На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

Реферати > Мовознавство > Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

Усна перевірка знань, умінь і навичок учнів

Критеріями оцінювання усних відповідей учнів є: правильність відповіді, її повнота, уміння застосову­вати знання, послідовність викладу матеріалу та куль­тура мовлення; рівень сформованості вмінь, рівень самостійності учня під час виконання завдань.

Усні відповіді учнів на уроках математики оціню­ються вчителем за 12-бальною шкалою за такими нормами:

Норми оцінювання усних відповідей учнів

Рівень навчальних досягнень

Бали

Норми оцінювання навчальних досягнень учнів

Початковий

1

Учень розпізнає математичні об'єкти (приклади, вирази, задачі, геометричні фігури, величини тощо); може виділи­ти їх серед інших; вміє читати й запи­сувати числа; без помилок переписує з підручника (дошки) запропоновані вирази, формули; може зобразити геометричні фігури без заданих розмірів

2

Учень здійснює вибір математичного об'єкта за заданими ознаками, але відповідь його фрагментарна; розв'язує з допомогою вчителя найпростіші прикла­ди і задачі, але припускається помилок

3

Учень з допомогою вчителя виконує найпростіші математичні завдання, називає окремі суттєві ознаки запро­понованих математичних об'єктів

Середній

4

Учень з допомогою вчителя відтворює дії з математичними об'єктами; ок­ремі з них може повторити за зраз­ком; припускається помилок та не­точностей, відтворюючи визначення математичних понять

5

Учень розуміє основний навчальний матеріал; виконує математичні за­вдання в межах вивченого матеріалу за відомими йому алгоритмами з ча­стковою допомогою вчителя; пра­вильно розв'язує більшість матема­тичних завдань, але не вміє пояснити свої дії (наприклад, прий­ом обчислення)

6

Учень з допомогою вчителя аналізує й порівнює математичні об'єкти; ілюст­рує визначення понять прикладами; виконує завдання в межах теми з част­ковим поясненням; правильно читає математичні вирази (формули) та за­писує їх, сприймаючи на слух

Достатній

7

Учень знає визначення математичних понять та їх властивостей; застосовує вивчений матеріал у стандартних ситу­аціях; виправляє помилки, на які вка­зує йому вчитель; частково пояснює виконання завдань

8

Учень добре володіє програмовим ма­теріалом; виконує завдання, які перед­бачені програмою; може частково по­яснити та обґрунтувати математичні твердження й виконання завдань

9

Учень має повні знання; самостійно ви­конує математичні завдання (у знайомих ситуаціях) з достатнім поясненням; лег­ко виправляє допущені помилки; досить повно пояснює та обґрунтовує матема­тичні твердження й виконання завдань

Високий

10

Учень володіє глибокими і міцними знаннями; уміло користується матема­тичною термінологією; виконує мате­матичні завдання з повним пояснен­ням і обґрунтуванням

11

Учень володіє узагальненими знання­ми програмового матеріалу; викорис­товує набуті знання і вміння під час розв'язування завдань творчого харак­теру; правильно висловлює матема­тичні міркування та обґрунтовує їх

12

Учень має системні, дійові знання; для розв'язування математичних завдань використовує раціональні способи й прийоми; застосовує набуті знання в нових ситуаціях та обґрунтовує свої дії; пропонує нові шляхи розв'язання математичних задач; вміє самостійно аналізувати вивчений матеріал


Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат