На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

Реферати > Мовознавство > Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

1 Оцінювання навички читання мовчки

4 клас

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання і норми читання

Початковий

1

Учень читає напівголосно у темпі, нижчому від нормативного на 20 — ЗО слів. Розуміє окремі події у змісті твору

2-3

Темп та спосіб читання мовчки не відповідають критеріям цього виду читання. Відсутнє цілісне уявлення про фактичний зміст твору. Учень утруднюється пояснити, як пов'язані між собою події у тексті

Середній

4

Учень читає пошепки у темпі, нижчо­му від нормативного на 8—10 слів. Дає правильні відповіді на окремі за­питання, пов'язані з розумінням фак­тичного змісту твору

5

Спосіб читання є перехідним від чи­тання вголос до читання мовчки. Темп читання наближається до нор­мативного. Характер відповідей на за­питання свідчить про часткове ро­зуміння предметного змісту твору

6

Темп читання загалом відповідає нор­мативному. Періодично виникають зовнішні мовленнєві рухи під час чи­тання багатоскладових та важких для розуміння слів. Рівень розуміння фактичного змісту нескладного тексту є загалом задовільним, а основний смисл залишається неосвоєним

Достатній

7

Темп читання відповідає нормативному. Школяр виявляє достатнє розуміння фактичного змісту тексту. Виконуючи завдання, припускається помилок, пов'язаних з розумінням основної думки твору, значення окремих слів, висловів

8

Темп читання перевищує межу нор­ми; спосіб читання є дос­татньо сфор­мованим. Учень усвідомлює фактич­ний зміст будь-якого програмового тексту, але неповно розуміє його ос­новний смисл. Правильно виконує 2/3 частини запропонованих завдань

9

Спосіб читання свідчить про належ­ний рівень сформованості цього виду читання. Рівень розуміння фактично­го змісту й основного смислу є до­статнім. Припускається окремих не­точностей у відповідях на запитання

Високий

10

Темп читання суттєво перевищує нор­мативні показники читання вголос. Спосіб читання — без зовнішніх мов­леннєвих рухів. Відповіді на запитання свідчать про усвідомлення в повному обсязі фактичного змісту та основного смислу твору. Мають місце поодинокі випадки неточного розуміння слів, ужитих у переносному значенні

11

Спосіб читання відповідає критеріям цього виду читання, а темп значно перевищує нормативні показники. Учень у повному обсязі поглиблено усвідомлює фактичний зміст та основний смисл різних за ступенем складності творів. Іноді припускається неточностей щодо розуміння підтексту

12

Темп читання, як правило, в 1,5—2 рази перевищує показники читання вголос. Спосіб читання відповідає критеріям цьо­го виду читання. Воно характеризується повнотою, глибиною, точністю ро­зуміння змісту та основного смислу різних за ступенем складності окреслених навчальною програмою текстів. Учень правильно відповідає на всі запитання


МАТЕМАТИКА

Норми оцінювання письмових робіт

Рівень навчальних досягнень

Бали

Норми оцінювання навчальних досягнень учнів

Початковий

1

Робота виконана, але допущено 9 і більше помилок

2

Робота виконана, але допущено 8 гру­бих помилок або правильно виконано 1/3 запропонованих завдань

3

Робота виконана, але допущено 7 гру­бих помилок

Середній

4

Робота в цілому виконана, але допу­щено 6 грубих помилок

5

Робота в цілому виконана, але допу­щено 5 грубих помилок або правильно виконано 1/2 запропонованих завдань

6

Робота в цілому виконана, але допу­щено 4 грубі помилки

Достатній

7

Робота виконана в повному обсязі, але допущено 3 грубі помилки

8

Робота виконана в повному обсязі, але допущено 2 грубі помилки або правиль­но виконано 2/3 запропонованих завдань

9

Робота виконана в повному обсязі, охайно, але допущена 1 груба помилка

Високий

10

Робота виконана в повному обсязі з дотриманням усіх визначених вимог, але є 1 не груба помилка або 2—3 охай­них виправлення

11

Робота виконана в повному обсязі, у ній немає помилок, але є 1 охайне ви­правлення

12

Робота виконана в повному обсязі правильно і охайно


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат