним граматичним мінімумом) та рецептивними навичками, тобто граматичними навичками аудіювання і читання (активним і пасивним граматичним мінімумом).

Під час ознайомлення з новою граматичною структурою (або явищем) в початковій школі учитель, передусім, повинен звернути увагу на функцію цієї структури, а форма має засвоюватися в нерозривній єдності з функцією імпліцитно – без використання вербальних правил (описових і правил-інструкцій).

Граматичні явища в початковій школі вивчаються шляхом сприймання і використання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях.

Поняття “граматична структура” і “зразок мовлення”

Сприймаючи граматичну форму, ми розпізнаємо ті чи інші ознаки, що сигналізують про дану структуру: їх називають граматичними сигналами, а структуру відповідно розглядають як механізм сигналів, що служать для передачі певних значень. Так, наприклад, в англійській мові сигнал -‘s передає поняття приналежності (Mary’s book), суфікси -er, -est є ознакою вищого і найвищого ступенів порівняння.

Кожна мовленнєва одиниця має свою структуру, яка відбиває певні зв’язки між її компонентами. Розрізняють п’ять рівнів мовленнєвих одиниць:

рівень словоформи (дане слово в його граматичній формі);

рівень вільного словосполучення;

рівень фрази / речення;

рівень надфразової єдності (відрізок мовлення, який складається з двох або більше речень, синтаксично організований і комунікативно самостійний);

рівень цілого тексту.

Для навчання граматичного матеріалу вагомими є перші чотири рівні, тому що на рівні тексту (усного або письмового) навички мають вже функціонувати, а не формуватися.

Як можна зобразити структуру мовленнєвих одиниць різних рівнів у навчальному процесі? Це можна зробити різними способами: за допомогою вербальних правил (описових і правил-інструкцій); моделей-схем і, нарешті, мовленнєвих зразків.

Найпоширенішим способом організації одиниць мовлення з метою засвоєння їхньої структури в початковій школі є зразки мовлення. Зразок мовлення (ЗМ) – це типова одиниця мовлення, яка служить опорою для утворення за аналогією інших одиниць мовлення, що мають ту саму структуру.

ЗМ рівня словоформи:

What is there on the shelf? 1) Books. 2) Bags. 3) Brushes.

[s] [z] [iz]

ЗМ рівня словосполучення:

Where is my ball? 1) On the chair.

2) Under the table.

3) In the bag.

ЗМ рівня фрази:

1) Pete is writing a letter. 2) I am writing a letter.

Ознайомлення з граматичними структурами

активного граматичного мінімуму

ГС, що входять до активного граматичного мінімуму, вживаються у всіх видах МД – аудіюванні, говорінні, читанні і письмі. Тому потрібно сформувати як рецептивні, так і репродуктивні навички володіння цими структурами.

Мовлення за своєю природою ситуативне. Тому учнів слід знайомити з новими ГС у типових ситуаціях мовлення.

Кожна структура має функціональну та формальну сторони. За кожною ГС закріплюються певні функції (називати предмети або осіб, вказувати на наявність предмета в певному місці, виражати дію, що відбувається в момент мовлення, або минулу дію, що відбулась раніше іншої минулої дії тощо).

При ознайомленні учнів з новою ГС вчитель перш за все повинен звернути їх увагу на функцію цієї ГС, а форма має засвоюватися у нерозривній єдності з функцією.

Алгоритм введення ГС:

1.Створення вчителем ситуації і демонстрація кількох ситуативно обумовлених висловлювань з даною структурою.

2. Ознайомлення з функцією і формою структури.

3. Фонетичне опрацювання ГС.

4. Перевірка розуміння ГС.

Автоматизація дій учнів з граматичними структурами

активного граматичного мінімуму

Види вправ, що використовуються для автоматизації дій учнів

з активним граматичним матеріалом

Вправи, що виконуються на рівні фрази:

імітація зразка мовлення (ЗМ);

підстановка у ЗМ;

трансформація ЗМ;

завершення ЗМ;

відповіді на різні типи запитань;

самостійне вживання засвоєної ГС.

Вправи, що виконуються на рівні надфразової єдності:

об’єднання ЗМ (одноструктурних та різноструктурних) у надфразову єдність;

об’єднання ЗМ у діалогічні єдності (питання – відповідь, твердження – твердження тощо).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Тема: Навчання активного граматичного матеріалу.

Мета: Сформувати методичні вміння у навчанні активного граматичного матеріалу.

Завдання:

сформувати основні методичні поняття про створення граматичних навичок;

ознайомити з метою і змістом навчання активного граматичного матеріалу;

проаналізувати прийоми і способи передачі активного граматичного матеріалу та вправи, що використовуються в різних підручниках англійської мови для його засвоєння;

навчити ефективних способів і прийомів роботи для засвоєння активного граматичного матеріалу;

навчити складати та реалізовувати фрагменти уроків, мета яких – засвоєння активного граматичного матеріалу.

План заняття

1. Мета і зміст навчання активного граматичного матеріалу англійської мови у початковій школі та його особливості. Вимоги Програми.

2. Організація активного граматичного матеріалу в базовому та альтернативних підручниках англійської мови для початкової школи.

3. Процес оволодіння активним граматичним матеріалом.

4. Ігри у формуванні граматичних навичок.

Література:

1. Чинні програми середньої загальноосвітньої школи. Іноземні мови 1-11 кл. (1996р., 2002 р.). “Мовний матеріал”.

2. Ніколаєва С. Ю., Скляренко Н. К., Смєлякова Л. П. Сучасна технологія навчання іноземного матеріалу. - К., 1996 (Бібліотечка журналу “Іноземні мови”, вип.2). – С. 17-18.

3. Плахотник В. М., Полонська Т. К. Підручник англійської мови для 1-3 класів. - К., 1994.

4. Завьялова А. Г. Ситуативное обучение Present Continuous на начальном этапе овладения английским языком / ИЯШ. – 1990.- С. 14-17.

5. Скляренко Н. К. Навчання граматичних структур англійської мови в школі. Посібник для вчителів. – К., 1982. – 104 с.

6. Chatterbox 1, 2, 3.

7. Михайлова Э. М., Довгаль В. Я. Сказка об английских глаголах.

Виконання методичного завдання

На цьому занятті ми починаємо проведення ділової гри “Урок англійської мови”, в якій усі студенти по черзі братимуть на себе роль вчителя, а їхні товариші по групі – учнів. Ділова гра проводитиметься поетапно. Перший етап – підготовчий, на якому ви ознайомитесь з фрагментами уроків, що їх підготували для вас викладачі кафедри; другий етап – репродуктивний, де ви маєте розіграти ці фрагменти; третій – продуктивний, до якого ви маєте підготуватися під час своєї самостійної роботи – скласти свої фрагменти уроків, які ви будете демонструвати на окремому практичному занятті.

1. Ознайомтеся з фрагментами уроків для навчання активного граматичного матеріалу на початковому етапі для засвоєння граматичної структури видо-часової форми Present Simple. Фрагменти складені за матеріалами циклу 5-го підручника “English through Communication” для 5 класу.

2. Розіграйте фрагменти уроків, з якими ви ознайомилися на практичному занятті.

3. На основі поданих зразків підготуйте фрагменти уроків з навчання граматичної структури у Present Progressive (інша назва – Present Continuous) або з навчання іншої граматичної структури за вашим вибором.

4. Розіграйте свій фрагмент на практичному занятті.

Методичні рекомендації до фрагментів уроків

1. Ознайомтеся з відповідним циклом уроків підручника (за рекомендацією викладача або за вашим власним вибором

2. Підготуйте відповідне унаочнення.

3. Продумайте і запишіть всі етапи ваших фрагментів.

4. Розіграйте складені вами фрагменти уроків.

Тест

1. Завдання навчання граматики у початковій школі:

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат