На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Організаційні форми підприємства

Реферати > Підприємництво > Організаційні форми підприємства

П Л А Н

Особливості створення та функціонування акціонерних товариств.

Інші форми бізнесу в Україні.

Л і т е р а т у р а: 1. Про підприємництво: Закон України – К. Україна, 1991р.

2. про підприємства в Україні: Закон України – К. Україна, 1991р.

3. Про страхування: Закон України – К. Україна, 1991р.

4. про власність: Закон України. К. Україна, 1991р.

5. Основы предпринимательского дела (Благородный бизнес) под ред. Ю.М. Осипова. – М.1992 ст. 304 – 320.

6. В.Хойер. Как делать бизнес в Европе. М: 1992, ст.232-240

7. Реглин Д., Лискан М. Современный бизнес в 2-х томах М:1995.

Особливості створення та функціонування акціонерних товариств.

Акціонерне товариство з точки зору індивідуального підприємця, є оптимальною формою організаційно-правового оформлення підприємницької діяльності, т.я. по зобов’язаннях товариства акціонер не несе відповідальності. Він несе відповідальність тільки в розмірі свого внеску в статутний фонд.

Розрізняють відкриті і закриті товариства.

Якщо акції не можуть вільно продаватись на фондовому ринку, то називаються ЗАТ, › 50 осіб повинно трансформуватись у відкрите шляхом перереєстрації.

Корпорація – це акціонерне товариство – це така форма об’єднання підприємств (або власників капіталу для спільного ведення господарської діяльності шляхом об’єднання капіталу з метою одержання прибутку.

Акція – це документ, цінна бумага, яка випускається акціонерним товариством, яка посвідчує паєвий внесок її власника в статутний фонд товариства і дає йому право на одержання дивіденда.

Дивідент – це прибуток (частина загального прибутку акціонерного товариства, який одержує власник акцій).

Акції мають мінімальну вартість, зазначену на самій акції, емісійну ціну по якій вони продаються на первинному ринку, реальну (ринкову) ціну, по якій акції оцінюються на вторинному ринку цінних бумаг, балансову ціну, яка визначається на основі документів фінансової звітності акціонерного товариства.

Замовниками акціонерного товариства можуть бути юридичні особи і громадяни. Засновники несуть солідарну відповідальність по зобов’язаннях, які виникли до реєстрації акціонерного товариства. Для створення акціонерного товариства засновники повинні зробити об’яву про намір створити акціонерне товариство, зробити підписку на акції, провести установчі збори, зареєструвати акціонерне товариство.

Акції купуються учасниками при створення акціонерного товариства на основі договору з його засновниками, а при додатковому випуску акцій в зв’язку зі збільшенням статутного фонду – з товариством.

При створенні акціонерного товариства акції можуть бути розповсюджені шляхом відкритої підписки на них (у ВАТ), або розділом всіх акцій між засновниками (у ЗАТ).

Відкрита підписка на акції при створенні акціонерного товариства організується засновниками. Засновники в любому випадку зобов’язані бути власниками акцій на сумму не ‹ 25% статутного фонду і терміном не ‹ 2-х років. Засновники акціонерного товариства публікують повідомлення про майбутню відкриту підписку, в якій вказують його фірмову назву, цілі і терміни діяльності товариства, склад засновників, дата проведення установчих зборів, розмір установчого фонду номінальна вартість акцій, їх кількість і види, переваги і пільги засновників, склад майна, який вносять засновники і натуральній формі, назву банківської установи, номер розрахункового рахунку, на який віднесені початкові внески. Термін підписки не може перевищувати 6 місяців.

Особи, які бажають купити акції, повинні внести на рахунок товариства не ‹ 10% вартості акцій, на які вони підписались, після чого засновники видають їй письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій. У випадках, коли всі акції акціонерного товариства розповсюджуються серед засновників, вони повинні внести до дня скликання установчих зборів не ‹ 50% найманої вартості акцій. Акціонерне товариство має право викупити у акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, перевищуючих статутний фонд, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання.

Акціонерному товариству забороняється випуск акцій для покриття збитків, зв’язаних з його господарською діяльністю. Установчі збори акціонерного товариства скликаються в срок, вказаний в повідомленні, але не пізніше 2-х місяців з моменту закінчення підписки на акції. Засновницькі збори визначаються правомочними, якщо в них приймають участь лиця, які підписались › чим на 60% акцій, на які проведена підписка. Голосування проводиться 1 акція – 1 голос. На зборах вирішують питання про вибори ради акціонерного товариства, виконавчих і контрольних органів, а також про надання пільг засновникам за рахунок акціонерного товариства. Приймається ¾ голосів присутніх. Виконавчим органом акціонерного товариства, яке виконує керівництво його діяльністю є правління або інший орган, передбачений статутом.

Роботою правління керує голова правління, який призначається або вибирається у відповідності до статуту. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління АТ ведеться ревізійною комісією, які вибирають із числа акціонерів.

2. Інші форми бізнесу в Україні.

Товариства з додатковою відповідальністю. Таким товариством признається товариство, статутний фонд якого розділений на долі, визначені установчими документами розмірами. Учасники такого товариства відповідають по його зобов’язанням своїми внесками у статутний фонд, а при недостатності цих сум – додатково їх майном, в одинаковому для всіх учасників пропорційному розмірі до внеску кожного учасника.

Повне товариство – таке товариство, всі учасники якого несуть відповідальність всім своїм майном. Ведення справ товариства виконується з спільної згоди всіх учасників. Ведення справ товариства може здійснюватись або усіма учасниками, або одним, або декількома з них на основі доручення, підписаного останніми учасниками. Учасник, який виплатив повністю борги товариства, може звернутись з вимогою до останніх учасників, які несуть перед ним відповідальність пропорційно своїй долі в майні товариства.

Потрібно відрізняти правову (або організаційно-правову) і економічну (або організаційно-економічну) основу складних підприємницьких утворень. У випадку, коли таке об’єднання переслідує економічні цілі, частіше всього використовується договірне співробітництво. Така форма договорних відносин не завжди передбачає втрату самостійності.

Картель – об’єднання підприємців, учасники якого домовляються:

про розміри виробництва;

про ринки збуту;

про умови продажу;

про ціни;

про сроки виплат і т.д.

Консорціум - тимчасова угода між декількома банками або промисловими підприємствами для спільного розміщення займів, проведення широкомаштабних фінансових операцій, здійснення великого промислового будівництва.

Концерн – об’єднання багатьох промислових, фінансових, торговельних підприємств, які формально зберігають свою самостійність, але фактично підпорядковані контролю і керівництву групі або одному підприємцю.

Трест – об’єднання підприємців характерне тим, що входящі в нього підприємства повністю втрачають свою виробничу, комерційну, юридичну самостійність і підпорядковані єдиному органу правління.