На сайті 11893 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Функціонування бізнесу

Реферати > Підприємництво > Функціонування бізнесу

Сьогодні великого значення набуває мережа інформаційних кому­нікацій. Швидке і своєчасне отримання інформації дає змогу бізнес­менам постійно контролювати і прогнозувати економічну ситуацію, прискорюючи прийняття рішень. Більшість компаній, бірж, фінансових центрів, торгових та інших корпорацій обладнані найновішими тех­нічними засобами, які дають змогу з небаченою раніше швидкістю от­римувати та обробляти оперативні дані У розвинених індустріальних країнах формується розгалужений інформаційний комплекс, вплив якого поширюється практично на всі галузі та сфери економіки. Інформаційні комунікації можна назвати „нервовою системою" бізнесу, оскільки за сучасних умов інформація стає однією з основних галу­зей, що забезпечує успішне функціонування бізнесу. Бізнес не може існувати і без урахування стану ринку праці, підготовки кадрів і за­лучення їх до свого виробництва, грамотних консультацій, професій­них аудиторських послуг та інших засобів забезпечення його життє­діяльності. Постійно взаємодіючи з ними, він стимулює розвиток ос­танніх.

Практика країн з розвиненою ринковою економікою свідчить, що система забезпечення бізнесу, виступаючи у ролі підприємницьких структур, є однією з найперспективніших, користується авторитетом і довірою у підприємців, чого не можна сказати поки що про нашу дійсність.

Інформаційно-технологічні системи

Зародившись у 60-ті роки, інформаційно-технологічні системи перетворилися на величезні багатогалузеві комплекси, які охопили практично всі сфери бізнесу і входять в інфраструктуру всієї системи підприємницької діяльності поряд з банками, біржами, аудиторськими компаніями та ін. Разом з тим інформаційно-технологічні системи є са­мостійною сферою діяльності і являють собою інформаційний бізнес.

Тенденції розвитку інформаційного бізнесу в індустріальне розви­нених країнах (США, Японія, Німеччина) сьогодні такі, що він стабільно випереджає традиційні галузі за темпами зростання, зайнятості та ін­шими економічними показниками.

Розглядаючи інформаційно-технологічні системи, необхідно зазна­чити, що в різних країнах фахівці по-різному трактують і описують їх. Розширена схема розвитку інформаційного бізнесу включає такі блоки:

змістовна інформація - кінофільми; газети; журнали; .мікрофільми; інформаційні бюлетені; окремі релізи; довідкові покажчики; книги, до­повіді, публікації, записки; відеодиски, плівки;

допоміжні послуги - ризиковий капітал, банки; системи штучного інтелекту, проектування систем; розподіл часу роботи систем; про­грамування; електронне передавання документів; введення даних; досліджувачі ринку і умов бізнесу, рекламні агентства; біржові мак­лери, бюро послуг;

Інформаційна технологія - комп'ютери, термінали; конторське об­ладнання, оптична апаратура; мікрофільми, лазерні диски; друкарське обладнання, бланки обліку; ксерокопіювання;

інтегруюча технологія - термінали; персональні комутатори; мовні системи, факсиміле; цифрові дані;

засоби зв'язку- радіо, телебачення, телефон; системи передаван­ня; відеодиски, волосяна оптика; засоби поштового зв'язку, комута­тори;

канапи зв'язку - доставка посильним, пошта; телеграф, телефон, міжнародні засоби зв'язку, супутниковий зв'язок, комерційні засоби зв'язку; кабельне телебачення; пересувна і блочна апаратура;

канали теле- і радіомовлення - радіомережа, регіональні мережі; телемережа, телефакс, телекс; короткохвильовий зв'язок;

змістовні послуги - служба новин; вихідна інформація для елек­тронних та неелектронних банків даних; інформація про фондову бір­жу, інформаційні маклери; бібліотеки і відеотеки; статистичні індекси; власники банків даних; мовні системи.

Навіть візуальне сприйняття цієї схеми свідчить про нереальність розгляду в одному параграфі кожного блоку окремо. Тому спинимося на інформаційній технології, що є основою сучасного інформаційного бізнесу.

Інформаційна технологія (ІТ) - використання обчислювальної тех­ніки та систем зв'язку для створення, збирання, передавання, збері­гання, обробки інформації для всіх сфер бізнесу. Американські фахів­ці спрогнозували подальший прогрес в 90-ті роки у цій галузі. Рушій­ною силою його є такі інформаційні тенденції: зростання ролі інформа­ційного продукту; розвиток здатності до взаємодії (поєднаності); лік­відація проміжних ланок (безпосередність); глобалізація; конверген­ція (об'єднання).

Зростання ролі інформаційного продукту. Інформаційний продукт (ІП) - це програмні засоби баз даних і служб експортного забезпе­чення, інформаційний продукт у формі різного роду інформації є дже­релом знань. Діяльність бізнесменів, ведення ділових операцій зале­жать від змісту, точності та своєчасності отримуваної інформації. Саме в цій сфері особливо сильна інформаційна технологія: довести інформацію до місця створення і використання знань споживача. Звід­си зростаюче значення інформаційного продукту, причому в різних площинах. Інформаційна частина розширює світогляд, розважальна - забезпечує дозвілля. Якість і доступність впливає на ведення справи і самопочуття бізнесмена.

Створення інформаційного продукту включає у себе три стадії: роз­робку, синтез і розповсюдження. Через ці стадії проходять основні типи інформаційного продукту, інформаційні новини, документальні програми, знання та думки, дані та факти, протоколи, ігри, художні та драматичні твори, музика і гумор та ін.

Здатність до взаємодії між усіма фізичними і логічними елемента­ми системи також є тенденцією розвитку інформаційних технологій. Одним з найважливіших факторів для забезпечення взаємодії є поява нових стандартів на програмні та апаратні засоби, дисплеї, бази да­них і мережі, що зумовило процеси стандартизації.

Нові технології є основною рушійною силою розвитку світового ринку. Мікропроцесори, локальні мережі, робототехніка, спеціалізо­вані АРМ, датчики, програмуючі контролери перетворили у реальність концепцію автоматизованого підприємства Проте в сучасних умовах технологія може стати і стримуючим фактором: відсутність взаємодії засобів автоматизації робить нераціональною її реалізацію. Напри­клад, виконання програми створення комп'ютерів п'ятого покоління, що фінансується японськими фірмами, стримується тим, що нова ар­хітектура програмного забезпечення поки що не поєднується з іс­нуючими центрами штучного інтелекту, нові протоколи не можуть бути використані у старих системах зв'язку, а нові машинні мови не придатні для старих систем та ін.

У міру того як інформаційна технологія дедалі глибше проникає у різні сфери бізнесу, вона змінює різні вартісні показники, на яких грунтується конкуренція. Це спричинило фундаментальні структурні зміни в інших галузях економіки.

Ліквідація проміжних ланок означає усунення тих стадій, які вклю­чають посередників між споживачами і виробниками. Інформаційна технологія вже тепер забезпечує можливості для ліквідації проміжних функцій усередині компаній та між ними. Телемаркетинг і система замовлень „комп'ютер-комп'ютер" усувають, наприклад, проміжні торговельні організації. Покупці, що мають доступ до терміналів за­гального користування (так званих „електронних кіосків"), замовля­ють товари, які є у продажу, і отримують електронні купони.

Глобалізація інформаційного бізнесу - це тенденція інформаційних технологій, що полягає в тому, що теоретично будь-яка людина (або фірма) є сьогодні споживачем інформації. Тому можливості інформа­ційного ринку, як і раніше, є безмежними, хоча й існує досить жорстка конкуренція між основними виробниками. До традиційно сильних ви­робників, таких як США, Японія, Франція, Великобританія, Німеччина додалися фірми Австралії, Південної Кореї, Тайваню, Сінгапура та ін.

Конвергенція (об'єднання) - процес, який у нас перебуває на по­чатковій стадії. Конвергенція пов'язана з глобалізацією.

Раніше сферу виробництва та сферу послуг можна було легко ви­значити і диференціювати. Наприклад, друкарські машини та кальку­лятори - це продукція; телекс і радіомовлення - послуги. Складніше, коли деякі системи можуть поєднувати у собі різні пристрої Напри­клад, системи котирування брокерських операцій, банківські апарати, системи енергоконтролю.

Конвергенція формує сьогодні так званий потенційний ринок інфор­маційних технологій, основними сегментами якого є:

споживчий сегмент, що включає передавання інформації розважальних програм та їх споживання;

забезпечення бізнесу - споживання продукції та послуг інформаційних технологій у процесі реалізації різних видів ділової діяльності;

інтелектуальна праця - споживання і передавання інфор­мації серед менеджерів та інших фахівців.

Усі зазначені вище сегменти потенційного ринку інформаційних технологій стосуються бізнесу, оскільки він є основним споживачем

інформаційних технологій. Тому, в свою чергу, інформаційні техноло­гії спрямовані на забезпечення функціонування бізнесу. На жаль, ін­формаційний голод заважає розвитку бізнесу, який сьогодні на Заході конкурує з промисловістю, а в майбутньому може бути одним з ос­новних видів економічної діяльності.

Рекламні агентства і засоби масової інформації

Рекламне агентство - це підприємство (фірма), яке надає клієнтам послуги в галузі реклами та маркетингу і отримує за це компенсацію у вигляді комісійних від засобів розповсюдження реклами або гоно­рару від рекламодавця у наперед обумовленому розмірі.

Засоби масової інформації - газети, журнали, бюлетені та інші дру­ковані видання; радіо, телебачення, кіно, фото, звукозапис тощо.

Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат