На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основні дидактичні системи

Реферати > Педагогіка > Основні дидактичні системи

В англо -саксонських країнах великого значения надається ціннісно орiєнтованому вuхованню (va/ue educatioп).

Отже, педагогiка спiвробiтництва, педагогiка дiалогу, педагогiка довiри вiддзеркалюють процеси демократизацiї та гуманiзацiї європейської школи i покликанi, на думку євро­пейських учителiв, витiснити прояви моральної або фiзичної наруги над особистiстю учня. Проте представникiв цих дидактичних концепцiй застерiгають вiд «педоцентризму», що набуває часом форм слiпого потурання примхам дiтей.

Таким чином, аналiз зарубiжних концепцiй навчання та їх порiвняння з вiтчизняною педагогiчною думкою i прак­тикою свiдчать про те, що їм притаманнi певнi паралелi та спiльнi тенденцiї. Наприклад, дуже багато спiльного в педа­гогiчнiй системi А. С. Макаренка та С. Френе i П. Петерсо­на. Подiбнi властивостi мають захiдна гуманiстична педа­гoгiкa, педагогiчна система В. О. Сухомлинського й осо­бистiсно орієнтоване навчання. Тому педагогам важливо добре знати сучаснi концепцiї: навчання, їхнi позитив­нi сторони й вади з метою цiлеспрямованого впроваджен­ня модерних iдей i методик у педагогiчний процес в сучас­них умовах формування i розвитку нацiональної системи освіти.


Список використаної літератури:

Баранов С.П. принципы обучения. М.,1975.

Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. Львів,1996.

Гончаренко С.У. Український педегогічний словник. К.,1997.

Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. К.,1997.

Оконь В. Введение в общую дидактику. М.,1990.

Оконь В. Основы проблемного обучения. М.,1968.

Підласий І. Ідеал українського виховання // Рідна школа.1999.

Фіцула М.М. Педагогіка. К.,2000.

Фіцула М.М. Педагогіка. Тернопіль 1997.

Ягупов В.В. Педагогіка.//Либідь. К.,2003.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат