На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Страхування цивільної відповідальності властників транспортних засобів

Реферати > Підприємництво > Страхування цивільної відповідальності властників транспортних засобів

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА

Заняття №______

Предмет Страхова підприємницька діяльність_________________________

ТЕМА Страхування цивільної відповідальності власників транспортних

засобів_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тип заняття Лекція__________________________________________________

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

Навчальна: навчити студентів, хто є об’єктами страхування відповідальності, права і обов’язки партнерів у страхуванні цивільної відповідальності власників транспортних засобів__________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виховна: активність, допитливість, логічне мислення ______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МІЖ ПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ:

Предмет

Знати

Вміти

ЗАБЕПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

1) наочні посібники: _______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) роздатковий матеріал: ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3) технічні засоби навчання: _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

основна: 2. с.139-146 _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

додаткова: 2. с.98 – 100 _____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ:

Робота з тестами ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

План

1. Об’єкти страхування відповідальності.

2. Права і обов’язки партнерів у страхуванні цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

3. Припинення дії договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

1. Специфічним об’єктом страхування є відповідальність, під яким розуміється відповідальність перед третіми (юридичними або фізичними) особами, яким може бути завдано матеріального збитку чи іншої шкоди внаслідок деяких дій (бездіяльності) страхувальника.

Страхування відповідальності передбачає можливість заподіяння шкоди як здоров’ю, так і майну третіх осіб. Саме треті особи мають право на відповідні виплати, покликані компенсувати завдану шкоду. Особливістю цієї галузі страхування є те, що поряд з страховиком та страхувальником, тут партнером відносин можуть бути будь-які визначені раніше сторони (треті фізичні або юридичні особи). Крім того, при виплаті страхувальником належного партнеру страхового платежу не передбачається встановлення величини страхової суми застрахованого, тобто особи, якій в разі настання страхового випадку виплачується відшкодування. Названі обставини конкретно встановлюються лише під час заподіяння шкоди третім особам.

2. Страхове зобов’язання страховика за договором обов’язкового страхування – це максимальна сума відшкодування збитків потерпілому, яку сплачує страховик після настання страхового випадку. Таке страхування має проводитись у повному обсязі за рахунок коштів страхувальників, а якщо вони юридичні особи, то страхові платежі відносяться на рахунок собівартості продукції (робіт, послуг), що встановлюються (виконуються, надаються) цими особами.

Суми, сплачені страхувальником – фізичною особою, за умовами цього страхування зменшують сукупний оподатковуваний дохід громадян за поточний рік.

Страхувальник з моменту придбання транспортного засобу зобов’язаний укласти договір обов’язкового страхування, а в разі користування ним за межами території України – це й додатковий договір обов’язкового спростування відповідно до вимог міжнародної системи моторного страхування “Зелена карта”.

Страхова сума в обов’язковому страхуванні, яку страховик сплачує у разі, коли дорожньо-транспортна подія (ДТП) призвела до смерті, каліцтва або іншої шкоди здоров’ю та втрати, пошкодження чи знищення майна третьої особи, становить 1000 мінімальних заробітних плат на день заяви про її виплату. Якщо сума майнових збитків менша величина 5 мінімальних заробітних плат, то страховиком вона не відшкодовується.

Страховик здійснює одноразову страхову виплату в разі встановлення потенціалу інвалідності: І групи – 100 відсотків; ІІ групи – 75 і ІІІ – 50% страхової суми. При тимчасовій втраті працездатності за кожну добу виплачується 0,2 відсотка страхової суми, але не більше 50 відсотків її загальної величини.

Страховик здійснює одноразову виплату спадщини померлої внаслідок ДТП третьої особи в межах обсягу страхової відповідальності. Якщо винуватцями її є кілька чоловік, страховики відшкодовують збитки потерпілим пропорційно вині страхувальників, встановлений згідно із законодавством. При цьому потерпілий має право звернутися до будь-якого із страховиків, який зобов’язаний здійснити страхову виплату. В подальшому страховик, котрий здійснив таку виплату, має право одержати відповідну компенсацію від інших страховиків.

Виплата страхового відшкодування проводиться не пізніше 10 діб з часу подання документів, що підтверджують розмір заподіяної шкоди.

Страхувальник має право вибору страховика для укладання договору обов’язкового страхування. Страховик не може відмовити в укладенні договору обов’язкового страхування будь-якому страхувальнику.

Водій транспортного засобу під час його експлуатації зобов’язаний мати страхове свідоцтво (поліс, сертифікат) і надавати його для перевірки службовим особам, котрі мають таке право згідно із законодавством.

Страховики і страхувальники мають право за взаємною згодою укладати договори обов’язкового страхування на більшу страхову суму, ніж та, що встановлена Положенням про порядок і умови обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Договір обов’язкового страхування укладається на один рік або інший термін, кратний місяцю. Можливе укладання договору на термін 15 діб.

Для укладання договору обов’язкового страхування подається заява, в якій зазначається тип транспортного засобу. Дія договору поширюється на водіїв, котрі керують ним на законних підставах. Договір обов’язкового страхування дійсний з дня, зазначеного в договорі, як дата страхування, але не раніше сплати страхового платежу.

Після його сплати страхувальник одержує від страховика поліс. У ньому вказуються назва і адреса страховика, марка транспортного засобу, державний номерний знак, номери двигуна, шасі (кузова), початок та закінчення дії договору обов’язкового страхування, для страхувальника – громадянина – прізвище, ім’я та по батькові власника транспортного засобу, домашня адреса, для страхувальника – юридичної особи – її назва, юридична адреса, величина страхового платежу і страхової суми.

Поліс складається з розділів, що передбачають можливість добровільного страхування транспортного засобу, життя і здоров’я водія і пасажирів. У разі зміни власника застрахованого транспортного засобу дія договору страхування поширюється на нового власника за умови переоформлення на нього полісу. Законодавством передбачено і обставини припинення договору обов’язкового страхування.

Договір може бути достроково припинений за бажанням страхувальника протягом 10 днів з дня подання відповідної заяви страховику. У цьому разі коли немає виплат страхового відшкодування за цим договором, страховик повертає страхувальнику частку страхового платежу, яка обчислюється пропорційно періоду страхування, що залишився до терміну закінчення договору, з утриманням страховиком 25 відсотків цієї частки страхового платежу на ведення справи. До зайняття діяльністю з обов’язкового страхування допускається страховик за умови наявності у нього практичного досвіду не менше року із часу майнового страхування засобів наземного транспорту, особистого страхування від нещасних випадків і страхування всіх видів відповідальності. Страховики, котрі одержали ліцензію на цей вид страхування, зобов’язані ввійти до Моторного (транспортного) страхового бюро як повні асоційовані члени. Право укладання додаткових договорів обов’язкового страхування надається тільки повним членам Бюро.

Основні завдання Бюро:

· Міжнародне співробітництво в галузі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

· Розгляд претензій іноземних громадян, що мають відповідний договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності, укладений в країнах – членах міжнародної системи моторного страхування “Зелена карта”;

· Управління центральними страховими фондами;

· Збір статистичної звітності, необхідної для аналізу й обліку страхових випадків.

Для забезпечення виконання зобов’язань членів Бюро перед страхувальниками й потерпілими при Бюро створюється:

- Фонд страхових гарантій;

- Фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних подіях.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ:

Навчальні питання, форми і методи навчання

Рівень

Термін

1

Тести

І

5¢ - 7¢

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат