На сайті 11892 реферати!

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання.
Авторські права на реферати належать їх авторам.

Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

Реферати > Правознавство > Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

Стаття 1 Закону України «Про господарські товариства» (ВВР, 1991, № 49, ст. 682), дає визначення господарським товариствам. Ними визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької, діяльності з метою одержання прибутку.

Товариства є юридичними особами.

Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, господарському суді та третейському суді від свого імені.

До господарських товариств належать акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні та командитні товариства.

Господарські товариства кваліфіковано законом як організаційно-правову форму підприємства, заснованого на колективній власності. Ця форма має істотні особливості щодо створення, діяльності, юридичного статусу товариств. Товариства діють на підставі Закону України від 19 вересня 1991р. «Про господарські товариства», який визначає поняття, види, правила створення і діяльності товариств, а також права і обов'язки їх засновників та учасників.

Основною особливістю, за якою товариства відрізняються від інших суб'єктів права {не товариств), є об'єднання на підставі угоди майна та зусиль учасників для спільної господарської діяльності. Товариство являє собою об'єднання на засадах угоди майна та підприємницької діяльності юридичних осіб і громадян у формі підприємства (установи, організації) для спільної діяльності з метою одержання прибутку. Всі товариства згідно з законом є юридичними особами, діють на підставі установчих документів, затверджених учасниками, мають власні назви із зазначенням організаційно-правової форми товариства (акціонерне тощо).

Господарські товариства мають й інші ознаки підприємства, які визначені статтею 1 Закону «Про підприємства в Україні».

Підприємства,    які    стали    учасниками    товариств,    не ліквідуються як юридичні особи.

Товариства є традиційною формою підприємництва. Світовий бізнес відпрацював кілька видів товариств, які різняться способами формування та функціонування статутного капіталу, межами відповідальності учасників за зобов'язаннями товариства. Згідно з першим критерієм Закон «Про господарські товариства» розрізняє акціонерні та не акціонерні (інші) товариства (класичний поділ : товариства капіталів - акціонерні товариства, особові - інші). Відповідно до другого критерію (межі відповідальності) розрізняють товариства :

а) з обмеженою відповідальністю;                                            

б) з додатковою відповідальністю ;

в) повні;                                                                                    

г) командитні.

Три перших види товаристві акціонерне, з обмеженою відповідальністю та з додатковою відповідальністю) створюються і діють на підставі установчого договору і статуту. Це статутні господарюючі суб'єкти - підприємства колективної (спільної часткової) власності. Повне і командитне товариство діють на підставі установчих договорів.

З наведеної класифікації випливає, що категорія господарюючих суб'єктів типу товариств включає в себе загальні для всіх видів товариств ознаки і особливі ознаки окремих їх видів, які відповідним чином закріплені в Законі «Про господарські товариства».

Державна реєстрація товариства проводиться за правилами, встановленими законами «Про підприємства в Україні» і «Про підприємництво». Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, арбітражному суді та третейському суді від свого імені.

Придбання господарським товариством часток (акцій), активів інших господарських товариств має здійснюватися з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

Засновниками та учасниками товариства можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених законодавчими актами України.

Учасники товариства мають право:

а) брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах,  за винятком  випадків, передбачених цим Законом;

б)    брати   участь   у   розподілі   прибутку   товариства   та одержувати його частку (дивіденди);

в) вийти в установленому порядку з товариства;

г)  одержувати  інформацію про діяльність товариства.  На вимогу учасника товариство  зобов'язане  надавати   йому для ознайомлення    річні    баланси,    звіти   товариства    про    його діяльність, протоколи зборів.

Учасники   можуть   мати   також   інші   права,   передбачені законодавством і установчими документами товариства. Учасники товариства зобов'язані:

а)    додержуватися   установчих   документів   товариства   і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління товариства;

б)  виконувати свої зобов'язання перед товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;

в)  не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;

г)  нести інші обов'язки, якщо це передбачено цим Законом, іншим законодавством України та установчими документами.

Товариство є власником:

•    майна,   переданого  йому  засновниками  і  учасниками  у власність;

•   продукції,     виробленої товариством     в    результаті господарської діяльності;

•     одержаних доходів;    

•     іншого  майна,  набутого на підставах,  не заборонених законом.

Вкладами учасників та засновників товариства до статутного фонду можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Порядок    оцінки    вкладів    визначається    в    установчих ; документах     товариства,      якщо     інше     не     передбачено законодавством України.

Забороняється використовувати для формування статутного фонду бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду.

Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів (оплати акцій), крім випадків, передбачених Законом «Про господарські товариства».                                                                                             

Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів товариства не допускається.

Рішення товариства про зміни розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

Товариство має право створювати на території України та за ЇЇ межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до законодавства України.

Перейти на сторінку номер: 1  2 Версія для друкуВерсія для друку   Завантажити рефератЗавантажити реферат