На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Формування структур підприємницького бiзнесу

Реферати > Підприємництво > Формування структур підприємницького бiзнесу

Формування структур підприємницького бiзнесу

Організація бізнесу за своєю природою має процесуальний харак­тер. Це відпрацювання, насамперед, правил формування підприєм­ницьких структур, обов'язкових для всіх суб'єктів бізнесу. Ці правила (принципи) регулюються законодавчими актами відповідно до норм, прийнятих у суспільстві.

Джерелом законодавчих актів є відносини, які склалися у суспіль­стві, передусім - економічні. Юридичні акти закріплюють ці відносини, даючи простір для розвитку або гальмуючи їх.

Економічні відносини не існують поза формами їх прояву. Форми ж економічних відносин різноманітні, рухомі, мінливі. Вони не завжди знаходять відображення у законодавчих актах, які постійно відстають від економічного розвитку і тим самим стримують здійснення ре­форм, гальмуючи перехід до ринку.

Відносини бізнесу - одна з форм прояву економічних відносин, які почали розвиватися у нашій економіці.

Принципи та умови організації підприємницького бізнесу

Організаційний механізм здійснення підприємницького бізнесу в умовах переходу до ринкової економіки закладений у Законі України „Про підприємництво". Відповідно до нього підприємництво здійсню­ється на основі таких принципів:

вільний вибір видів діяльності;

залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян;

самостійне формування програм діяльності та вибір постачальни­ків і споживачів вироблюваної продукції;

встановлення цін відповідно до законодавства;

вільний найм працівників;

залучення та використання матеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено законодавством;

вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, встановлених законодавством;

самостійне здійснення підприємцем - юридичною особою зовнішньо-економічної діяльності;

використання підприємцем частки валютної виручки, що йому на­лежить, за власним розсудом.

Принципи організації бізнесу не можна абсолютизувати. Вони розвиваються, взаємодіють між собою і відображають відносини, що склалися у суспільстві на певний період.

Для розвитку підприємницької діяльності необхідні певні умови, які в основному можна звести до наступного: потреба створення зако­нодавчої та нормативної баз; додержання конкурентного режиму гос­подарювання; формування ринкової інфраструктури, стимулювання бізнесу. Потреба створення законодавчої бази продиктована потре­бою надати всім господарюючим суб'єктам гарантії для збереження їх власності, виключення можливості націоналізації, експропріації, ство­рення для всіх учасників бізнесу однакових прав, повної економічної свободи, неприпустимості втручання органів державного управління в діяльність підприємницьких структур. Конкурентний режим господа­рювання передбачає вільне суперництво між учасниками бізнесу: за джерела сировини; вигідні умови вкладення капіталу; за більшу час­тину прибутку. Формування елементів ринкової інфраструктури від­криває можливість для бізнесмена брати участь у системі товарних і фондових бірж, користуватися послугами комерційних банків, під­приємств оптової торгівлі; доступ до ресурсів, кредитів, інформації тощо. Стимулювання бізнесу передбачає заохочення та розвиток під­приємництва, малого бізнесу, створення сприятливого економічного середовища (податкові пільги), прямі державні дотації, фінансування ризикових проектів інноваційного характеру та ін.

Принципи та умови організації бізнесу не залишаються незмінни­ми. З розвитком суспільства розвиваються та змінюються відносини, створюються нові умови для вдосконалення і розвитку бізнесу. Усе це знаходить відображення у законодавчих актах

Обмеження в здійсненні бізнесу

Підприємці-бізнесмени мають право без обмеження приймати рі­шення і самостійно займатися будь-якою діяльністю, яка не супере­чить чинному законодавству. Разом з тим законодавчими актами пе­редбачено обмеження у підприємницькому бізнесі, зокрема, діяль­ність з виготовлення та реалізації наркотичних засобів і зброї та боє­припасів до неї, вибухових речовин може здійснюватися тільки дер­жавними підприємствами, а проведення ломбардних операцій - пов­ним товариством. Тільки з дозволу (ліцензії) Кабінету Міністрів Укра­їни можуть здійснюватися: пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин; виробництво, ремонт та реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холод­ної зброї; виготовлення та реалізація медикаментів і хімічних речовин; виготовлення пива та алкогольних напоїв, внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і багажу повітряним, річковим, морським, за­лізничним та автомобільним транспортом; фрахтування морського торговельного флоту; виготовлення цінних паперів, грошових знаків і знаків поштової оплати; посередницька діяльність з приватизаційни­ми паперами; надання послуг з охорони державної, колективної та приватної власності; монтаж, ремонт та профілактичне обслуговуван­ня охоронної сигналізації; видобування дорогоцінних металів та доро­гоцінного каміння, збір, переробка твердих і рідкісних відходів вироб­ництв, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, вико­нання авіаційно-хімічних робіт та агрофотозйомок; проектування, бу­дівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також на­дання послуг на обслуговування їх; аудиторська та страхова діяль­ність, виготовлення та реалізація ветеринарних медикаментів і пре­паратів та інші види діяльності, зазначені у доповненні до Закону Ук­раїни „Про підприємництво". Без спеціального дозволу не може здій­снюватися медична, ветеринарна та юридична практика; потребує дозволу організація азартних ігор та інших ігорних закладів.

Здійснення обмежень у бізнесі не є прямою забороною. Ця акція передбачає відповідальність за справу, яку хоче організувати підпри­ємець, і якщо у нього для цього є засоби виробництва, гроші та умо­ви, що відповідають вимогам виробництва, то такий дозвіл він може отримати протягом 30 днів з дня подання заяви. Відмова, як правило, дається у письмовому вигляді і в той самий строк. Спірні питання з приводу відмови у видачі ліцензії розглядаються арбітражним судом.

Підприємство як організаційна структура бізнесу

Підприємницький бізнес є не що інше як організація власного під­приємства (фірми) і, залежно від виду діяльності, воно може бути про­мисловим підприємством, адвокатською конторою, консалтинговою фірмою, фермерським господарством, банком, видавництвом, торго­вельною точкою, акціонерним товариством, товариством з обмеже­ною відповідальністю тощо.

Відповідно до форм власності, встановлених Законом України „Про власність", і організаційної структури розрізняють підприємства:

індивідуальне - на особистій власності фізичної особи та виключно його праці;

сімейне - на власності та праці громадян - членів однієї сім'ї, що проживають разом і ведуть спільно своє господарство;

приватне - на власності окремого громадянина, з правом найму робочої сили;

колективне - на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, суспільної та релігійної організації;

державне комунальне - на власності адміністративно-територі­альних одиниць;

державне - на загальнодержавній (республіканській) власності;

спільне - на базі об'єднання майна різних власників (мішана фор­ма власності);

орендне - на орендних відносинах, що передбачають передачу в оренду і повне господарське володіння колективу засобів вироб­ництва та іншого майна, що залишається власністю орендодавця.

Підприємницькі структури розподіляють за такими ознаками:

економічним призначенням - на виробництво засобів виробництва; предметів споживання; продукції воєнно-промислового комплексу (ВПК); виробництво ідей та послуг, духовне виробництво;

масштабами виробництва - індивідуальні, серійні, масові;

рівнем спеціалізації - спеціалізовані, універсальні, мішані;

кількістю персоналу - малі, середні, великі;

галузями виробництва - промислові, будівельні, сільські, громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування та ін.;

сферами виробництва - виробничі, невиробничі;

новими формами господарювання - фірми, контори, бюро, агент­ства, біржі, групи, фонди, кооперативи, товариства, банки, шопи тощо (табл. 2).

Підприємство - основна ланка бізнесу, тому що саме на підпри­ємстві відбувається процес виробництва матеріальних благ та по­слуг, і воно виступає як самостійний господарський осередок, як організаційна структура підприємницького бізнесу.

Набувши господарської самостійності та вивільнившись від відом­чої опіки, багато підприємств, включившись у підприємницьку діяль­ність, почали змінювати свій статус та форми функціонування. Так почали формуватись нові структури підприємницького бізнесу. Ряд підприємств перетворились у фірми, компанії, товариства, акціонерні товариства і залишаються основною ланкою бізнесу. Закон України „Про підприємства в Україні" створює однакові правові умови для діяльності підприємств незалежно від форм власності та організаційної форми підприємства

Як особлива форма підприємницької діяльності розглядаються об'єднання підприємств. До них відносять:

асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної коор­динації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу та комерційну діяльність будь-кого з її учасників;

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат