На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Тестові запитання з муз.викладання

Реферати > Музика > Тестові запитання з муз.викладання

Основні категорії поведінки:

Освіта, навчання, виховання.

2. Освіта, виховання, самоосвіта,

3. Освіта, самоосвіта, навчання, виховання, самовиховання.

4. Урок, дидактика, навчання, освіта.

2. Виберіть тип нервової системи, який відповідає сангвінічному темпераменту:

Сильний, врівноважений, рухливий;

2. Сильний, врівноважений, інертний;

3. Сильний, неврівноважений, рухливий;

3. Ви прийшли в 5-й клас, де учні не мають належних знань з нот­ної грамоти. З чого ви почнете перші уроки:

1. Опитування;

2. Із вияснення причин такого стану;

3. Проведете контрольні заміри для виявлення рівня знань;

4. Зацікавите учнів даним видом роботи.

4. Яке з нижче перерахованих завдань музичного виховання в д/с є пріорітетний:

Виховувати любов до музики;

Розвивати в дітей музичні здібності;

Прищеплювати навички з різних видів музичної діяльності;

5. Основні поняття дидактики:

Освіта, виховання, навчання, самоосвіта, принципи навчання;

Освіта, навчання, самоосвіта;

Навчання, освіта, принципи і методи навчання, зміст освіти;

Організаційні форми навчання.

6. Визначити про які якості розуму йде мова нижче:

Вміння швидко оцінювати ситуацію, вільно приймати необхідні рішення, легко переключатися з одного способу вирішення проблеми на інший, з одного способу дій на інший.

Широта розуму;

Глибина;

Критичність;

Гнучкість.

7. Деякі учні старших класів не бажають відвідувати репетиції хору. Ваші дії:

1. Домагаєтесь від адміністрації школи забезпечення

явки;

2. Намагаєтесь через органи учнівського самоврядування

вплинути на них;

3. Зацікавлюєте лідерів даним видам роботи;

Будете вивчати хоровий репертуар на уроках.

8. Що в першу чергу повинен враховувати музичний керівник., відзначаючи зміст музичного виховання в д/с:

Дитячий репертуар;

Завдання музичного виховання;

Вікові особливості музичного розвитку дітей;

Музичні здібності дітей.

9. Основні поняття дидактики:

Освіта, виховання, навчання, самоосвіта, принципи навчання;

Освіта, навчання, самоосвіта;

Навчання, освіта, принципи і методи навчання, зміст освіти;

Організаційні форми навчання.

10. Назвіть тип темпераменту, якому властива така сукупність ознак:

Людина з маловиразною мімікою, спокійна в своїх рухах і в реакції на різноманітні події в навколишньому світі, з стійкою увагою і повільною, плавною зміною настрою:

Меланхолік;

Сангвінік;

Холерик;

Флегматик.

11. Елементи структури уроку:

Склад, зв’язок, макроструктура;

Макроструктура, мікроструктура;

Склад, зв’язок, послідовність;

Склад, зв’язок, цілісність, завершеність.

12. Визначення якого емоційного стану наведено нижче:

довге, стійке і глибоке почуття, яке стало характеристикою особистості:

Настрій;

Стрес;

Афект;

Пристрасть.

13. Український композитор М.Березовський вихованець:

1. Києво-Могилянської Академії;

2. Глухівської співацької школи;

3. Петербурзької придверної капели;

4. Київського вищого музичного інституту.

14. Який вид мистецтва має часовий характер:

Живопис;

Скульптура;

Музика;

Архітектура.

15. Види підготовки вчителя до уроку:

Підготовча, безпосередня;

Попередня, безпосередня;

Попередня, безпосередня, заключна;

Безпосередня.

16. Яку мислительну операцію виконують учні, коли встановлюють схожість та відмінність між предметами та явищами:

Аналіз;

Порівняння;

Узагальнення;

Конкретизація.

17. Ломка голосу /мутація/ переважно у хлопчиків починається у:

1. 6-7 років;

2. 8-1О років;

3. 11-12 років;

4. 14-15 років.

18. Що в структурі музикальності дітей є вродженим:

Музичні здібності;

Сенсорні здібності;

Сприйняття музики;

Задатки.

19. Функції перевірки та оцінки знань, умінь і навичок школярів:

Освітня, виховна, розвиваюча;

Діагностична, контролююча, навчальна;

Контролююча, навчальна, виховна, стимулююча, діагностична;

Навчальна, виховна, контролююча, освітня.

20. В якій з наведених нижче груп перераховані основні компоненти психологічної готовності дитини до навчання в школі:

Мотиваційна, особистісна, психологічна;

Мотиваційна, емоційно-вольова, особистісна;

Мотиваційна, емоційно-вольова, інтелектуальна, особистісна;

Психологічна, особистісна.

21. Види перевірки та оцінки знань, умінь і навичок:

Усна, письмова, графічна;

Попередня, поточна, тематична, підсумкова;

Індивідуальна, тематична, фронтальна;

Поточна, підсумкова, індивідуальна;

22. Визначення якої форми поведінки тварин наведено нижче:

складні природжені дії тварин, за допомогою яких вони задовільняють свої потреби:

Навички:

Інстинкти;

Найпростіші форми інтелектуальної поведінки;

Уміння.

23. Хто основоположник української класичної музики:

1. Л. Ревуцький;

2. В. Барвінський;

3. М. Лисенко;

4. М. Леонтович.

24. Який з перерахованих методів та прийомів із слухання музики найбільш активізує увагу:

Прийом повторного програвання;

Метод “музичних колекцій”;

Наочні методи;

Прийом постановки завдання.

25. Визначіть методи навчання за джерелом знань:

Проблемний, частково-пошуковий;

Дослідницький, бінарний;

Розповідь, інструктування, бесіда, лабораторні роботи;

Словесні, наочні, практичні.

26. Психіка дитини розвивається:

В процесі гри;

В різних видах діяльності;

Незалежно від діяльності;

В процесі спілкування.

27. Система музичного виховання Д. Кабалевського основний акцент робить на:

1. Слухання музики;

2. Хоровий спів;

3. Гру на дитячих музичних інструментах;

4. Розвиток вокальних даних.

28. Яку з форм роботи із слухання музики можна рахувати провідною:

Тематичні концерти;

Слухання казок, ілюстрованих музикою;

Відвідування дитячих опер;

Слухання музики на музичному занятті.

29. Кого вважають засновником класно-урочної системи навчання і виховання:

Й. Г. Песталоцці;

Д. Дідро;

Я. А. Коменський;

А. Дістервег.

30. Психіка – це:

Особлива форма певної матерії, яка виражається в здатності цієї матерії відображати навколишній світ;

Властивість всякої матерії, яка полягає в залежності цієї матерії відображати навколишній світ;

Особлива властивість певним чином організованої матерії, яка полягає в здатності цієї матерії відображати навколишній світ;

Дзеркальне відображення навколишньої дійсності.

31. Що таке навчальний підручник:

Основна настільна книга;

Книга, в якій матеріал розширює межі навчальної програми;

Книга, що включає основи наукових знань з певної навчальної дисципліни у відповідності з цілями навчання, встановленими програмою і вимогами дидактики;

Книга, що містить додаткові відомості.

32. Яка з форм поведінки тварин містить у собі діяльність мислення:

Інстинкти;

Навички;

Інтелектуальна поведінка;

Інстинкти, навички.

33. Основне завдання уроків музики:

1. Вивчення нотної грамоти і сольфеджіо;

2. Розуміння класичної музики;

3. Розвиток слуху і голосу;

4. Виховання засобами музики культурного, освіченого,

національно-свідомого громадянина.

34. Із завдань, які реалізуються під час навчання співу, вибрати основою:

Вчити дітей співати на заняттях і поза ними;

Розвивати дитячі голоси, розширюючи діапазон;

Навчити дітей співати чисто і виразно нескладні мелодії природнім голосом;

Вчити дітей розрізняти правильний і неправильний спів.

35. Форми виховної роботи:

Бесіда, лекція, розповідь;

Виховне заняття, КВК, брейн-ринг, класні збори;

Виставка творчих робіт, пояснення;

Урок, гурток, вправа.

36. Знайдіть правильне визначення уваги:

Увага - це зосередженість і спрямованість свідомості на певних об’єктах;

Увага – це вибіркове сприймання об’єктів;

Увага – це форма організації і необхідна умова психічної діяльності людини.

37. Балада, музичний момент, пісня без слів, серенада - жанри, харак­терні для:

1. Романтизму;

2. Одноголосся;

3. Поліфонії;

4. Віденського класицизму.

38. Який з методів вироблення чіткої дикції найбільш активізує артикуляційний апарат:

Вправи з “Музичного букваря” Н. Ветлучіної;

Промовляння лічилок;

Спів поспівок;

Промовлення слів пісні пошепки.

39. Види батьківських зборів:

Тематичні, індивідуальні;

Загальношкільні, класні, тематичні;

Класні, тематичні;

Класні.

40. Свідоме перенесення уваги з об’єкта на об’єкт називають:

Коливанням;

Відволіканням;

Переключенням;

Розподіл.

41. Освіта – це:

Система навчально - виховних закладів;

Спільна діяльність вчителя і учнів;

Процес оволодіння знаннями, нагромадженими людством.

Сукупність знань, умінь, навичок, вироблених людством і формування на цій основі світогляду, поведінки.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат