На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Обгрунтування виробничої програми

Реферати > Організація виробництва > Обгрунтування виробничої програми

Виробнича потужність підрозділів, виражена безпосередньо в зсязі продукції, обчислюється для умов однопродуктового виробництва за формулою:

(1)

де Nв.п — виробнича потужність групи взаємозамінних агрега­тів (верстатів) у натуральному виразі;

Тр — час роботи одного агрегату за розрахунковий період, год.;

то — кількість однотипних взаємозамінних агрегатів у групі;

t0 — затрати часу на виготовлення одного виробу. Якщо tо виражено в нормованому часі (машинні нормо-години) — tн, то

(2)

де kн — плановий (прогнозний) коефіцієнт виконання норм (береться переважно на досягнутому рівні).

За умов кількох груп устаткування, виробнича потужність ви­значається лімітуючою групою, якщо не передбачається заходів щодо її розширення.

Виробнича потужність системи взаємопов'язаних машин, що працюють за єдиним регламентованим ритмом (потокові, авто­матичні лінії), обчислюється за формулою:

(3)

де Тр — час роботи технологічної лінії за розрахунковий пері­од, год;

r — такт роботи лінії (проміжок часу, через який вироби схо­дять з лінії), хв.

У виробничих підрозділах багатопродуктового виробництва з груповим розміщенням устаткування подібні обґрунтування мають форму порівнянних обчислень пропускної спроможнос­ті устаткування і його завантаження у машино-годинах. Від­ношення цих величин характеризує ступінь завантаження устат­кування.

де k - коефіцієнт завантаження устаткування певної техно­логічної групи;

Тз — завантаження устаткування виробничою програмою у

плановому періоді, машино-годин;

Тп.с. — сумарний час роботи устаткування групи в плановому

періоді, який називають пропускною спроможністю цієї групи, машино-годин;

На практиці використовується й обернена величина цього по­казника (Тп.с./Тз). Останній показує, наскільки пропускна спромож­ність покриває завантаження устаткування і має назву коефіцієн­та пропускної спроможності (виробничої потужності).

Завантаження устаткування обчислюється на основі планового обсягу продукції і затрат часу на її обробку.

(4)

де п — кількість найменувань виробів (деталей, комплектів), що обробляються на даній групі устаткування;

Ni — кількість виробів і-го найменування у натуральному виразі;

ti - затрати часу на обробку одного виробу і-го найменування на даній групі устаткування, год.

Пропускна спроможність устаткування певної технологічної групи визначається як добуток часу роботи одного агрегата (Tр) на їх кількість (то).

Тп.с=Трm0.

Цей показник вже наводився вище (формула 5.5). Час роботи одного агрегата обчислюється так:

Tp = Tн (1-b/100), (5)

де Тн — номінальний (режимний) фонд часу роботи одного

агрегата (машини) в плановому періоді, год;

b — планові втрати часу на ремонт агрегата, %.

Це формула загальна. Якщо можна точніше передбачити три­валість потрібного ремонту в робочий час, то ця величина просто віднімається від Тн. Коли такий ремонт не припадає на плановий період, то Тр = Тн.

Тн=(Дрtз-Дсtc)kз, (6)

де Др — кількість робочих днів у плановому періоді;

tз — тривалість робочої зміни, год;

Дc — кількість днів зі скороченою робочою зміною;

tс — тривалість скорочення робочої зміни, год;

kз — коефіцієнт змінності роботи (кількість змін роботи на добу).

У табл. 5.1 показана спрощена форма таких обчислень на при­кладі механічного цеху з чотирма групами устаткування. Так, у плановому кварталі 66 робочих днів, у тому числі два дні передсвя­ткові. Тривалість робочої зміни— 8 год, у передсвяткові дні— 7 год. Планові втрати часу на ремонт — 2,1%. Цех працює у дві змі­ни. За цих умов час роботи одного верстата за квартал становитиме

Тр = (66 • 8 - 2 • 1) • 2 (1 – 2,1/100) = 1030 год.

Таблиця.1

БАЛАНС ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ УСТАТКУВАННЯ МЕХАНІЧНОГО ЦЕХУ НА _____ квартал 200_р.

Показник

Групи устаткування

Групи уста

ткування

Токарна

фрезерна

сверлильна

шліфу­вальна

Кількість верстатів, шт.

10

6

3

2

Фонд часу роботи одного верста­та, год

1030

1030

1030

1030

Пропускна спроможність, маш.-год

10300

6180

3090

2060

Завантаження устаткування за нормами часу, маш.-год

11 185

5800

3856

1236

Коефіцієнт виконання норм

1,2

1,1

1,1

1,0

Завантаження устаткування в ре­альному часі, маш.-год

9321

5273

3505

1236

Коефіцієнт завантаження

0,90

0,85

1,13

0,60

Резерв пропускної спроможності, маш.-год

+979

+907

-—

+824

Дефіцит пропускної спроможно­сті, маш.-год

-351

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат