На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

Реферати > Мовознавство > Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

Примітка: не грубими вважаються такі помилки: по­вторення тієї самої літери в слові, поодинокі випадки недо­писування літери в кінці слова (не за правилом), двічі підряд написане те саме слово в реченні.

IV. Графічні навички письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт

У 1 класі перевіряються уміння та навички, які викладені у програмі на кінець навчання грамоти.

Контрольна перевірка відбувається один раз на­прикінці навчального року.

Матеріалом для перевірки є списаний друкова­ний текст (невіршований, не діалогічний), за змістом доступний для учнів першого класу, у кількості 15—20 слів.

Рівні сформованості навичок письма визначають за такими нормами.

Рівень навчальних досягнень

Норми

Початковий

Текст списаний, однак читається нелегко. Літери переважно непропорційні, нахил літер різний, зустрічається дзеркальність, друковані літери замість рукописних, поєднання букв відсутнє чи переважає неправильне. Лінійності майже не дотримано. Допускається 4 і більше орфографічних та пунктуаційних помилок

Середній

Списаний текст читається. Однак у формі літер зустрічаються ламані, кутовидні елементи; дуже розтягнуті чи стислі поєднання. Допускається З орфографічні та пунктуаційні помилки

Достатній

Списаний текст легко читається. Літери пере­важно пропорційні, з однаковим нахилом, правильними поєднаннями. Однак є незначні відхилення від норми у формі букв та поєднанні, за яких письмо залишається в цілому чітким. Допускається 2 орфографічні та пунктуаційні помилки

Високий

Списаний текст легко читається. Літери про­порційні, з однаковим нахилом, правильно поєднані. Допускається одне — два незначні відхилення у формі літер чи поєднанні, які візу­ально майже не сприймаються. Немає орфо­графічних та пунктуаційних помилок


ЧИТАННЯ

Оцінювання навички читання вголос

З клас

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання і норми читання

Початковий

1

Учень читає відривними складами, частково розуміє значення більшості слів, словосполучень у тексті. Усвідо­млює зміст окремих речень тексту

2

Учень в основному читає складами у темпі — значно нижчому від норма­тивного. Частково розуміє значення багатьох слів. Фактичний зміст тексту розуміє частково з допомогою вчителя

3

Спосіб читання — словами + складами. Темп читання — на 8—10 і більше слів нижчий від нижньої межі визначених нормативів. Припускається 6 і більше по­милок на перестановку, заміну складів, звуків, слів, помилки у наголошуванні слів. 3 допомогою вчителя розуміє більшу частину предметного змісту твору

Середній

4

Учень читає переважно словами, в окремих випадках — складами. Читання монотонне у темпі, нижчому від нор­мативного на 6 — 8 і більше слів. Часто припускається помилок у вимові і наго­лошуванні слів. Розуміє фактичний зміст твору з частковою допомогою вчителя

5

Читаючи в основному цілими словами, учень помиляється (3—5 помилок) у наголошуванні та вимові слів, утруд­нюється пояснити значення окремих слів, виразів. Швидкість читання дещо нижча від нормативної, потребує суттєвого поліпшення виразність. 3 не­значною допомогою вчителя розуміє фактичний зміст тексту, не усвідомлює його основної думки

6

Учень читає у темпі, близькому до нормативного; припускається 3 — 4 помилок на заміну і перестановку складів, у наголошуванні слів, потре­бує допомоги вчителя у виборі інто­наційних засобів виразності. Загалом розуміє предметну сторону змісту (факти, події), але не завжди усвідо­млює, як вони пов'язані між собою

Достатній

7

Спосіб і темп читання відповідають ета­лону, учень припускається кількох ор­фоепічних помилок, в окремих випад­ках частково розуміє лексичне значення слів, вжитих у переносному значенні. Виразно може прочитати твір з частко­вою допомогою класовода. Самостійно усвідомлює фактичний зміст твору, ос­новну думку — з допомогою вчителя

8

Рівень свідомості, правильності, темпу читання є достатнім, учень іноді не мо­же пояснити значення окремих слів у тексті. Готуючись до виразного читан­ня, потребує незначної допомоги педа­гога. Наявні орфоепічні помилки

9

Читання учня правильне, свідоме, у відповідному темпі, цілими словами. Загалом правильно (самостійно) доби­раючи інтонаційні засоби виразності, не завжди точно голосом передає своє й авторське ставлення до героїв під час читання діалогів. Припускається окре­мих орфоепічних помилок. На достат­ньому рівні розуміє предметний зміст і основну думку тексту

Високий

10

Учень читає правильно, свідомо, у відповідному темпі. Вміє самостійно добирати інтонаційні засоби виразності відповідно до змісту твору. Мають місце окремі випадки неточного застосування логічних наголосів, ритмічних пауз під час декламування віршів

11

Учень читає правильно, усвідомлено, у відповідному темпі, самостійно доби­раючи інтонаційні засоби мовленнєвої виразності. В окремих випадках неточно розуміє підтекст

12

Учень читає правильно, свідомо, цілими словами з дотриманням за­собів виразності усного мовлення та основних норм літературної вимови. Завжди правильно визначає мету сво­го читання


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат