На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

Реферати > Мовознавство > Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

ПРИРОДОЗНАВСТВО

Об'єкти контролю у процесі навчання при­родознавства:

— знання (у формі фактів, уявлень, понять) про предмети і явища природи, їх взаємозв'язки і залеж­ності між ними;

— уміння виконувати різні види навчально-пізнавальних дій щодо об'єктів природи та інфор­мації про них;

— уміння застосовувати спеціальні методи пізнання об'єктів природи (дослід, практичну роботу, спостереження);

— уміння виконувати практичні дії з об'єктами природи;

— уміння оцінювати об'єкти природи, а також по­ведінку свою й інших людей у природі.

Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства, виявлених під час пе­ревірки, є:

— якості засвоєння учнями природознавчих уяв­лень і понять та властивості сформованих умінь;

— рівень оперування природознавчими знання­ми: репродуктивний, реконструктивний, творчий, у визначених програмою видах практичної і навчаль­но-пізнавальної діяльності;

— рівень сформованості різних груп умінь: копіювання зразка, виконання способу діяльності за зразком, за аналогією, в нових ситуаціях;

— рівень оволодіння досвідом творчої діяльності: частково-пошукова, пошукова;

— рівень оволодіння досвідом емоційно-ціннісного ставлення до природи до самого себе і інших людей в природі.

За зазначеними критеріями виділяються чотири інтегровані рівні навчальних досягнень учнів: почат­ковий, середній, достатній, високий.

Кожний рівень характеризується відповідними оцінками в балах та їх нормами, що визначені на ос­нові поданих критеріїв оцінювання.

Рівень навчальних досягнень

Бали

Норми оцінок

Початковий

1-3

Учень засвоїв природознавчі знання у формі одиничних уявлень про окремі об'єкти природи. Відтворює зміст уявлень. Називає конкретні об'єкти і розпізнає серед інших. Навчально-пізнавальними уміннями володіє на рівні відтворення зразків способів діяльності. Спостереження проводить за окреми­ми знайомими об'єктами природи. Цілеспрямовано виявляє їх ознаки чи властивості. Досліди і практичні роботи виконує за детальною інструкцією. Часткові висновки про результати виконання дослідів і практичних робіт повторює. Повторює найпростіші оцінні суджен­ня про об'єкти природи, поведінку свою й інших людей у природі. Працює під безпосереднім керів­ництвом учителя, потребує значної йо­го допомоги. Допомогу сприймає не од­разу, а після детального пояснення

1

Називає окремі сталі й більшість ви­падкових ознак одиничних уявлень. 3 допомогою вчителя користується ал­горитмом, планом, інструкцією при відтворенні зразків різних способів діяльності. В окремих діях способу діяльності та послідовності їх вико­нання і при повторенні часткових висновків про результати виконання дослідів і практичних робіт допускає значні помилки. Повторює окремі найпростіші оцінні судження

2

Називає як сталі, так і випадкові оз­наки одиничних уявлень. 3 допомо­гою вчителя користується алгорит­мом, планом, інструкцією при відтворенні зразків різних способів діяльності. Під час виконання окре­мих дій і при повторенні часткових висновків про результати виконання дослідів і практичних робіт допускає помилки. Повторює частину най­простіших оцінних суджень

3

Називає сталі ознаки одиничних уяв­лень. 3 допомогою вчителя правильно відтворює зразок способу діяльності з опорою на алгоритм, план, інструкцію. Повторює часткові вис­новки про результати виконання дослідів і практичних робіт та най­простіші оцінні судження

Середній

4-6

Учень засвоїв знання у формі загаль­них уявлень про об'єкти і явища природи. Відтворює їх зміст. Відповідь ілюструє прикладами з підручника. Встановлює засвоєні на уроках зв'язки між конкретними об'єктами природи. Навчально-пізнавальними уміннями володіє на рівні застосування зразків виконання способів діяльності в не­значною мірою змінених умовах. Спостереження проводить за невели­кою групою знайомих подібних об'єктів природи. Цілеспрямовано ви­являє і називає їхні спільні ознаки чи властивості, встановлює прості зв'яз­ки між ними. Досліди і практичні роботи виконує за інструкцією. Робить часткові виснов­ки про результати виконання дослідів і практичних робіт, а загальні — повто­рює. Називає кілька етапів виконання досліду чи практичної роботи. Пояс­нює призначення окремих приладів. Повторює прості оцінні судження про об'єкти природи, поведінку свою й інших людей у природі. Окремим з них дає найелементарніші пояснення. Потребує допомоги вчителя

4

Називає кілька характерних та випад­кових ознак загального уявлення. Під час відповіді наводить кілька при­кладів з підручника. В окремих діях способу діяльності і в послідовності їх виконання допускає помилки. Цілес­прямовано виявляє і називає окремі спільні ознаки невеликої групи подібних об'єктів та окремі прості зв'язки між ними. У часткових вис­новках про результати виконання дослідів і практичних робіт і при по­вторенні загальних висновків поми­ляється. Повторює окремі прості оцінні судження

5

Називає більшість характерних ознак загального уявлення. Наводить при­клади з підручника. При виконанні окремих дій допускає помилки. Ціле­спрямовано виявляє і називає більшу частину спільних ознак невеликої групи подібних об'єктів і простих зв'язків між ними. В основному правильно робить часткові висновки про результати виконання дослідів і практичних робіт, але допускає помилки при повторенні загальних. Повторює більшість простих оцінних суджень, намагається їх елементарно пояснити

6

Називає всі характерні ознаки загальних уявлень. Відповідь ілюструє прикладами з підручника. Правильно застосовує зразки виконання способів діяльності в незначною мірою змінених умовах. Цілеспрямовано виявляє і називає всі спільні ознаки невеликої групи подібних об'єктів і прості зв'язки між ними. Правильно робить часткові висновки про результати виконання дослідів і практичних робіт і повторює загальні. Повторює прості оцінні судження, окремим з них дає найелементарніші пояснення

Достатній

7-9

Учень засвоїв природознавчі знання у формі понять. Відповідь ілюструє прикладами як з підручника, так і новими. Розпізнає об'єкти, охоплені окремими поняттями. Встановлює засвоєні на уроках між понятійні зв'язки. Навчально-пізнавальними уміннями володіє на рівні застосування зразків виконання способів діяльності в значною мірою змінених умовах. Бере участь у частково-пошуковій діяльності. Спостереження проводить за групою об'єктів природи одного класу. Цілеспрямовано виявляє і називає їхні загальні ознаки чи властивості та зв'язки між ними. Досліди і практичні роботи виконує за інструкцією. Робить часткові висновки і частину загальних висновків про результати і способи їх виконання. Називає основні етапи виконання дослідів і практичних робіт та називає основні прилади, їх призначення. Висловлює оцінні судження про об'єкти природи, поведінку свою й інших у природі. Для пояснення використовує як засвоєні природничі і нормативні знання, так і знання з життєвого досвіду

7

Називає істотні та неістотні ознаки понять. Приклади переважають із підручника. Називає окремі між понятійні зв'язки. В окремих діях способів діяльності та послідовності їх виконання допускає помилки. Виконує окремі етапи вирішення проблеми із значною допомогою вчителя. Цілеспрямовано виявляє і називає частину загальних ознак групи об'єктів одного класу та зв'язків між ними. При формулюванні часткових і загальних висновків про результати виконання дослідів або практичних робіт допускає помилки. Висловлює оцінні судження. Для пояснення використовує приклади з життєвого досвіду

8

Називає більшість істотних ознак по­нять. Наводить приклади як з підруч­ника, так і нові. Називає основні між понятійні зв'язки і більшість з них пояснює. При виконанні окремих дій способу діяльності допускає помилки. Окремі етапи вирішення проблеми виконує із незначною допомогою вчителя. Цілеспрямовано виділяє і називає більшість загальних ознак групи об'єктів одного класу та зв'язків між ними. Правильно робить часткові висновки про результати виконання дослідів і практичних робіт, а в за­гальних — допускає незначні помил­ки. Висловлює оцінні судження. Для їх пояснення використовує як знання з життєвого досвіду, так і природничі та нормативні знання

9

Називає всі істотні ознаки понять. Наводить переважно нові приклади. Пояснює засвоєні міжпонятійні зв'яз­ки. Правильно застосовує зразки виконання способів діяльності в знач­ною мірою змінених умовах. Самостійно виконує окремі етапи вирішення проблеми. Цілеспрямова­но виявляє і називає всі загальні оз­наки групи об'єктів одного класу та зв'язки між ними. Правильно робить часткові і загальні висновки про ре­зультати виконання дослідів і прак­тичних робіт. Висловлює оцінні суд­ження. Для їх пояснення використовує в основному природничі і нормативні знання

10-12

Учень володіє системою природо­знавчих понять, визначених навчальною програмою. Відповідь ілюструє в основному новими прикладами. Розпізнає об'єкти природи, які охоп­лені поняттями різного рівня узагаль­нення. Розуміє і може встановити ро-до-видові зв'язки між поняттями, які передбачені програмою. Пояснює їх. Навчально-пізнавальними уміннями во­лодіє на рівні застосування зразків спо­собів діяльності в нових умовах. На­вчальні проблеми вирішує за аналогією. Спостереження проводить за групою об'єктів різних класів. Цілеспрямова­но визначає їхні загальні ознаки та зв'язки між ними. Досліди і практичні роботи виконує самостійно за наданою інструкцією або складає її за аналогією. Робить часткові і загальні висновки про результати дослідів і практичних робіт, називає етапи їх виконання, необхідні прилади та їх призначення. Висловлює оцінні судження про об'єкти природи, поведінку свою й інших в природі, пояснює їх, аргу­ментує прикладами

10

Називає більшість понять системи. Розпізнає частину конкретних об'єктів, охоплених цими поняттями. Встановлює основні родоводові зв'язки між поняттями, окремі з них пояснює. Допускає помилки в окре­мих діях способу діяльності і послідо­вності їх виконання. Навчальну про­блему вирішує за аналогією із допомогою вчителя. Цілеспрямовано виявляє і називає більшість загальних ознак групи об'єктів різних класів та зв'язків між ними. При формулю­ванні загальних висновків про резуль­тати виконання дослідів і практичних робіт допускає помилки. Висловлює оцінні судження, частину із них пояс­нює і аргументує прикладами

11

Називає майже всі поняття системи. Розпізнає більшість конкретних об'єктів, охоплених цими поняттями. Встановлює більшу частину родовидових зв'язків і пояснює їх. При вико­нанні окремих дій способу діяльності допускає незначні помилки. Навчаль­ну проблему вирішує за аналогією із незначною допомогою вчителя. Ціле­спрямовано виявляє і називає більшість загальних ознак групи об'єктів різних класів і зв'язків між ними. Загальні висновки про резуль­тати виконання дослідів і практичних робіт робить з незначними помилка­ми. Висловлює оцінні судження, значну частину із них пояснює і аргументує прикладами

12

Називає всі поняття програмової си­стеми. Розпізнає відомі і нові об'єкти, охоплені цими поняттями. Встановлює родовидові зв'язки між поняттями. Пояснює їх. Правильно застосовує зразки виконання спо­собів навчально-пізнавальної діяль­ності в нових умовах. Навчальну про­блему вирішує за аналогією са­мостійно. Цілеспрямовано виявляє і називає всі загальні ознаки групи об'єктів різних класів і зв'язки між ними. Спостереження, дослід, прак­тичну роботу може використати як спосіб вирішення проблеми. Часткові і загальні висновки про результати виконання дослідів і практичних робіт робить без помилок. Висловлює оцінні судження, які пояснює і аргу­ментує власними прикладами

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат